XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., доцент Ковінько О.М., Колеснік С.Т. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗЕД

к.е.н., доцент Ковінько О.М., Колеснік С.Т.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - СУБ'ЄКТА ЗЕД

Анотація. На основі аналізу показників оцінки ефективності рекламної кампанії обґрунтовано набір показників, які забезпечують комплексну оцінку рекламної  діяльності підприємства - суб'єкта ЗЕД. Встановлено коефіцієнти, які пов'язують витрати на рекламний носій з ефектом від його використання.

Ключові слова: рекламна діяльність підприємства суб'єкта ЗЕД, економічна ефективність, показники ефективності.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Успішна діяльність економічних суб'єктів в умовах високоінтернаціоналізованих ринків вимагає не тільки глибокого розуміння суті сучасних міжнародних економічних відносин, тенденцій і динаміки світогосподарських процесів, а й усвідомлення закономірностей розвитку системи управління підприємницькою діяльністю і створення дієвих механізмів впливу на ринкову ситуацію. На сучасному етапі інтернаціоналізації української економіки вітчизняні суб'єкти підприємництва ще не набули достатнього досвіду для адекватної управлінської протидії зарубіжним компаніям у конкурентонапруженому середовищі інтернаціоналізованого ринку. Тому розробка й удосконалення інструментів міжнародної рекламної діяльності є важливою умовою ефективної підприємницької діяльності суб'єктів господарювання в інтернаціоналізованому ринковому середовищі. Активізація зовнішньоекономічної діяльності призводить до поступового ускладнення маркетингових функцій. Тому важливим і актуальним є визначення необхідних і достатніх маркетингових зусиль і відповідних умов розвитку ринкових відносин управлінських заходів, спрямованих на вдосконалення форм ведення міжнародного бізнесу.

Аналіз літературних джерел. Ефективність рекламної діяльності підприємства суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, стимулює розвиток виробництва та реалізації продукції на зовнішньому ринку. З метою раціонального використання праці й коштів, що витрачаються на рекламу, необхідною умовою є оцінка ефективності рекламних заходів. До того ж, ефективна реклама може бути вагомою конкурентною перевагою, особливо для компаній малого бізнесу, де вся маркетингова діяльність зводиться до планування та впровадження рекламних заходів.

Серед найбільш відомих західних учених потрібно виділити Д. Аакера, Т. Амблера, Д. Брайана, К. Бартлета, Дж. Даніелса, С. Холленса, Дж. Грехема, С. Джейн, Дж. Дейлі, Ф. Катеору, Г. Амстронга, В. Вонга, Д. Сондерса, Ф. Котлера, М. Портера, Л. Радебо, П. Ріволі, П. Джейстена, Д. Хаси та ін., які в різний час намагались визначити сутність міжнародної рекламної діяльності й особливості застосування рекламних технологій у практиці інтернаціоналізованого бізнесу, залежно від етапу економічного розвитку та соціальних потреб і мотивацій нового суспільства, що зростають.

Серед вітчизняних авторів можна виділити праці О. Азарян, А. Войчака, О. Виноградової, О. Каніщенко, Н. Куденко, А. Мазаракі, А. Полторака, А. Румянцева, А. Старостіної, Т. Циганкової, В. Череваня. Вони розглядали питання загальної оцінки ефективності впливу реклами на аудиторію, оцінки ефективності різних елементів реклами, психологічного впливу реклами на споживачів тощо. Для визначення доцільності реклами часто використовують аналітичні методи. Аналіз існуючих наукових підходів показав, що вони потребують подальшого вдосконалення.

Метою статті є  визначення оцінки ефективності міжнародної  рекламної діяльності українських економічних суб'єктів в умовах інтенсифікації їх зовнішньоекономічної діяльності.

Формування цілей статті. На даний час, наука не виробила методичних основ комплексної оцінки ефективності рекламної діяльності підприємства - суб'єкта ЗЕД,  доступного для практичного використання в аналітичній  роботі підприємств і консалтингових служб.  Застосовуючи методологічний підхід до оцінювання ефективності рекламної діяльності  на підприємстві, потрібно відповісти на такі питання, що і є метою цієї праці: 

1) для яких цілей застосовуються  методики оцінки ефективності рекламної діяльності;

2) для чого можна використати результати;

3) яка ефективність від застосованих методів оцінки. 

