XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. доц.. Моргунова Т.І., Перерва К. А. ОБЛІК ЗАПАСІВ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

к.е.н. доц. Моргунова Т.І.,  Перерва К. А.

Херсонський національний технічний університет

ОБЛІК ЗАПАСІВ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Сільське господарство є однією із провідних галузей економіки в Україні. Високо ефективний аграрний сектор - основа матеріального та соціального благополуччя суспільства, без котрого неможливо його стабільний розвиток, це свого роду гарант забезпечення и збереження національної безпеки країни. Cільське господарство є пріоритетною галуззю в всіх розвинених країнах світу. У цій галузі дуже рідко експериментують, його оберігають та розвивають, використовують нові досягнення науково-технічного прогресу.

Сільське господарство - це вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування й при­значена для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі. Сільськогосподарське підприємство - це юри­дична особа, основним видом діяльності якої є вирощування й переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалі­зації якої становить не менше ніж 75 % загальної суми вируч­ки.

Запаси  призначені для  виробництва продукції, надання послуг або для перепродажу протягом короткого періоду часу, визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. На різних підприємствах запаси можуть мати різне призначення залежно від функції, яку вони виконують у процесі виробництва, а також від особливостей підприємства. Так, якщо для одного підприємства машини та обладнання є основними засобами, то для підприємства, що їх виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємств, що здійснює їх перепродаж -товаром.

Виробничі запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До них відносяться: сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

Готова продукція - це продукція, яка пройшла обробку, випробування, приймання, укомплектована згідно умов договорів із замовниками, відповідає технічним умовам і стандартам.

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить наступні стадії:

•·        випуск продукції з виробництва і здача її на склад;

•·        зберігання продукції на складах підприємства;

•·        відпуск продукції місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім

•·        покупцям;

•·        відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції;

•·        реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену

•·        продукцію).

У сільському господарстві класифікація, оцінка та облік запасів здійснюються, як і в інших галузях, згідно з П(С)БО 9 на рахунках класу 2.

Існують певні особливості в обліку специфічних сільсько­господарських запасів - продукції сільськогосподарського виробництва і тварин на вирощуванні та відгодівлі.

До рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробниц­тва" відкриваються субрахунки:

271 "Продукція рослинництва";

272 "Продукція тваринництва";

273 "Продукція допоміжних і обслуговуючих виробництв";

274 "Продукція, закуплена у населення".

Сільськогосподарську продукцію, насіння і корми, які надходять із виробництва протягом року, оцінюють за плановою собівартістю з коригуванням у кінці року після розрахунку фактичної собівартості.

Для організації бухгалтерського обліку запасів необхідно визначити номенклатуру синтетичних та аналітичних рахунків виробництва і об'єктів калькуляції.

Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними, виходячи з потреб підприємства.

Для синтетичного обліку готової продукції призначено активний рахунок 26 "Готова продукція", по дебету якого відображається надходження готової продукції власного виробництва за первісною вартістю. При списанні готової продукції з рахунку 26 сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається по кредиту рахунку 26 і по дебету відповідних рахунків.

Для обліку товарів в Плані рахунків передбачений рахунок 28 "Товари". На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.
Торговельні, збутові підприємства на рахунку 28 ведуть також облік купівельної тари і тари власного виробництва (за винятком інвентарної тари, яка використовується для виробничих або господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси").
В оптовій торгівлі аналітичний облік товарів в бухгалтерії здійснюється тільки у вартісному вираженні в розрізі матеріально відповідальних осіб і великих груп товарів.

Аналітичний облік реалізації товарів вроздріб ведеться за місцями їх продажу (відділами, секціями, кіосками тощо) і торговельним підприємством в цілому, що забезпечує контроль за виконанням плану товарообороту.

  Виробництво - головний процес у господарській діяльності підприємств, тому що завдяки йому підприємство випускає продукцію заданого асортименту і кількості. У плані сільськогосподарського підприємства передбачаються: випуск продукції визначеної якості, кількості, ассортименту, його технічний розвиток і організація виробництва, а також виконання установлених фінансових показників - собівартості, прибутку, рентабельності та ін.

Процес реалізації завершує кругообіг господарських засобів підприємства, що дозволяє йому виконати зобов'язання перед державним бюджетом, банком по позиках, робітниками та службовцями, постачальниками і відшкодовувати виробничі витрати. Недовиконання плану реалізації викликає уповільнення оборотності оборотних коштів, штрафи за недовиконання договірних зобов'язань перед покупцями, затримує платежі, погіршує фінансове положення підприємства

Література:

•1.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  

•2.     Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-ге, доп. І             перероблене. - К.: КНЕУ, 2002. - 624с.

•3.     Методичны рекомендації з бухгалтерського обліку в сільському господарстві, затверджені Міністерством фінансів України

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>