XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.е.н. Худа В.В., Маслянко Д.А., Атаманов О.А. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

К.е.н., доцент Худа В.В., студент Маслянко Д.А., студент Атаманов О.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

Постійна мінливість ринкового середовища зумовила необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємстві.
Головний зміст планування має індикативний характер, який полягає в розробці цілей, пріоритетів, пропорцій і структур соціально-економічного розвитку країни на перспективний період. Проте під плануванням не слід розуміти лише уміння передбачати дії, тому що це є також способом визначення проблем і здатністю їх вирішити.
Проблеми виникають здебільшого у таких ситуаціях:
- події випереджають запланований графік;
- прояву ініціативи заважає процес планування;
- часто виникають непередбачені ситуації;
- менеджери не слідкують за дотриманням плану.
Стратегічне планування - процес здійснення сукупності систематизованих робіт із визначення довгострокових цілей та напрямків діяльності підприємства [2, с.45].
Щоб підприємство розвивалося належним чином, потрібно усіма способами підвищувати якість стратегічного планування. На підтвердження можна навести висловлювання двох учених - економіста і філософа. Перший, відомий економіст П.Друкер, визначає: „Стратегічне планування має справу не з майбутніми рішеннями, а з майбутнім рішень, які приймаються сьогодні". Філософ Ф.Бекон, вважає: "Для повної досконалості потрібно, щоб підготовка була важчою від самої справи" [1, с.431].
Стратегічне планування передбачає встановлення цілей та взаємодію цих цілей з ресурсами, приділяє увагу нарощуванню соціально-економічного потенціалу як на підприємстві, так і за його межами.
Завдання планування полягає в тому, щоб визначити реальність цілей та шляхів їх досягнення з використанням наявних ресурсів [3, с.268].
За нормальних умов стратегічними вважаються ті ресурси, які забезпечують досягнення підприємством конкурентних переваг:
- високий рівень технології;
- прогресивне обладнання;
- інтелектуальні ресурси.
Стратегічне планування можна використовувати при вирішенні будь-якої проблеми, яка пов'язана з глобальними цілями підприємства, стосується зокрема неконтрольованих зовнішніх чинників, які значно впливають на результати діяльності підприємства.
Оскільки, стратегічні плани розробляються стосовно підприємства в цілому, то вони повинні базуватися на широких дослідженнях та фактичних даних про галузь, ринок, конкуренцію, а також розробляються так, щоб залишатися достатньо цілісними і гнучкими протягом тривалого періоду, щоб потім при необхідності провести їх модифікацію та переорієнтацію [1, с.438].
Стратегічне планування надає підприємству визначеності та індивідуальності. Це дає змогу керівнику залучати на роботу працівників високої кваліфікації.
Стратегічні плани забезпечують вирішення взаємопов'язаних проблем, наслідки яких виявляються протягом певного періоду, складати їх необхідно з особливою ретельністю із врахування того, що минуле не завжди краще майбутнього. Вони повинні бути розроблені так, щоб не тільки залишитися цілісними протягом довгого часу, але й бути достатньо гнучкими, що у разі необхідності здійснити їхню модифікацію чи корегування [4, с.109].
Сучасні темпи змін та підвищення і зростання знань є настільки стрімкими, що стратегічне планування стає найефективнішим способом прогнозування проблем і можливостей, сприяє зниженню ризику в процесі прийняття рішень.
При складанні стратегічних планів має бути забезпечена їх висока якість, одним із головних чинників якої є дотримання наукових підходів менеджменту та принципів планування. В тому випадку, якщо планові економічні показники не будуть обґрунтованими, тоді кінцевий результат буде незадовільним.
Тому керівники повинні усвідомлювати важливість стратегічного планування. Проте вони приділяють йому лише незначну частину свого робочого часу. Вони часто ігнорують планування або ж доручають його працівникам апарату.
Отже, планування має вирішувати у який спосіб слід розділити ресурси підприємства, щоб досягти стратегічних цілей. Можна сказати, що головне питання стратегічного планування - чого хоче досягти підприємство. Воно пов'язане з його глобальними цілями, впливом зовнішніх, внутрішніх чинників і орієнтацією на майбутнє.
Література:
1. Економіка підприємства: Навч. посібник /За ред. А.В. Шегди. - К: Знання, 2005.- 431с.
2. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів /За ред. проф.. Н.М. Ушакової. К: «Хрещатик», 1999. – 46-49 с.
3. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник /За ред. Швайка Л.А. – Львів: «Магнолія Плюс», 2004. – 268 с.
4. Євтухова С.М. Стратегічний план як перспективний напрямок розвитку
українського підприємства// Актуальні проблеми економіки. - 2007.-№3.- С.108-113.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>