Виклад основного матеріалу. Усі способи визначення ефективності від рекламної діяльності підприємства поділяють на оціночні й аналітичні [1; 2, с. 121; 3, с. 26].Оціночні способи поділяються на дві категорії - прямі й непрямі. Прямі - базуються на визначенні безпосереднього впливу реклами на відвідувачів і покупців, непрямі - ґрунтуються на визначенні таких параметрів, що пов'язані з рекламою, але є наближеними. Непрямі способи поділяють на три групи: засновані на методі опитування, порівняльні й розрахункові, але якщо бути точнішим, то сьогодні на світовому ринку  існує два глобальних підходи до оцінки ефективності рекламної діяльності: оцінка комунікаційної ефективності та оцінка економічної ефективності реклами. Аналізуючи роботи науковців, можна зробити висновок, що оцінювати ефективність рекламної кампанії доцільно комплексно, тобто комбінуючи її економічні та комунікаційні складові. Оцінка ефективності  рекламної діяльності відрізняється залежно від суб'єктів процесу рекламної діяльності: рекламодавця, рекламовиробника (рекламного агентства), рекламорозповсюджувачів (рекламних каналів), споживачів. Кожний з них визначає й оцінює ефективність по-своєму, в основному залежно від функціональних цілей суб'єкта. Причому для рекламодавця ефективність проявляється в одержанні комерційної вигоди, для цільового споживача  - у задоволенні своїх особистих потреб і бажань. Тому оцінка реклами рекламодавцем й конкретним покупцем може розходитися. Правильна оцінка ефективності реклами стосується оцінки поставлених маркетингових завдань за конкретний проміжок часу. Реклама може бути креативною, при цьому розроблювачі її, рекламовиробники - рейтингове рекламне агентство й канали просування реклами обрані правильно, а економічна ефективність може бути низькою через безліч ринкових чинників не врахованих концепцією маркетингу. Іноді захопленість креативом з позицій фінансування призводить до  економічно неефективної рекламної кампанії. Теорії, якої слід було б дотримуватися на цей випадок немає, кожний рекламодавець опирається досвід здобутий за роки своєї діяльності.

Поряд із цим поняття ефективності в рекламі, з одного боку, тісно пов'язано з поняттям економічної ефективності взагалі. Найбільш загальне та поширене визначення економічної визначення ефективності  - співвідношення економічного результату, отриманого від застосування  рекламного засобу  і витрат, вкладених у досягнення цього результату. У принципі це визначення підходить і до ефективності реклами, де як результат може розглядатися ступінь досягнення мети,  поставленої в рамках рекламної діяльності, а як витрати - витрати на досягнення цієї мети. При цьому необхідно мати чітке уявлення про три ключові аспекти, без яких говорити про практичний розрахунок ефективності реклами не приходиться [2] :

1.Ефективність рекламної діяльності для різних суб'єктів рекламного ринку є різною і виявляється по-різному. Водночас потребує визначення всього того, що треба врахувати чи порахувати під час проведення чи після завершення рекламних заходів. Об'єктивний бік цієї проблеми полягає в тому, що під час розробки питань стратегії рекламної кампанії і створення рекламної продукції дуже часто необхідно проводити так звані якісні дослідження, що дають відповідь, на запитання чому? (наприклад, чому в даному конкретному випадку краще задіяти в телевізійному ролику жінку, а не чоловіка; чому варто використовувати в радіоспоті класичну, а не поп-музику чи навпаки, чому в конкретній ситуації варто впливати на емоції, а не на розум тощо). Відповіді на ці запитання знати необхідно, але кількісної інтерпретації вони не мають; не може бути тут і кількісних оцінок, а отже, і коректних висновків про кількісно визначену ефективність.

