XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Худа В.В., Вісіцька М.Д., Детюк І.А. МОТИВАЦШЯ ПРАЦІ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

к.е.н., доцент Худа В.В., Вісіцька М.Д., Детюк І.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

МОТИВАЦШЯ ПРАЦІ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У сфері розвитку кадрового потенціалу на даний час вирішальним моментом для оцінки та прийняття рішень є аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їх використання [1,с.41].
У розрізі торговельного підприємства спостерігається велика плинність кадрів. Ми часто можемо спостерігати постійну зміну працівників в торговельному залі та на розрахунково-касових вузлах в більшості супермаркетах нашої країни. За результатами нашого опитування п’ятнадцяти звільнених працівників, можемо назвати наступні причини такого явища, як плинність кадрів: велика кількість штрафних стягнень з персоналу через різні адміністративні порушення; жорсткі методи управління працівниками, відсутність психологічної мотивації через переконаність менеджерів, що при більш демократичному управлінні персонал схилятиметься до крадіжок; поділ заробітньої плати на основну і преміальну, при чому останньою часто маніпулюють. Описані вище фактори сприяють прийняттю рішення персоналу про звільнення. А постійне оновлення трудових ресурсів на торговельному підприємстві призводить до зниження продуктивності праці та погіршення обслуговування споживачів. Натомість ми пропонуємо проводити для торговельного персоналу періодичні тренінги, спрямовані на краще розуміння психології споживачів та загальне підвищення рівня кваліфікації.
Використання деяких систем стимулювання в комерційних організаціях дає змогу перерозподіляти трудові ресурси між регіонами і змінювати структуру ринку праці. Система стимулювання праці, яка використовується на підприємствах, створює такі умови для потенційних працівників даних підприємств, щоб зробити для них робочі місця привабливішими. До таких систем можна віднести: доплата за знання певної технології стимулює до її освоєння, доплата за вищу освіту стимулюють до навчання у вищих закладах, доплата за вчений ступінь стимулює до наукової діяльності. [2,с.33].
В наш час людський фактор набуває все більшого значення для виживання підприємства, а особливо у нестабільних умовах розвитку ринкових відносин. І якими б досконалими не були засоби виробництва, знаряддя праці, їх ефективність і результат, які можна отримати при їх використанні завжди буде залежати від головної виробничої сили, а саме тих, хто працює. Отже кожному підприємству необхідно досконало розробляти стратегіїї мотивації праці, для виживання у таких нестабільних умовах [1,с.39].
Трудові ресурси підприємства є невичерпним джерелом підвищення ефективності діяльності підприємства, важливим стратегічним потенціалом, визначають напрям майбутнього розвитку [3,с.55].
Отже, ефективна мотивація трудової діяльності персоналу підприємства повинна: виходити з особливостей зовнішньоекономічної кон'юнктури; погодженості системи стимулювання з економічною стратегією підприємства, яка, і формує стратегію досягнення цілей, і має бути направлена на визначення раціонального рівня доходів працівників, що приведе до високих результатів їх праці і підприємства в цілому; прогнозувати ефективність процесу мотивації праці на підприємстві.
Література:
1. Кириченко Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємства // Україна: аспекти праці.-2008.-№3.-С. 39-42
2. Смачило В. Особливості стимулювання праці // Україна: аспекти праці.-2007.-№3.-С. 32-39
3. Жуковський М. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки.-2007.-№2.-С. 54-59


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>