XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.е.н., Кощій О.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ В УКРАЇНІ.

Рубрика: Економіка

К.е.н., доц. Кощій Оксана Вікторівна

Луцький державний технічний університет

Проблеми Формування системи Показників економічної кон'юнктури в Україні

Ефективне формування та розвиток теорії і практики національної економічної кон'юнктури, відображення на постійній основі всіх сторін функціонування суспільного відтворення можливе лише за умови належного інформаційного забезпечення, яке повинне спиратися на розвинуту систему кон'юнктурних показників.

Проблемі дослідження економічної кон'юнктури присвячені праці Б.Артамонова, В.Гейця, І.Крючкової, І.Лукінова, А.Манукяна, Ф.Піскоппеля, Л.Рождєственської та інших вчених [1, 2, 3, 4]. Проте питання формування системи показників економічної кон'юнктури в Україні на сьогоднішній день вивчене недостатньо.

В нашому дослідженні ми ставимо за мету з'ясувати особливості та проблеми формування системи показників економічної кон'юнктури в Україні.

Формування системи показників кон'юнктури є важливим етапом в дослідженні кон'юнктури. Від набору показників, які можуть бути отримані із статистичної інформації, залежить повнота і вірність відображення стану економічної кон'юнктури. Основою для вибору показників повинна бути їх системність, відсутність дублювання. Вони повинні достатньо повно характеризувати стан кон'юнктури. Система показників кон'юнктури повинна враховувати всі особливості окремих товарних ринків і періодично пристосовуватись до умов, що змінилися. Поява нових факторів, які впливають на ринок, відразу повинно вносити корективи в систему показників як загальногосподарської так і товарної кон'юнктуру.

Що стосується системи показників кон'юнктури які використовуються в Україні то будуючи систему статистичних показників для вивчення економічної кон'юнктури, фахівці Держкомстату України намагаються досягти найбільшої порівнянності з показниками, прийнятими у статистиці світового господарства та практиці країн із розвиненою ринковою інфраструктурою [2]. Тому система діючих короткотермінових статистичних показників в Україні постійно вдосконалюється відповідно до системи показників світового рівня ООН, яка публікується в Щомісячному статистичному Бюлетені статистики ООН. Поки що лише половина українських показників економічної кон'юнктури відповідає Щомісячному статистичному бюлетеню ООН.

На думку Рождєственнської Л.Г. [4] важливими напрямами вдосконалення показників економічної кон'юнктури на рівні макроекономіки на ближчу перспективу є розробка методологічних основ визначення впливу сезонних коливань на відповідний показник, розробка методології агрегованого зведення всієї системи показників у великі групи: показники, що випереджають зміни економічної кон'юнктури; показники, що збігаються зі змінами економічної кон'юнктури; показники, що відстають від змін економічної кон'юнктури.

Особливої уваги заслуговують ряди динаміки. Це пов'язано з тим, що відповідно до міжнародних рекомендацій індекси повинні надаватись в порівнянні з 1985 роком, який взято за базовий.

Таким чином формування системи показників економічної кон'юнктури в Україні фахівцям Держкомстату України потрібно узгодити вітчизняні показники з показниками, прийнятими у статистиці світового господарства, прискорити процес їх оприлюднення, полегшити доступ до інформації.

Література

1. Артамонов Б.В. Конъюнктура мирового рынка воздушных перевозок. - М.: Международные отношения, 1986. - С. 303. 2. Єріна А.М., Кальян З.О. Теорія статистики. Практикум. - К.: Знання, 1997. - 184 с. 3. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування: Монографія // За ред. Крючкової І.В. - Х.: Форт. - 2000. - 336 с. 4. Рождественська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг. - К.: КНЕУ, 2005. - 419 с.

E-meil: koschiyo@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>