2. У ринковому середовищі на кінцеву ефективність рекламної діяльності впливають як внутрішні чинники (ефективність рекламної стратегії, ефективність рекламної продукції й ефективність медіаплану), що залежать від самого рекламодавця чи рекламовиробника та його рекламного агентства, так і зовнішні, незалежні від дій ані рекламодавця, ані рекламовиробника та його агентства (кон'юнктура на ринку, поводження конкурентів, зміни в поводженні споживачів, вплив державних інститутів та державної політики на споживчий ринок і т. ін.). У подальшому вплив всіх їх окремо необхідно діагностувати.

3. Під час аналізу ефективності реклами діє ряд обставин і обмежень, з якими треба рахуватися: по-перше, далеко не все і не завжди можна врахувати і порахувати; по-друге, не все те, що можна порахувати, піддається вартісній оцінці; по-третє, не завжди можна точно визначити результат, отриманий в результаті реалізації саме рекламних, а не інших маркетингових заходів.

Отже, під час розрахунку ефективності рекламної діяльності виникає питання саме про те, що не завжди можна точно визначити результат, отриманий під час реалізації саме рекламних, а не інших маркетингових заходів. У принципі суть його полягає в тому, що на практиці за одночасного впливу безлічі факторів дуже складно буває визначити внесок (відповідно й ефект) саме рекламних заходів. Іншими словами, якщо рекламодавець поставив собі за мету завоювати 25% ринку і для досягнення її він підвищує якість свого товару (допустимо, розширює модельний ряд і поліпшує якісні характеристики продукції), знижує на 20% ціни, вводить у дію п'ять нових торгових точок, проводить серію заходів sales promotіon (лотереї, конкурси, розпродаж) і подвоює рекламний бюджет, то визначити, яка величина внеску власне реклами в завоювання цих 15% ринку неможливо. Але неможливість одержання абсолютно точних даних не говорить про недоцільність спроб визначення ефективності взагалі. По-перше, існує безліч випадків, коли такі обмеження не діють. По-друге, одержання навіть не абсолютно точного кількісного результату, але все-таки результату або навіть лише напрямку зміни ефективності рекламної продукції також може бути предметом серйозного аналізу і підставою  (з деякими обмеженнями) для ухвалення рішення. Нарешті, по-третє, неможливість одержання повної картини змін ефективності рекламної діяльності (допустимо, через складність оцінки впливу окремих чинників) не повинна заважати оцінці ефективності під час вирішення локальних завдань, наприклад, визначення доцільності розміщення реклами в тих чи інших засобах масової інформації. На підставі вищевикладеного, можна виділити чотири групи чинників, що мають відношення до ефективності реклами.

Першу групу чинників становить економічна кон'юнктура на ринку в цілому й в конкретній галузі зокрема. За перевищення попиту над пропозиціями віддача від реклами буде значно більшою, ніж у зворотній ситуації, але відносити цей ефект власне тільки на рахунок рекламної діяльності щонайменше буде невірно.

Друга група - це чинники, що залежать від рекламодавця чи рекламовиробника, його рекламного агентства, тобто внутрішні чинники. При цьому виникають дві проблеми. Перша стосується оцінки кожного складового елемента рекламної кампанії, а саме, розробки рекламної стратегії, створення рекламної продукції і розміщення реклами в засобах масової інформації (ЗМІ) чи в засобах розповсюдження рекламної інформації (ЗРРІ), тобто оцінки їхньої ефективності. Оцінюючи ефективність рекламної продукції за допомогою різних якісних і кількісних методів досліджень, в остаточному підсумку також можна одержати цілком коректну інформацію. З оцінками ефективності стратегії рекламної кампанії ситуація є прямо  протилежною. Розуміючи під рекламною стратегією сукупність трьох елементів - визначення цільової аудиторії, розробку концепції рекламованого товару чи послуги і формування концепції рекламної кампанії, треба оцінювати кожний з них.

Третя група чинників складається з того, що приходиться враховувати і з так званий залишковий ефект колишніх дій як в галузі реклами і маркетингу фірми, так і конкурентів. Іншими словами, якщо якийсь бренд був уже «розкручений» раніше і фірма починає нову рекламну кампанію, то можна очікувати більш вражаючих результатів у порівнянні із ситуацією, коли товар уперше виводиться на ринок (до речі, залишковий результат може бути як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус). Таким чином, щоб одержати інформацію, яка дозволяє зробити висновок про доцільність проведення реклами і результативності її окремих засобів, бажано налагодити розрахунок і облік ефективності рекламування. Повною мірою визначити абсолютно точну ефективність окремих засобів реклами не уявляється можливим, як було зазначено вище, але навіть приблизні підрахунки цілком виправдовують себе.

