XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., доцент Машталяр Г.П., Дидилюк Л.І. ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ДОХОДУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

к.е.н., доцент Машталяр Г.П.

магістрант  Дидилюк Л.І.

Чернівецький торговельно-економічний інститут

  ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ДОХОДУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основним видом доходів підприємств, одержаних у процесі їх виробничої діяльності, с виручка (дохід) від продажу продукції, товарів, послуг і від інших видів діяльності. Вона являє собою суму грошових коштів, отриманих підприємством від продажу продукції, товарів, по­слуг в оцінці за діючими цінами (тарифами).  

Виручка є основним джерелом відшкодування затрат на виробництво і продаж продукції, оплати рахунків постачальників за матеріальні цінності, сплати податків у бюджет, погашення довгостро­кових кредитів банку і відсотків по них, на сплату пені і штрафів.

Досить суттєвим фактором для відображення доходу (виручки) від реалізації в обліку і фінансовій звітності, є його визначення і оцінка.

Дохід повинен відображатись в обліку і в звіті про фінансові результати, коли внаслідок господарської операції:

• збільшуються економічні вигоди у вигляді надходження активів;

• зменшуються зобов'язання, що приводить до зростання власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Доходами підприємства вважаються збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів, або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, крім зростання капіталу за рахунок внесків власників.

Якщо підприємство здійснює виробництво продукції, яка не відвантажується клієнтам,   збільшення економічних вигод, а отже і доходу не відбувається. Щоб підприємство мало підстави визнати дохід, готова продукція (товари, роботи, послуги) повинні бути відвантажені підприємством.

Оцінка відвантаженої продукції повинна бути вищою від тієї, за якою вона обліковується на балансі. В результаті відвантаження продукції   зростають активи підприємства - дебіторська заборгованість. На момент продажу продукту може також визнаватися зменшення зобов'язань, якщо покупець здійснив попередню оплату за нього.

Доходи визнаються за принципом нарахування, тобто при відвантаженні товарів, робіт, послуг незалежно від часу надходження на підприємство оплати за них. Однак, моментом визнання доходу не завжди є дата їх відвантаження. За умови здійснення реалізації за договорами комісії, дохід визначається в момент надходження оплати за реалізовану продукцію. Підприємство визнає його за касовим методом.

Принцип нарахування використовується одночасно з принципом відповідності. Це означає, що у фінансовій звітності визнаються лише витрати, які були здійснені для отримання визнаних доходів, наприклад, собівартості реалізованої продукції.   

Сума доходу, що виникає внаслідок операції, як правило, визначається в угоді, що укладається між підприємством та покупцем або користувачем активу. Він вимірюється за справедливою вартістю компенсації, яка отримана або повинна бути отримана за вирахуванням знижок, що надаються.

Не визнаються доходами такі надходження:

•-    сума  податків  на додану  вартість, акцизів,  інших  податків та обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

•-    сума попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

•-    сума надходжень за договорами комісії, агентськими та іншим договорами на користь комітента або принципала тощо;

•-    сума авансу в рахунок оплати продукції (робіт, послуг, товарів);

•-    сума завдатку під заставу;

•-    надходження на користь третіх осіб;

•-    операції з обміну подібними активами;

•-    цільове фінансування до моменту його використання (виконання умов);

•-    надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Дохід від реалізації продукції та товарів визнається за таких умов: покупцеві передані суттєві ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар); підприємство не здійснює надалі управління та контроль реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, ідо в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства; витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо хоча б одна з названих умов не виконується.  

Дохід при реалізації визнається у момент відвантаження продукції, товарів, послуг. Він відображається у бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Дохід вимірюється ціною продажу продукції, товарів чи активів, що вже були відвантажені, за вирахуванням податків, включених до ціни.

Таким чином, визнання та оцінка доходів підприємства від операційної діяльності здійснюється при надходженні активів або зменшенні зобов'язань, за умови, що продукція, роботи чи послуги були відвантажені.

Література:

•1.  Загальні вимоги до фінансової звітності [Текст]: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. - [Чинний від 1999-03-31]  - Офіц. вид. - К.: Уряд. вид-во, 1999. №87. - (Офіційне видання Міністерства фінансів України).

•2.  Звіт про фінансові результати [Текст]: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. - [Чинний від 1999-03-31]  - Офіц. вид. - К.: Уряд. вид-во, 1999. №87. - (Офіційне видання Міністерства фінансів України).

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>