XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.е.н. Худа В.В., Постовий Д.П. ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК УСПІШНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

К.е.н. Худа В.В., Постовий Д.П.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК УСПІШНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова рівновага є основним показником успішної економічної діяльності, базою ухвалення рішень щодо розвитку та вдосконалення ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах. Ця економічна категорія є першочергово важливою для економічних партнерів, що здійснюють співробітництво з торговельним підприємством. Очевидно тому, забезпечення фінансової рівноваги є найважливішим завданням фінансових служб та адміністрації підприємства (зокрема торговельного), умовою успішності його внутрішніх та зовнішніх взаємодій.

Проблеми фінансової рівноваги детально досліджено в працях відомих вітчизняних та зарубіжних класиків, зокрема: Ю. Брігхема і Л. Гапенськи, Дж.К. Ван Хорна, І.О. Бланка, В.В. Ковальова, Д.С. Молякова, Е.С. Стоянової, А.Д.Шеремета та інших. Необхідно зауважити, що більшість науковців та дослідників найважливішим елементом визначеної характеристики підприємства вважають ліквідність.

Таким чином, фінансова рівновага - це певний стан підприємства, який віддзеркалює його спроможність забезпечити виконання своїх фінансово-майнових зобов'язань перед іншими господарськими суб'єктами завдяки правильно організованій роботі з власними засобами, за рахунок оптимальної структури активів підприємства та ефективності їх використання та правильно сформованих пасивів. Оцінка фінансової рівноваги підприємства є однією з найважливіших характеристик його фінансового стану, яка пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів.

Визначення межі фінансової рівноваги підприємства має істотне практичне значення і належить до найважливіших економічних проблем в умовах ринкової економіки, тому що, недостатня стійкість суб'єктів господарювання в Україні багато в чому є причиною неплатежів, обсяг яких постійно зростає.

Аналіз фінансової рівноваги торговельного підприємства на певну дату дозволяє встановити, наскільки раціонально підприємство керує власними та запозиченими коштами на протязі періоду, який передував цій даті.

Коло найважливіших показників діяльності підприємства і показників, які характеризують стан, рух і розміщення їх фінансових ресурсів, тобто фінансову рівновагу, включає: прибутковість (рентабельність) діяльності підприємства; наявність і динаміку основних та оборотних коштів; раціональність розміщення (використання) власних і залучених фінансових ресурсів (основних і оборотних коштів); ступінь фінансової незалежності підприємства (фінансової автономії); ліквідність і платоспроможність.

Фінансова стійкість підприємства формується насамперед під впливом рентабельності діяльності торговельного підприємства і першочергово має бути досліджена в процесі проведення комплексного фінансового аналізу, який обумовлює потребу наявності в штаті підприємства висококваліфікованих аудиторів, що забезпечить постійний контроль та безперервний аналіз ступеня фінансової рівноваги конкретного торговельного підприємства.

Література:

•1. Бланк І.О. Фінансово-економічні проблеми розвитку торговельних підприємств України // Вісник КНТЕУ. - 2004. - №5. - с. 28-39.

•2. Бригхем Ю. Энциклопедия финансового менеджмента / Пер. с англ.- М.: РАГС - Экономика, 1998. - 816 с.

•3. Худа В.В. Торговельний прибуток як фінансовий інструмент активізації підприємництва // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки / Головний редактор Буряк П.Ю. - Львів: Львівська державна фінансова академія, 2005 - 430 с.

e-mail: Khuda81@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>