Четверта група чинників це поводження конкурентів на ринку, у першу чергу, їхня рекламна активність. Якщо конкурент проводить рекламну кампанію щодо впливу на ту ж цільову аудиторію, що і фірма рекламодавця, цілком можна припустити зниження результативності рекламної кампанії фірми рекламодавця. І в цій ситуації кінцевий результат, природно, не може бути віднесений тільки на рахунок реклами.

Економічна ефективність рекламних заході,проведених на зовнішньому ринку, визначається за допомогою  методів  визначення ефективності реклами, що засновані на перетворенні оціночної інформації для таких цілей:

- підвищення точності вимірів;

- розрахунок окупності реклами з мінімальною похибкою й урахуванням одного й багатьох відвідувань фірми, що продає товари або послуги;

- виявлення ефекту нерівномірного впливу реклами на різні види товарів або вартісні категорії товарів;

- врахування впливу сезонності й зовнішньоекономічних змін;

- поділ впливу реклами й конкуренції [2].

Економічні результати реклами можуть бути визначені на основі моделювання реакції ринку. Залежним параметрами моделі найчастіше визначають: обіг, прибуток, частку ринку. Найпростіша функція реакції ринку на рекламу має вигляд:

Х = а + bW,                                                          (1)

де Х - залежна змінна (збут, частка ринку);

W - видатки на рекламу;

a, b - функціональні параметри.

Труднощі цього методу  полягають у виділенні чистого ефекту реклами від тієї частки приросту обсягу збуту (прибутку), що була забезпечена винятково рекламою того періоду, за який ураховуються витрати на неї. Динамічні моделі реакції ринку враховують той факт, що зростання збуту не починається одночасно з початком рекламної кампанії і не припиняється одночасно з її завершенням.  Тоді  функція розміру збуту від дії реклами матиме вигляд:

                              Х = Хо + (Хm - Хо) W / (b + W),                            (2)

Хm - межа насичення попиту.                                                            

де Хо - розмір ринку збуту, досяжний без допомоги реклами;

На основі експертних оцінок можна визначити внесок чинників реклами в приріст збуту, для чого необхідно в кожному конкретному випадку аналізувати динаміку обсягів продажу, мати інформацію від регіональних дилерів і знати економічну ситуацію в країні.

У тому випадку, коли покупці позитивно ставляться до рекламних засобів, ефект реклами може контролюватися зміною успіху розподілу:

        image002267.gif                                                                                                         (3)

де У - успіх розподілу;

З - кількість осіб, яких спонукали до покупки певними рекламними засобами (замовники);

А - кількість осіб, яких торкнулися ці засоби реклами (адресати).

У тісному зв'язку з успіхом розподілу перебуває дохід (Д) від реклами:

                                      Д = Пз - Ра,                                                                 (4)

де Пз - прибуток від кожного замовлення;

Ра - рекламні витрати на адресата.

Ефективність реклами можна визначити співвідношенням: 

              image002268.gif                                                                                                  (5)

        де Кр - коефіцієнт ефективності реклами;

Чз - кількість корисних звернень, які були після реклами з реалізації товару або доход, отриманий від реклами;

Вр - сума витрат на рекламу.

Найбільш точно встановити, який ефект дала реклама, можна лише в тому випадку, якщо збільшення збуту товару відбувається негайно після впливу реклами. Це найбільш імовірно у випадках рекламування нових товарів повсякденного попиту.

 У той же час купівлі дорогого товару тривалого користування звичайно передує обов'язкове обдумування. У цьому випадку ефект реклами може проявитися далеко не відразу. Насамперед покупець дізнається про випуск товару, потім він цікавиться докладною інформацією про його якість і властивості. Після цього покупець може віддати перевагу рекламованого товару і утвердитися у бажанні придбати його, і лише в результаті він купує його.

