XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., доц., Хачатрян В.В., Борейко Н.Г. ІНВЕСТИЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

к.е.н., доц. Хачатрян В.В.

Борейко Н.Г.

Вінницький торговельно-економічний інститут

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах ринкової економіки для розвитку будь-якого підприємства великого значення набувають інвестиції, як невід'ємний фактор підвищення ефективності виробництва.

Метою даного дослідження є теоретичний підхід до визначення інвестицій, як невід'ємної складової розвитку будь-якого підприємства та економіки вцілому. Основні завдання статті - продемонструвати вплив та доцільність використання інвестицій. Окремі аспекти  інвестиційної діяльності відображені у публікаціях Хархут Н., Свєчиної І., Удалих О. та інших.

Актуальність дослідження полягає у тому, що проблема інвестування досить гостро стоїть у більшості країнах світу, для України вона також є надзвичайно актуальною. Сьогодні на інвестиційну діяльність підприємства впливає ряд чинників, зокрема: нестабільна нормативно-правова база в країні, коливання та нестійкість національної економіки (швидкі інфляційні процеси, спад виробництва, нестабільність національної валюти), що підкріплюється постійними змінами і у політичному житті, тому підприємству слід зважати на увесь ряд негативних моментів, що суттєво зменшують приплив інвестицій.

Пошук джерел інвестування це одна із головних проблем, що стосується як країни вцілому, так і окремого підприємства. Крім того, ця проблема стосується будь-якої галузі економічної діяльності.

Забезпечення стабільного функціонування підприємства, підвищення конкурентоспроможності його продукції, зміцнення позицій на ринку значною мірою визначаються ефективністю здійснення ним інвестицій.

Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» - «...інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінно­стей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досяга­ється соціальний ефект.» [1]

З точки зору фінансових параметрів інвестиції це будь-які види активів, що вкладаються у господарську діяльність з метою наступного отримання доходу, а  з економічної точки зору інвестиції розглядаються як витрати на створення (придбання), розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу [4].

Усі ці визначення вірні  і  характеризують сутність інвестицій з різних сторін.

Спершу потрібно визначити чим обумовлена потреби в інвестиціях. Свобода Т. І. У своїй науковій праці визначає, що необхідність у реалізації інвестицій у межах стратегії підприємства обумовлена:

-  відновлення та розширення матеріально-технічної бази підприємства;

- збільшення обсягів виробничої діяльності;

- освоєння нових видів діяльності;

- підвищення якості продукції [2].

Звісно, погоджуюсь з твердженням науковця, проте хочу додати, що інвестиції також покращують рівень конкурентноздатності підприємства, завдяки впровадженню новітніх технологій, мінімізації витрат. Також за допомогою інвестицій підприємство вирішує свої тактичні та стратегічні цілі. До них можна віднести:

•-         зростання іміджу підприємства;

•-         підвищення конкурентних позицій на ринку;

•-         довгострокове зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу продажу;

•-         мінімізація витрат;

•-         підвищення вартості підприємства.

Для здійснення усіх цих цілей необхідно виокремити конкретну інвестиційну стратегію. Тобто сформувати певний план розвитку підприємства, який зможе мінімізувати інвестиційні ризики та максимізувати прибутки від інвестиційної діяльності.

У ринковій економіці можливостей для інвестування досить багато. Кожне підприємство може використовувати як власні вільні кошти для інвестицій, або знайти іноземного інвестора, якого зацікавить пропозиція щодо конкретного економічного об'єкта. 

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значна ресурсна база, передовсім це: земельні, лісові, водні ресурси, що дають змогу здійснювати господарську діяльність практично у будь-якій галузі економіки, а також руйнівний стан багатьох підприємств, які потребують матеріальної підтримки для подальшого функціонування та розвитку.

Для нашої держави та для окремих підприємств залучення іноземних інвестицій призведе до:

•-         створення нових робочих місць;

•-         краще задоволення внутрішнього ринку;

•-         залучення новітньої техніки і технологій.

Тобто можна визначити, інвестиції це невід'ємна складова як економіки вцілому, так і окремо кожного підприємства, що  прагне успішно функціонувати, бути конкурентноспроможним та прагне розвиватися. Це вона може зробити за допомогою залучення власних вільних коштів чи за допомогою залучення інвестора. Значну роль відіграють іноземні інвестиції в економічному розвитку будь-якої держави незалежно від рівня її економічного розвитку та сприяють економічному зростанню приймаючої економіки на основі ефективнішого використання національних ресурсів.

Література:

•1.     Закон України „Про інвестиційну діяльність"// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №47. - с. 1351-1359.

•2.     Свобода Т. І., Інвестиційна стратегія підприємства. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/svoboda-t-i-investitsiyna-strategiya-pidpriemstva/

•3.     Удалих О.О., Особливості інвестиційного проектування на підприємстві//   Економічний простір. - 2009.- №23/2. - С. 50-55

•4.     Хархут Н., Особливості інвестиційної діяльності підприємств// Наукові записки. - 2006. - №15. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/yQQdcQ.pdf

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>