XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Ільків Л.А. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

к.е.н. Ільків Лілія Анатоліївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ)

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Екологічні проблеми займають першочергове місце в житті сучасного людського суспільства. Важливим етапом визначення якості навколишнього природного середовища є система збору інформації про його стан. Серед пріоритетних заходів по стабілізації і поліпшенню екологічної обстановки в Україні є формування системи екологічного моніторингу.

Екологічний моніторинг є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації та забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища й раціонального природокористування. Метою такого моніторингу є оптимізація відносин людини з природою та екологічна орієнтація господарської діяльності.

В Україні існує досить розгалужена система екологічного моніторингу стану навколишнього природного середовища. На рівні держави, регіонів та міст інформація про стан довкілля за певний період формується різними державними установами та підпорядкованими їм підприємствами [1].

Розподіл функцій моніторингу по різних відомствах, які не зв'язані між собою, призводить до дублювання зусиль, знижує ефективність усієї системи моніторингу та затрудняє доступ до необхідної інформації як для громадян, так і для державних організацій. Тому в Україні було прийняте рішення про створення Державної системи моніторингу довкілля (ДСМД), яка повинна об'єднати можливості і зусилля різноманітних служб для вирішення задач комплексного спостереження, оцінки та прогнозу стану довкілля в Україні.

Державна система моніторингу довкілля - це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки [2].

Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за довгостроковою Державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями,  завданнями, територіями та об'єктами, часом і засобами виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності.

Створення і функціонування Державної системи екологічного моніторингу довкілля повинно сприяти здійсненню державної екологічної політики, яка передбачає: екологічно раціональне використання природного та соціально-економічного потенціалу держави, збереження сприятливого середовища життєдіяльності суспільства; соціально-екологічне та економічно раціональне вирішення проблем, які виникають в результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ, техногенних аварій та катастроф; розвиток міжнародного співробітництва щодо збереження біорізноманіття природи, охорони озонового шару атмосфери, запобігання антропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовідновлення, транскордонного забруднення довкілля, відновлення природного стану Дніпра, Дунаю, Чорного і Азовського морів[3].

Функціонування Державної системи екологічного моніторингу повинне більш якісно розвивати принципи: систематичності спостережень за станом довкілля та техногенними об'єктами, що впливають на нього; своєчасності отримання і оброблення даних спостережень на відомчих та узагальнюючих (локальному, регіональному та державному) рівнях; комплексності використання екологічної інформації, що надходить у систему від відомчих служб моніторингу й інших постачальників; об'єктивності первинної, аналітичної і прогнозної екологічної інформації та узгодженості нормативного, організаційного і методичного забезпечення екологічного моніторингу довкілля, що проводиться відповідними службами міністерств та відомств України, інших центральних органів виконавчої влади; сумісності технічного, інформаційного і програмного забезпечення її складових частин; оперативності доведення екоінформації до органів виконавчої влади, інших зацікавлених органів, підприємств, організацій та установ; доступності екологічної інформації населенню України та світовій спільноті.

На базі сучасної концепції моніторингу (спостереженні, оцінці, прогнозу та управлінні станом довкілля) потрібно розробити основні принципи багатоцільової інформаційно-аналітичної системи моніторингу довкілля кожної області. Структура такої системи, на нашу думку, повинна складатися з таких блоків досліджень: стан природних ресурсів, техногенний та антропогенний вплив на навколишнє природне середовище, оцінка стану природних екологічних ресурсів, охорона довкілля.

Література:

•1.     Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування. Навч. посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 592 с.

•2.      Положення про Державну систему моніторингу довкілля. Постанова КМУ від 30.03.1998 р. - №391, м. Київ

•3.     Каленчук-Порханова Ж., Мовчан М. Про актуальність моніторингу навколишнього середовища// Рідна природа. - 2002 - №2. - С. 12-14.

 

e-mail: ilkivlilia@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>