У загальному випадку, ефективність реклами (Е, осіб / грн) пропорційна кількості телеглядачів, що її дивляться (N), і обернено пропорційна вартості реклами (В):

 

image002269.gif                                      (6)

де k - коефіцієнт пропорційності.

Прибуток від реклами (Пр) визначається через суму покупок під впливом реклами (Сп), кількості приходів у фірму (К) і рентабельності (Р):

    image002270.gif                                                                                                (7)

Рентабельність продукції становить у середньому 20-30%.

Додатковий товарообіг під впливом реклами визначається за формулою:

     image002271.gif                                                                                               (8)

де Тд - додатковий товарообіг під впливом реклами, грн;

Тс - середньоденний товарообіг дорекламного періоду, грн;

П - приріст середньоденного товарообігу за рекламний і післярекламний періоди, %;

Д - кількість днів обліку товарообігу в рекламному й післярекламному періодах. Про економічну ефективність реклами також можна судити за тим економічним результатом, що був досягнутий від застосування рекламних засобів або проведення рекламної кампанії. Він визначається співвідношенням між прибутком від додаткового товарообігу, отриманого під впливом реклами, і витратами на неї. Для розрахунку економічного ефекту можна використати формулу:

  image002272.gif                                                                                             (9)

де Е - економічний ефект рекламування, грн;

Тд - додатковий товарообіг під впливом реклами, грн;

Нт - торговельна надбавка на товар, % до ціни реалізації;

Uр - витрати на рекламу, грн;

Uд - додаткові витрати до приросту товарообігу, грн.

         Економічний ефект від більш тривалих рекламних заходів варто визначати за формулою:

  image002273.gif                                                                                       (10)

де Е - економічний ефект;

Iр - індекс реклами, що може бути визначений як відношення індексу товарообігу рекламованого товару до індексу товарообігу порівняного торговельного об'єкта, що не піддає свій товар впливу реклами;

Т - товарообіг;

(Iр - I) - приріст індексу середньорічного обороту за рахунок рекламного заходу;

В - середньорічний товарообіг у до рекламний періоди;

Н - торговельна націнка на рекламований товар у рекламний і післярекламний періоди;

Вр - сума витрат на рекламу.

Економічний ефект рекламних заходів може бути: позитивним -витрати на рекламу менше додаткового прибутку; негативним - витратина рекламу вище додаткового прибутку; нейтральними - витрати на рекламу рівні додатковому прибутку.

Приводом  рекламного розпродажу може бути, будь-що. Урочисте відкриття підприємства, свята, день народження власника, і т.д., - рекламний розпродаж робиться з метою посилення припливу клієнтів. Можна використовувати продаж за символічну ціну, безплатну роздачу товарів, різних дрібниць., тоді ефект від реклами (Ер) буде розраховуватися  за формулою:

Ер = Пр - Вр,                                 (11)

де Пр - приріст від реалізації товарів за період рекламної кампанії.

У цьому випадку зіставляється отриманий ефект від проведення рекламного заходу з витратами на його здійснення. Результати такого співвідношення можуть виражатися у трьох варіантах:

1) ефект від рекламного заходу рівний витратам на його проведення;

2) ефект від рекламного заходу більший за витрати (прибутковий);

•3)                 ефект від рекламного заходу менший за витрати (збитковий). Одним із широко поширених методів оцінки економічної ефективності реклами є метод виявлення зразкової грошової вартості одного рекламного контакту в результаті проведених рекламних заходів або рекламних кампаній.

Неекономічні результати ефективності реклами встановлюються з урахуванням оцінки запам'ятовування. Власне контакт із засобами реклами відбувається у разі свідомого сприйняття. Таке сприйняття і акт купівлі розділені у часі. А, щоб впливати на поведінку споживача, інформація повинна запам'ятовуватися. Тому запам'ятовування належить  центральному показнику успіху комунікації. На його визначення використовують методи, засновані на впізнаванні і запам'ятовуванні. Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом спостережень, експериментів, опитувань.

