XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., доц. Хачатрян В.В., Гора Н.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ЗВ’ЯЗКУ З БЕЗПЕРЕРВНИМ РОЗВИТКОМ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

к.е.н., доц. Хачатрян В.В., Гора Н.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ЗВ'ЯЗКУ З БЕЗПЕРЕРВНИМ РОЗВИТКОМ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Управління діяльністю торговельного підприємства ставить перед собою перелік пріоритетних завдань, реалізація яких здійснюється через ряд основних функцій. З розвитком господарської діяльності і бізнес-середовища функції управління потребують постійного доповнення і удосконалення.

Першою функцією є здійснення вибору найбільш ефективних організаційних форм функціонування торговельного підприємства і його структурних одиниць. У процесі реалізації цієї функції торговельного менеджменту на стадії створення нового торговельного підприємства або в процесі його розширення обґрунтовується найбільш прийнятна з погляду його засновників організаційно-правова форма діяльності; з обліком виявленої ринкової ніші визначається асортиментний профіль (форма спеціалізації) магазину (або окремих магазинів, якщо торговельне підприємство складається з ряду структурних одиниць); формується тип магазину по основних визначальних його характеристиках [1,c.21]. Очевидно, що ця функція торговельного менеджменту носить, як правило, разовий характер, закладаючи базу діяльності конкретного підприємства.  Тому необхідно точно обгрунтувати управлінські рішення, адже вони істотно впливають на наступну організацію всього торговельного процесу, економічні показники й фінансові результати діяльності торговельного підприємства. Наступні зміни цих управлінських рішень спричиняють істотні фінансові витрати й вимагають значного обсягу часу на їхню реалізацію.

Наступна функція це - управління технологічними процесами. Ефективність здійснення цієї функції зв'язане, насамперед, з вибором визначальної технологічної схеми руху товарів і відповідного їй технологічного планування магазину; формуванням необхідного парку технологічного устаткування; розробкою організаційних основ товаропостачання, приймання, зберігання й підготовки товарів до продажу; визначенням систем розміщення й викладення товарів у торговельному залі [2,с.46].

Формування торгово-технологічних процесів і операцій істотно позначається як на рівні торговельного обслуговування покупців, так і на фінансово-економічних результатах діяльності торговельного підприємства. Удосконалення цієї функції безпосередньо пов'язане з інноваційними процесами на підприємстві.

Управління процесом обслуговування покупців прямо пов'язане з місією торговельного підприємства і є визначальною умовою формування його високої конкурентної позиції на споживчому ринку [2,с.48]. Вдосконалення управління процесом обслуговування покупців припускає розширення можливостей найбільш повного задоволення їхнього попиту в рамках обраного підприємством сегмента споживчого ринку, що визначається необхідністю обґрунтування й проведення відповідної асортиментної політики торговельного підприємства. Для підвищення ефективності управління цим процесом необхідне створення покупцям зручних умов для здійснення покупок, що пов'язане із установленням оптимального для них режиму роботи торговельного підприємства, вибором ефективних методів продажу товарів, наданням широкого комплексу додаткових послуг, організацією реклами й внутрішньої магазинної інформації, а також іншими організаційно-технологічними заходами.

Наступною функцією є управління товарообігом, що забезпечує економічну основу всієї діяльності торговельного підприємства, тому що товарообіг характеризує основний об'ємний показник цієї діяльності й досягнуті маркетингові позиції [3,c.23]. Зрозуміло, що дана функція є найбільш масовою й вимагає постійної розробки управлінських рішень на всіх рівнях діяльності торговельного підприємства. Для успішної реалізації цієї функції потрібно проводити аналіз і прогнозування торговельної кон'юнктури, здійснювати планування обсягу й складу товарообігу, нормувати й планувати товарні запаси, планувати обсяги й склад закупівлі й надходження товарів.

Управління доходами - пов'язане з формуванням власної фінансової бази розвитку торговельного підприємства, здійсненням його діяльності на принципах самофінансування тому, що основу доходів торговельного підприємства входять доходи від торговельної діяльності (вони формуються у вигляді різниці між ціною продажу й ціною закупівлі товарів). Отже, процесі реалізації цієї функції торговельного менеджменту повинна розроблятися зважена цінова політика підприємства. Крім того, повинна приділятися увага удосконаленню планування доходів торговельного підприємства.

Функція управління витратами обігу сприяє формуванню умов постійного зниження рівня поточних витрат (у торгівлі вони визначаються терміном "витрати обігу") стосовно обсягу товарообігу. При цьому, зниження рівня витрат обігу не повинне приводити до зниження якості торговельного обслуговування покупців, а здійснюватися за рахунок інших напрямків їхньої економії. Сьогодні потрібно точно визначати необхідні обсяги поточних витрат трудових, матеріальних і фінансових ресурсів на здійснення торговельної діяльності, активно розглядати можливі резерви економії цих витрат і здійснювати планування витрат обігу в розрізі окремих статей витрачення коштів.

Управління прибутком. Дана функція забезпечує основну умову самофінансування діяльності торговельного підприємства й можливості зростання його ринкової вартості [4,с.24]. Управління прибутком торговельного підприємства включає два основних аспекти: управління формування прибутку й управління його використанням. Оптимізація процесу управління формуванням прибутку пов'язана з управлінням доходами й витратами обігу торговельного підприємства, розробкою ефективної податкової політики, забезпеченням ефективності комерційних справ по закупівлі товарів. Управління використанням прибутку належить до основних завдань розвитку торговельного підприємства й здійснюється шляхом організації його розподілу по окремих напрямках.

Управління активами безпосередньо пов'язане з формуванням і забезпеченням ефективного використання виробничого потенціалу торговельного підприємства.

Функція управління капіталом визначає загальну потребу в капіталі для реалізації стратегії розвитку підприємства. Необхідно сформувати оптимальну його структура; вишукувати можливості формування фінансових ресурсів за рахунок власних джерел; визначити необхідний обсяг залучення позикових коштів на короткостроковій і довгостроковій основі; оптимізувати форми й джерела залучення позикових коштів.

Управління фінансовим станом. Реалізація цієї функції пов'язана із забезпеченням взаємозв'язку всіх напрямків фінансової діяльності підприємства і їх взаємної спрямованості на досягнення високих кінцевих результатів цієї діяльності[5]. Для покращення результатів роботи даної функції потрібне здійснення комплексної оцінки фінансового стану торговельного підприємства й постійні пошуки резервів його зміцнення; розробка комплексного планування фінансової діяльності підприємства в розрізі найважливіших показників; організовування моніторингу поточної фінансової діяльності підприємства, що забезпечить діючий контроль за реалізацією намічених планів.

Література:

•1.     Бланк І.О.Управління торговельним підприємством. Підручник, - Харків 2007р. -420с.

•2.     Бойчук І.М., Харів М.С.,Хопчан М.І.,Піча Ю.В. Економіка підприємства . Навч.пос. - К., 2008р. - 360с.

•3.     Василенко Л.П.,Головатчук Т.І., Мороз Л.В. , Полянко В.В. Економіка торговельного підприємства . Навч.пос. - К., 2008р. - 435с.

•4.     Кривицька О.Р. «Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку»//Фінанси підприємства - №3 - 2008р. - ст. 138-146

•5.     http://inpos.com.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>