XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Кірдіна О.Г. ФУНКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

к.е.н., доцент Кірдіна Олена Григорівна

Українська державна академія залізничного транспорту

Функції залізничного транспорту

Значення залізничного транспорту в економіці країни визначається його впливом на загальну конкурентоспроможність національної економіки, а отже її привабливість для розвитку бізнесу та притоку інвестицій.Це дозволяє відійти від розгляду основної функції залізничного транспорту - здійснення перевезень, та розглянути функції більш ширше, виходячи з внутрішньодержавного та зовнішньодержавного значення залізничного транспорту.

Спроба визначити функції транспорту здійснювалися такими науковцями, як Г. М. Кірпа [1], М. О. Ковзель [2], І. М. Аксьонов [3]. Проте їх праці розкривали в більшій мірі соціальну функцію залізничного транспорту. Інший підхід до функцій транспорту має Євсєєв С. В. [4, с. 11-12]. Він розглядає функції транспорту з позиції основної чи неосновної для транспорту. До основних функцій включає:

•- стимулюючу - стимулювання економічного зростання реалізується через інвестиції в транспортний комплекс;

•- дистрибутивну - забезпечення фізичного руху товарних потоків у світовій економічній системі.

Неосновними функціями встановлює такі:

•- інтеграційну - формування єдиної мережі транспортних маршрутів, поглиблення інтеграційних процесів на міжрегіональному, міждержавному та глобальному рівнях;

•- структуроутворюючу - участь у формуванні галузевої структури світового виробництва та міжгалузевих пропорцій, в розміщенні виробничих потужностей та формуванні регіональних відмінностей в ціноутворенні;

•- комплементарну - переміщення туристів в регіон рекреації з місця постійного проживання;

•- градоутворюючу - створення в вузлових місцях транспортної мережі об'єктивних умов для виникнення міст з метою забезпечення функціонування об'єктів інфраструктури;

•- індикативну - оцінка рівня розвитку регіону;

•- соціальну - надання рівного доступу усім членам суспільства до соціально-економічної інфраструктури через підвищення рівня транспортної доступності.

При цьому Євсєєв С. В. зазначає, що індикативна, соціальна, комплементарна, стимулююча функції властиві усій сфері послуг, а градоутворююча, інтеграційна та структуроутворююча - транспортному комплексу.

На відміну від Євсєєва С. В. розглянемо функції залізничного транспорту, як частини транспортного комплексу України, з боку його внутрішньодержавного та зовнішньодержавного значення. Це:

1) переміщення вантажів та пасажирів (основна функція) - фізичне переміщення вантажів та пасажирів у просторі;

2) підтримуюче-стимулююча - створення передумов збільшення ефективності роботи та конкурентоспроможності суб'єктів господарювання;

3) логістичнопоєднуюча  - взаємодія з іншими видами транспорту з метою створення Єдиної транспортної системи;

4) соціальна  - підтримка соціальної сфери економіки країни;

5) екологічна - вирішення проблем екологічної безпеки діяльності транспорту та покращення екологічності навколишнього середовища;

6) структуроутворююча - створення передумов для розширення діяльності, обслуговування коопераційних зв'язків підприємств;

7) розвиваюча - обумовлення напрямів інноваційної діяльності в промисловому секторі;

8) індикативна - оцінювання стану та результатів діяльності залізничного транспорту дає можливість зробити висновок щодо рівня обсягів виробництва та збуту в натуральному вимірюванні як в цілому в економіці держави, так і по окремим товарам, галузях та регіонах.

Розглянуті функції дають комплексне уявлення про значення залізничного транспорту у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки та визначає необхідність подальшого дослідження шляхів підвищення ефективності його діяльності.

Література:

•1. Залізниці світу в ХХІ столітті: монографія / [Кірпа Г. М, Корнієнко В. В., Пшинько О. М. та ін]; за заг. ред. Г. М. Кірпи. - Д.: Вид-во Дніпропетровського ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. - 224 с.

•2.  Ковзель М. О. Соціально-економічна ефективність експорту транспортних послуг України: монографія / М. О. Ковзель. - К.: Книжне вид-во НАУ, 2008. - 308 с.

•3. Аксенов И. М. Эффективность пассажирских железнодорожных перевозок: монография // И. М. Аксенов. - К.: Транспорт Украины, 2004. -284 с.

•4.  Евсеев С. В. Проблемы развития транспорта в условиях глобализации мирового хозяйства: автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. экон. наук: спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / С. В. Евсеев. - Самара, 2006. - 18 с.

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>