Метод спостереження застосовується при дослідженні впливу на споживача окремих рекламних засобів. Цей метод носить пасивний характер, тому що спостерігач при цьому ніяк не впливає на покупця, а, навпаки, веде спостереження непомітно для нього. Метод експерименту у свою чергу носить активний характер. Вивчення психологічного впливу реклами тут відбувається в умовах штучно створених експериментатором. Якщо при спостереженні лише фіксують, як споживач ставиться, наприклад, до певного викладення товарів, то експериментатор може переставити товари, а потім спостерігати за зміною реакції покупців. Метод опитування здійснюється перед проведенням рекламної кампанії і після її завершення. Цей метод трудомісткий, але набагато достовірніше інших. Тому що дозволяє узнати безпосередньо в самого покупця його відношення не тільки до рекламного засобу в цілому, але й до окремих складових елементів цього засобу.

Висновки. Доцільність використаної методів визначення ефективності рекламної діяльності підприємства, що проводить зовнішньоекономічну діяльність, полягає в тому, що вони: 1) дають змогу врахувати вплив зовнішніх факторів незалежно від їхнього походження. До таких факторів належать: сезонність; видача бюджетних коштів в один і той самий період; можливість у ряді галузей збільшення сум продажів у третій тиждень місяця; вплив зовнішньоекономічних змін; зміна кон'юнктури ринку і проникнення на ринок нових сильних компаній, що мають розвинуту мережу дистрибуції та розкручені бренди; вплив погодних умов; 2) пов'язані з підвищенням точності визначення ефективності реклами. Головний параметр ефективності реклами - кількість нових клієнтів, залучених під її впливом, але вона може визначатися й іншими параметрами, такими як: кількість рахунків, сума й обсяг покупок, зроблених цими новими клієнтами.

Тому визначення економічної й комунікативної ефективності  від впровадження зовнішньої рекламної діяльності  - це складний і трудомісткий процес, але він дозволяє оцінити своєчасність і якість рекламної кампанії, яку б мету вона не переслідувала: виведення на ринок нового продукту, додаткове залучення покупців до споживання вже відомого продукту, придбання фірмою іміджу й т.д. З огляду на вищевикладене можна зробити висновок, що після закінчення  проведення рекламної кампанії все ж таки необхідно визначати, наскільки вона була ефективною. У свою чергу, оцінка ефективності рекламної діяльності допоможе досягти рекламних цілей швидше й з меншими витратами.

Теорія визначення ефективності реклами пропонує велику кількість показників, які, на базі відповідної статистики, дають змогу оцінити рівень ефективності рекламного звернення. Ряд відомих показників пропонуємо поповнити таким показником, як продуктивність. Наведено зв'язок поняття ефективності реклами з поняттям економічної ефективності взагалі; визначено чинники, що впливають на ефективність рекламної діяльності.

Література:

1. Матанцев а.н. искусство завоевывать рынок: монография / а.н. Матанцев. - М.: Экономист, 2006. - 286 с.

2. Матанцев а.н. Эффективность рекламы: учеб. пособие/  а.н. Ма-

танцев. - М.: изд-во «Финпресс», 2007. - 416 с

3.Лавлок Кристофер. Маркетинг услуг: персонал,технология, стратегия. - 4-е изд. -  Изд. дом  „Вильямс", 2005. - 1008 с.

4.  Уэллс У., Бернет Дж.,  Мориарти С. Реклама:принципы и практика: Пер. с англ. -  СПб.: Питер, 2003. - 736 с.

5.  Блайд Джим. Маркетинговые коммуникации:Что? Как? И почему? Пер. с англ. - Днепропетровск:Баланс-Клуб, 2004. - 368 с.

6.  Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н.,  проф. С.М. Ілляшенка. -  Суми:ВТД „Університетська книга", 2007. - 928 с.

7.  Оністрат О.В. Ефективність рекламної діяльності підприємств //  Актуальні проблеми економіки. - 2008, № 7 (85). - С. 127-131.

8.  Ферріс Поль У.,  Бендл Нейл Т.,  Пфайфер Філіпп І., Рейбштейн Девід Дж. Маркетингові показники: Більше 50 показників, які важливо знати кожному керівнику: Пер. з англ.; За наук. ред. І.В. Тараненко. - Д.: Баланс Бізнес Букс, 2009. - 480 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>