XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н, Герасименко О.В., Заторський Д.Б. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

к.е.н, Герасименко Олена Вікторівна

Заторський Данило Богданович

Львівська державна фінансова академія

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Державна економічна політика є структурною і складається з кількох окремих політик - фінансової, податкової, інвестиційної, інновацій­ної та ін.[1] Сучасний стан фінансової сфери України вимагає обґрунтування напрямів вдосконалення фінансової політики в цілому та її елементів, серед яких вагома роль належить банківській сфері та фондовому ринку, які відповідають за акумулювання і перерозподіл фінансових ресурсів. Слід правильно поєднати вищезгадані лементи задля досягнення синергетичного ефекту.

На сьогоднішній день фондові ринки розвинених країн є незамінною складовою ринку капіталу. Вони зазвичай доповнюють, а інколи й заміщують функції банків. Важко уявити сучасну високорозвинену ринкову державу із слаборозвиненим або взагалі відсутнім фондовим ринком. Викривлення співвідношення між фондовим ринком і банківським сектором значно звужує можливості реальної економіки, що пов'язано із обмеженням джерел залучення коштів для розвитку підприємництва. Нерозвиненість фондового ринку стримує економічний розвиток, надходження іноземних інвестицій, підвищення ефективності перерозподілу коштів в економіці.

В сучасних умовах Україна має нерозвинену інфраструктуру фондового ринку, і крім описаних вище мінусів цього явища існує ще один досить суттєвий недолік - банківська система не має конкурентів: населення не маючи достойних альтернатив вкладання своїх коштів, змушена відкривати депозитні рахунки у банках. Банки, на основі дії закону попиту і пропозиції, мінімізують відсоток по депозитам, в той же час  кредити даються під досить великий відсоток (у порівнянні із високорозвиненими країнами заходу). Підприємці змушені погоджуватись на високі відсотки, оскільки альтернативних джерел залучення фінансових ресурсів у них немає. Це створює замкнуте коло, яке відображає неефективність фінансової системи України.

Розвиток фондового ринку в Україні гальмується рядом проблем, які зумовлені в основному недосконалістю законодавства. Незважаючи на досвід функціонування фондового ринку та формування його законодавчого поля, система регулювання багатьох аспектів залишається несформованою, зберігаються прогалини та протиріччя у нормативній базі.

 

В Україні існує проблема переважання неорганізованого ринку цінних паперів, що не дає можливості реально оцінити цінні папери, попит на них, обсяги їх реалізації, напрями руху капіталу. Асиметричність інформації призводить до викривлення цін на цінні папери та непрозорості ринку, зменшує його ефективність як елементу фінансової системи країни [2];

Існує також проблема непрозорості операцій фондового ринку. На сьогодні в Україні навіть ДКЦПФР не має достатньої інформації для розрахунку ринкової капіталізації фондового ринку. Можливість проведення "фіктивного" котирування призводить до викривлень цін на цінні папери. В результаті, ризикованість здійснення банками операцій з цінними паперами (як купівлі-продажу, так і надання кредитів під їх заставу) зростає.

Відсутність дієвої системи захисту прав інвесторів та акціонерів, що є одним з наслідків необов'язковості дотримання принципів корпоративного управління, відсутності у законодавстві чіткої регламентації прав акціонерів і відповідальності за їх недотримання та про використання інсайдерської інформації тощо. Загальний характер вимог до лістингу компаній, який встановлено, зокрема й ПФТС, не дає змоги інвесторам скласти об'єктивну інформацію, а отже, і реальне уявлення про фінансовий стан компаній, цінні папери яких присутні на ринку

Особливу увагу потрібно звернути на низький рівень знань, інформованості населення з питань функціонування фондового ринку. На сьогодні населення (навіть та його частина, яка має заощадження, проте зберігає їх у вигляді депозитів) не має базових знань щодо процесів, які відбуваються на фондовому ринку, мінімально необхідної інформації щодо подій на ньому. Воно не обізнане із законодавством, яке регламентує поведінку учасників ринку, з власними правами, які реалізуються при купівлі-продажу цінних паперів, а також правами власників акцій. Це призводить до низької активності на ринку цінних паперів фізичних осіб, які в розвинених країнах є одними з головних інвесторів.

Отже, нагальні проблеми, що існують на фондовому ринку України і заважають його подальшому розвитку, - це низька ліквідність та капіталізація, яка є результатом масштабного дефіциту внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій, мізерної частки біржового сегменту ринку, недостатнього законодавчого регулювання ціноутворення, висока фрагментарність біржової та депозитарної структури.

В таких умовах основні завдання щодо удосконалення системи функціонування фондового ринку, лягають на плечі держави. Це, перш за все,  стосується реформування нормативно-правової бази функціонування фондового ринку,  яка забезпечила б дотримання міжнародних норм і стандартів у сфері цінних паперів, що неодмінно матиме позитивний результат у залученні як іноземних, так і внутрішніх фінансових ресурсів, що має на меті збільшення капіталізації ринку та його ліквідності.

Література:

1. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999.- с. 195.

2. Питання функціонування та вдосконалення інфраструктури фондового ринку України: Інформаційно-аналітичні матеріали / За ред. к.е.н. О.І. Кірєєва, к.е.н. М.М Шаповалової та к.е.н. Н.І. Гребеник - К.:Центр наукових досліджень НБУ, 2005. - с 78.

e-mail: zatorsky@bk.ru, gerasymenko@bigmir.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>