XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Дармограй В.І. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Дармограй В.І., к.е.н., доцент

Черкаський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Для аналізу господарських систем в їх ієрархічній структурі виокремлюють державний та регіональний рівні. В межах вивчення та аналізу системних процесів, між ними можна виокремити принципові відмінності. Для регіональних господарських систем як підсистем національної системи державний рівень може виступати в ролі активного зовнішнього регулятора розвитку. Регіон як господарська система являє собою частину території, на якій розвивається система зв'язків та залежностей між підприємствами та організаціями [1, С. 68]. Труднощі, з якими стикаються регіони, є досить загальними для всіх, а механізми їх подолання, особливо ефективні системи управління, поки ще розроблюються. Регіональне управління, виконуючи функцію провідника загальнодержавних інтересів з врахуванням специфіки регіонів, покликано усунути недоліки жорсткої централізації та одночасно забезпечити єдність національної та регіональної політик як умови територіальної цілісності країни.

При дослідженні описаних процесів на державному рівні, варто мати на увазі. Що в національній господарській системі, також як і в регіональній, присутнє активне протиріччя інтересів [2, С. 165]. Складність забезпечення балансу інтересів на цьому рівні усуваються  ще й великим масштабом ресурсів, за котрі здійснюється боротьба, а також і більшою автономністю ( в розумінні свободи дій) представників різних груп інтересів.

В господарських системах треба також розрізняти горизонтальне та вертикальне протистояння інтересів. Внутрішньо-регіональні уявлення про розвиток регіональної господарської системи можуть не відповідати інтересам держави в цілому. Це є досить логічним, оскільки будь-яка система зацікавлена в нарощуванні, перш за все, власного потенціалу. Варто мати на увазі, що якщо для регіональної влади система - це регіональна сукупність, то для державної влади система - це держава, сукупність деяких регіональних сукупностей. Очевидно, що для збалансованого розвитку держави потрібний збалансований розвиток і всіх її регіонів. Це, без сумніву, призведе до певного перерозподілу ресурсів між регіонами, і , відповідно, незадоволення одних регіональних господарських систем  і послабленню мотивації ефективного розвитку інших.

На розвиток як державної національної господарської системи, так і на регіональний, значно впливає сфера міжрегіональних інтересів. При цьому, в якості найбільш важливих аспектів даної взаємодії можна навести наступні:

•1)                 між регіональними господарськими системами, як носіями своїх суб'єктивних інтересів, наявне конкурентне протистояння;

•2)                 відбувається зіткнення регіональних інтересів в межах протистояння інтересам державній господарській системі;

•3)                 присутнє посилення (чи послаблення) груп регіональних господарських систем ( за рахунок впливу як внутрішньо регіональних, так і зовнішньо регіональних груп інтересів) [3, С. 82].

Оскільки на розвиток господарської системи значний вплив здійснює її соціальна складова, яка являє собою значну частку вищенаведених інтересів (як горизонтальних так і вертикальних) актуалізується концепція соціального розвитку такої системи.

Література:

•1.     Мамутов В.К. Государство и территориальные хозяйственные системы / Хозяйственное право: Учеб.; Авт. кол. В.К.Мамутов, Г.Л.Знаменский, В.В.Хахулин и др.; Под ред. акад. В.К.Мамутова. - К., 2002. - С. 377.

•2.     Третяк Г.С. Про регуляцію економічних систем: поняття та основні типи// Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2001. Вип. 8. - С. 165 -168.

•3.     Василенко В. Н. Генезис территориальных хозяйственных систем (региональный аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна . Випуск 83. - Донецьк, ДонНТУ, 2004. - С. 81-86


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>