XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Хачатрян В.В., Кривонос О.Ю. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

К.е.н., доц. В.В. Хачатрян, О.Ю. Кривонос

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Актуальність теми. Для здійснення торговельної діяльності потрібні предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та засоби праці. Сукупність цих засобів праці дістало назву «основні фонди». Проблема управління основним фондами підприємства посідає центральне місце в діяльності підприємства роздрібної торгівлі, від вирішення якої залежить місце підприємства торгівлі, його фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку, а тому вона є актуальною.

Метою  цієї роботи  є  проведення  наукового  дослідження головних напрямків управління основними  фондами торговельного підприємства в сучасних умовах господарювання. У літературі проблемам ефективності  використання  основних  фондів  приділялась  увага  у  роботах С.С. Гринкевич, В.О. Бобко,  В. Костюк, М. Кондзелки, Т.В. Дудки, Т.Г. Балабанової та ін.

Основні фонди - це матеріальні засоби, що використовуються у виробничій діяльності підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зношуванням [1].

Для здійснення господарської діяльності торговельного підприємства основні фонди повинні забезпечувати належні матеріальні умови, а саме: забезпечити необхідний обсяг товарів, провести транспортні і розвантажувально-навантажувальні роботи, а також пакувальні роботи, які пов'язані з отриманням і реалізацією цих товарів чи наданням послуг, відпочинку працівникам та підвищенням їхньої продуктивності, ефективного господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних фондів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації [1].

Склад основних фондів за видами характеризує їх структуру. Для характеристики основних фондів торговельного підприємства особливого значення набуває їх класифікація за роллю в здійсненні торговельно-виробничого процесу та за характером участі у торговельно-виробничому процесі. За останньою ознакою основні фонди поділяються на:

•1.     виробничі - фонди, що безпосередньо приймають участь у торговельно-виробничому процесі;

2.  основні виробничі фонди інших галузей - фонди, які безпосередньо не пов'язані з продажем товарів, але виконують різні підсобно-допоміжні та обслуговуючі функції (в торговельних підприємствах до них належать основні фонди сфер матеріального виробництва, як транспорт, будівництво, інформаційно-обчислювальне обслуговування та інше);

3. невиробничі основні фонди - фонди використання яких належать до галузей невиробничої сфери (освіта, охорона здоров'я, відпочинок та туризм, житлово-комунальне господарство, культура, пасажирський транспорт, соціальне забезпечення) [2].

Ключовою відмінністю основних виробничих фондів від невиробничих є те, що перші обслуговують господарську діяльність підприємства та створюють умови для її успішного здійснення. А завдяки невиробничим фондам торговельне підприємство вирішує різноманітні соціальні завдання: забезпечує гідні умови для проживання та відпочинку працівників підприємства та членів їх родин, підтримку стабільності та високого морального клімату трудового колективу, покращення умов праці.

За цією ознакою участі у торговельно-виробничому процесі основні фонди торговельного підприємства поділяються на активну і пасивну частини. Співвідношення  між активною та пасивною частинами основних фондів відображає рівень їх прогресивності. Однак специфіка торговельної діяльності обумовлює специфіку критерію прогресивності. Особливо яскраво це відбивається у роздрібній ланці. Для торговельного підприємства велике значення мають розміри, стан та місце розташування пасивної частини основних фондів  -  торгових та складських приміщень. Ці фактори визначають загальну привабливість підприємства, обсяги товарообороту та його товарного забезпечення, інтенсивність потоків споживачів, і становлять відповідно рівень продуктивності праці робітників підприємства [3].

Функціональний стан активної частини основних фондів визначає рівень продуктивності праці лише деяких категорій робітників, які виконують виробничі функції - вантажники, фасувальники, наладчики. Традиційно в торговельних підприємствах є низьким рівень механізації торговельно-виробничих процесів, оскільки група «машини та устаткування» подана (на 60-90%) внутрішньомагазинним стаціонарним немеханічним устаткуванням, яке призначено виключно для викладки та зберігання товарів [4].

Значна  частина  основних фондів країни зосереджена на підприємствах роздрібної торгівлі, які формують роздрібну торговельну мережу -  сукупність  торгових підприємств з продажу товарів населенню.

Основною тенденцією у розвитку основних фондів роздрібної  торгівлі  є  формування  та розширення  дрібнороздрібної мережі. Якщо у 2006 р. частка дрібнороздрібної мережі становила 22,1 %, то у 2009 р. її питома вага становила вже 24,5 % в загальній кількості роздрібної торгової мережі України [5].

Значно  знизилися  та  розміри  забезпечення  населення  торговельними площами: із 1750 м2 на 10000 жителів - у 2006 році до 1426 м2 - у 2009 році [5].

Залишається низьким рівень технічного оснащення підприємства торгівлі, по суті, згорнуті прогресивні форми і методи продажу товарів.

Високими  темпами  розвивається  продаж  товарів  за  допомогою  електронної торгівлі, що спонукає магазини до посилення боротьби за споживача та стимулює розвиток й удосконалення магазинних методів продажу товарів. Постійно згортається мережа магазинів, розташованих у сільській місцевості.  Внаслідок  зменшення  інвестицій  та  власних  джерел  фінансування, непомірного  зростання  вартості  торговельного,  торговельно-технологічного та  іншого устаткування  знизився технічний  і технологічний рівні стаціонарної мережі роздрібної торгівлі [1].

Отже, можна зробити висновок про те, що  найбільш  вагомими  резервами підвищення ефективності використання основних фондів торговельних підприємств є скорочення термінів будівництва підприємств, концентрація капітальних вкладень на основних і пускових об'єктах, збільшення їх частки, спрямованої на реконструкцію  і технічне переозброєння, удосконалення структури  площ  магазинів  у  бік  збільшення  площі  їх  торговельних  залів, збільшення частки активної частини основних фондів, скорочення витрат часу на проведення інвентаризацій і ремонтів на підприємствах, запровадження прогресивних форм обслуговування покупців, скорочення  застосування ручної праці, організація продажу товарів за споживчими комплексами, всебічний розвиток послуг , які надають покупцям як у процесі продажу товарів, так і після нього, економічно обґрунтоване планування розвитку та розширення мережі оптових баз, складів, магазинів, удосконалення технологічних процесів.

Література:

1. С.С. Гринкевич, В.О. Бобко Ефективність використання основних фондів торговельного підприємства - Науковий вісник Національного лісотехнічного  університету України вип. 16.2, 2010 - С. 165-167.

2. В. Костюк Модернізація та реконструкція основних фондів - Баланс №51, 2009 - С. 28-32.

3. М. Кондзелка Основні фонди підприємства - що нового? - Дебет-Кредит №39, 2009 - С. 12-16.

4. Т.В. Дудка, Т.Г. Балабанова Вдосконалення основних виробничих фондів підприємств в сучасних умовах - Науковий вісник Національного лісотехнічного  університету України вип. 16.2, 2010 - С. 195-199.

5. http://www.ukrstat.gov.ua/ - сайт Державного комітету статистики України.

yabadaba@bigmir.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>