XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Герасименко О.В., Ковальовська І.І. РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

к. е. н., Герасименко О. В.                                                                       

Ковальовська І. І.

Львівська державна фінансова академія

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

На сьогоднішній день актуальним є питання соціокультурних тенденцій. У зв'язку з цим необхідна радикальна зміна концепції управління, направлена на окремі процеси в організації, де доцільно використовувати технологічні процедури, орієнтовані на людину з її системою цінностей, поглядів, переконань, традицій.

Такою сучасною концепцією стає організаційна культура, яка є ідеологією управління, а також охоплює всі сфери життєдіяльності підприємства. Проте, в даний час ми маємо суперечність між загальним розумінням важливості ролі організаційної культури в забезпеченні успішної діяльності підприємства і організації, об'єктивною необхідністю формування організаційної культури на підприємствах та відсутністю технології, за допомогою якої можна це практично здійснити.

Організаційна культура - це сформована впродовж усієї історії підприємства (організації) сукупність прийомів і правил адаптації організації до вимог зовнішнього середовища і формування внутрішніх відносин між групами тих, що працюють [4].

Мета організаційної культури на підприємстві полягає у забезпеченні високої прибутковості підприємства за рахунок максимізації ефективності менеджменту та якісного поліпшення діяльності підприємства в цілому за допомогою [1]:

•-  вдосконалення управління людськими ресурсами;

•-  виховання у працівників ставлення до підприємства як до своєї другої домівки;

•-  розвитку здатності у ділових та особистих відносинах спиратися на встановлені норми поведінки, вирішувати будь-які проблеми без конфліктів.

Оскільки організаційна культура впливає на весь особовий склад підприємства від інституціонального до технічного рівня управління, то необхідно враховувати, що вона відіграє певну роль в діяльності та житті кожної людини [3]:

•-  для власника підприємства - це один із способів самореалізації;

•-  для керуючої команди - це стимул до самоорганізації і орієнтир для дотримання встановленого розпорядку;

•-   для персоналу - у мови праці та діяльності на підприємстві.

Майкл Армстронг стверджував, що організаційна культура - це сукупність переконань, відносин, норм поведінки і цінностей, спільних для всіх працівників даної організації. Вони не завжди можуть бути чітко виражені, але за відсутності прямих інструкцій визначають спосіб дій і взаємодій людей і в значній мірі впливають на хід виконання роботи [2].

Відношення керівництва до організаційної культури може проявлятися двояко: якщо культура не суперечить цільовим установкам керівництва, то вони її не відчувають, не помічають, але відчувають себе комфортно. Однак, якщо базові установки існуючої культури не сприяють розвитку організації, якщо цілі працівників суперечать цілям керівництва, то культура стає серйозною перешкодою на шляху розвитку і може стати причиною краху організації.

Культура в будь-якому співтоваристві, у тому числі і на підприємствах торгівлі, є потужним регулятором діяльності людини. Культура задає цільовий орієнтир (суспільно схвалювані цілі), обмежує способи досягнення цілей (соціально прийнятні засоби, норми поведінки, прийняті у цьому співтоваристві), а також дає психологічну підтримку і схвалення з боку членів спільноти, якщо індивід діє в рамках правил.

Сьогодні в Україні існують організації, що зароджувалися в радянський період, де структура визначалася тогочасними уявленнями про ефективну структуру управління та організаційну культуру. Але з плином часу організаційна культура вдосконалювалася і на даний час спостерігаються кардинальні зміни в діяльності підприємства від структури управління до манери спілкування з клієнтами.

Цінності організаційної культури є цінностями більшості співробітників. Орієнтація на одні й ті ж цінності згуртовує членів групи. Дотримання норм,  звичаїв, ритуалів, традицій прийнятих  в організації, знання специфічної мови,  історії організації, її особливостей змушує відчути працівника приналежність до даної організації, формує прихильність до неї, інтегрує працівника в дане  співтовариство.

Проаналізувавши організаційну культуру з точки зору її властивостей, функцій і елементів, а також її сильних і слабких сторін, керівники підприємства мають можливість уникнути багатьох помилок, зайвих витрат і хвилювань. Дуже важливо знати, що будь-яке існуюче в організації явище тісно пов'язане з культурою організації, і найменша зміна спричинить реакцію культури в позитивну або негативну сторону .

Таким чином, на підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що організаційна культура безперечно впливає на розвиток організації. Якість управління залежить від того, на якому рівні та яким чином були використані окремі інструменти організаційної культури.

Література:

•1.     Корпоративная культура (краткий теоретический курс), http://hr_portal.ru/

•2.     Корпоративна культура: Навчальний посібник. Під заг. ред. Г. Л. Хаєта -  Київ:   Центр навчальної літератури, 2003. - 150 с.

•3.     Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. - СПб.: Питер, 2000. - 102 с.

•4.     Туровец О. Г. , Родионова В. Н. Теория организации: [учеб. пособ.] - М.:ИНФРА - М, 2004. - 128 с.

 

e-mail: irunakovalovska@mail.ru, gerasymenko@bigmir.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>