XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Кінаш І.П. СФЕРА ПОСЛУГ ТА ЇЇ ХАРАКТЕР У РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ

к.е.н., доц. Кінаш Ірина Петрівна

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СФЕРА ПОСЛУГ ТА ЇЇ ХАРАКТЕР У РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ

В сучасних умовах слід виділити сферу послуг, як структурну складову відтворення. Вона є специфічною і займає специфічне місце і роль у розвитку сучасної економіки і особливо впливає на зміни у структурі економіки, на рух циклів розвитку. Сфера послуг у сучасній економіці утворює ядро постіндустріальної економіки і значною мірою визначає основні її макроекономічні параметри. Пояснення цього пов'язується з ускладненням економіки, зростанням рівня життя, освіти і культури населення. Серед основних факторів, що сприяли зростанню ролі сфери послуг в економіці слід виділити: автомобілізацію, великомасштабне залучення до виробничої діяльності жінок, урбанізацію і переміщення жителів міських центрів у передмістя, зростання вільного часу, нарощування потужностей великого бізнесу, державні стратегії на створення «суспільства загального благоденства», розвиток науково-технічного прогресу, насамперед інформаційних технологій.

Визначає ефект економіки послуг - здатність максимально задовольняти вимоги споживача. Стратегія орієнтації на споживача означає, що клієнт є центром уваги фірми, організації, яка повинна прагнути до того, щоб якомога краще розуміти тенденції розвитку системи значимості замовника. Зростання сфери послуг у нашій країні почався в 90-і роки. Вона стала привабливою для підприємців, так як деякі види діяльності, які в неї входять, практично не вимагають великого стартового капіталу (наприклад, консультаційні послуги), інші у зв'язку з їх нерозвиненістю дозволяють отримувати засновникам надприбуток (фінансові, трастові послуги).  Матеріали досліджень вказують про позитивну динаміку  працюючого населення, зайнятого у сфері послуг. Так, якщо у 2001р даний показник складав -  33,1%, то вже у 2010 - 42,8% [ 1, с.95; 2,с.86 ].

Слід зазначити, що попит на послуги зростає навіть при стагнації матеріального виробництва. Використання товару приносить споживачеві більше задоволення, ніж факт володіння товаром. Матеріальний товар сприймається як фактор, що сприяє розширенню послуг. Посилення ролі послуг стимулює здійснення покупки. З розвитком продуктивних сил суспільства посилюється виробничий, господарський аспект послуг, а головне - зростає потреба в послугах і попит з боку населення. В Україні зростає обсяг реалізації послуг у розрахунку на 1особу. Якщо у 2002 реалізовано послуг на 282 грн., то вже у 2009 р.-1171 грн., що на 415,2% більше [3, с.298]. Послуги стали відігравати цілком самодостатню роль в економіці.

Послуга, як вид діяльності, перебуває в безперервному зв'язку з процесом надання або виконанням цієї послуги, тобто обслуговуванням. Об'єктами обслуговування можуть бути фізичні та юридичні особи. Проте сферу послуг традиційно обмежують обслуговуванням населення. В даному аспекті цілком правомірно виділяти дві групи послуг за характером їх споживання: 1) виробниче споживання послуг, тобто послуги, надавані юридичним особам - підприємствам; 2) кінцеве споживання послуг, тобто послуги, що надаються фізичним особам - населенню. Останні визначають роль послуг в економіці, оскільки, на відміну від товарного обороту матеріальних ресурсів, кінцеве споживання послуг потенційно значно перевищує їх виробниче споживання.

Сервісна економіка, порівняно з індустріальною, є більш гармонійною. Для неї властива яскраво виражена індивідуалізація, де в центрі уваги - конкретний клієнт. Сервісна економіка є соціально-орієнтованою. Останньому також сприяє моральне начало послуг, більше того, в сукупності послуг центральне місце займають послуги соціального характеру.. Для оцінки властивостей різного роду послуг поряд з іншими використовують такі показники якості:

1.Призначення. Характеризує властивості послуги, що визначають її значимість і основні функції, для виконання яких вона призначена. Залежно від призначення виділяють функціональні та соціальні показники якості послуги.

2. Етична складова. Характеризує властивості послуги, які проявляються в процесі безпосереднього спілкування споживача послуги і виконавця (професійна етика персоналу, ввічливість, тактовність та ін.)

Роль сфери послуг в економіці обумовлена її здатністю при мінімальних матеріальних витратах швидко окуповуватися. Це можна підкреслити наступними трьома факторами:

1) високою прибутковістю (ліквідністю) послуг, які, як правило, споживаються в момент їх виробництва;

2) відносно невисокою матеріаломісткістю (включаючи, так звані, нематеріальні послуги);

3) коротким терміном отримання оплати за виконані послуги.

Перераховані фактори стали визначальними, які обумовили ринкову доцільність розвитку сфери обслуговування, формування сервісної економіки з її комерціалізацією послуг.

Література:

1.Економічна активність населення України за 2003рік [стат.зб.].- К.Консультант, 2004.-с.215

2.Економічна активність населення України за 2010рік [стат.зб.].- К.Консультант, 2011.-с.239

3.Статистичний щорічник України за 2010 р.:[стат.зб.].-К.:Консультант, 2011.- с. 571

e-mail: irinakinash@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>