XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Кірдіна О.Г. ФУНКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

к.е.н., доцент Кірдіна Олена Григорівна

Українська державна академія залізничного транспорту

Функції залізничного транспорту

Значення залізничного транспорту в економіці країни визначається його впливом на загальну конкурентоспроможність національної економіки, а отже її привабливість для розвитку бізнесу та притоку інвестицій.Це дозволяє відійти від розгляду основної функції залізничного транспорту - здійснення перевезень, та розглянути функції більш ширше, виходячи з внутрішньодержавного та зовнішньодержавного значення залізничного транспорту.

Спроба визначити функції транспорту здійснювалися такими науковцями, як Г. М. Кірпа [1], М. О. Ковзель [2], І. М. Аксьонов [3]. Проте їх праці розкривали в більшій мірі соціальну функцію залізничного транспорту. Інший підхід до функцій транспорту має Євсєєв С. В. [4, с. 11-12]. Він розглядає функції транспорту з позиції основної чи неосновної для транспорту. До основних функцій включає:

•- стимулюючу - стимулювання економічного зростання реалізується через інвестиції в транспортний комплекс;

•- дистрибутивну - забезпечення фізичного руху товарних потоків у світовій економічній системі.

Неосновними функціями встановлює такі:

•- інтеграційну - формування єдиної мережі транспортних маршрутів, поглиблення інтеграційних процесів на міжрегіональному, міждержавному та глобальному рівнях;

•- структуроутворюючу - участь у формуванні галузевої структури світового виробництва та міжгалузевих пропорцій, в розміщенні виробничих потужностей та формуванні регіональних відмінностей в ціноутворенні;

•- комплементарну - переміщення туристів в регіон рекреації з місця постійного проживання;

•- градоутворюючу - створення в вузлових місцях транспортної мережі об'єктивних умов для виникнення міст з метою забезпечення функціонування об'єктів інфраструктури;

•- індикативну - оцінка рівня розвитку регіону;

•- соціальну - надання рівного доступу усім членам суспільства до соціально-економічної інфраструктури через підвищення рівня транспортної доступності.

При цьому Євсєєв С. В. зазначає, що індикативна, соціальна, комплементарна, стимулююча функції властиві усій сфері послуг, а градоутворююча, інтеграційна та структуроутворююча - транспортному комплексу.

На відміну від Євсєєва С. В. розглянемо функції залізничного транспорту, як частини транспортного комплексу України, з боку його внутрішньодержавного та зовнішньодержавного значення. Це:

1) переміщення вантажів та пасажирів (основна функція) - фізичне переміщення вантажів та пасажирів у просторі;

2) підтримуюче-стимулююча - створення передумов збільшення ефективності роботи та конкурентоспроможності суб'єктів господарювання;

3) логістичнопоєднуюча  - взаємодія з іншими видами транспорту з метою створення Єдиної транспортної системи;

4) соціальна  - підтримка соціальної сфери економіки країни;

5) екологічна - вирішення проблем екологічної безпеки діяльності транспорту та покращення екологічності навколишнього середовища;

6) структуроутворююча - створення передумов для розширення діяльності, обслуговування коопераційних зв'язків підприємств;

7) розвиваюча - обумовлення напрямів інноваційної діяльності в промисловому секторі;

8) індикативна - оцінювання стану та результатів діяльності залізничного транспорту дає можливість зробити висновок щодо рівня обсягів виробництва та збуту в натуральному вимірюванні як в цілому в економіці держави, так і по окремим товарам, галузях та регіонах.

Розглянуті функції дають комплексне уявлення про значення залізничного транспорту у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки та визначає необхідність подальшого дослідження шляхів підвищення ефективності його діяльності.

Література:

•1. Залізниці світу в ХХІ столітті: монографія / [Кірпа Г. М, Корнієнко В. В., Пшинько О. М. та ін]; за заг. ред. Г. М. Кірпи. - Д.: Вид-во Дніпропетровського ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. - 224 с.

•2.  Ковзель М. О. Соціально-економічна ефективність експорту транспортних послуг України: монографія / М. О. Ковзель. - К.: Книжне вид-во НАУ, 2008. - 308 с.

•3. Аксенов И. М. Эффективность пассажирских железнодорожных перевозок: монография // И. М. Аксенов. - К.: Транспорт Украины, 2004. -284 с.

•4.  Евсеев С. В. Проблемы развития транспорта в условиях глобализации мирового хозяйства: автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. экон. наук: спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / С. В. Евсеев. - Самара, 2006. - 18 с.

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>