XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Ковтун Е. О., Жупанова І. В. МАЛИЙ БІЗНЕС У РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

к.е.н., доцент Ковтун Едуард Олександрович, Жупанова Ірина Володимирівна

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

МАЛИЙ БІЗНЕС У РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Розвиток малого бізнесу в Україні зумовило входження її до лав світового господарства та створення  в ній сприятливого інвестиційно-підприємницького клімату, оскільки саме малі підприємства в усіх країнах є універсальним інструментом участі громадян як в економічному житті країни, так і в системі міжнародного розподілу праці. Сектор малого підприємства виступає невід'ємним, об'єктивно необхідним елементом будь-якої розвиненої господарської системи, без якої економіка та суспільство в цілому не можуть нормально функціонувати і розвиватися.

Ефективність функціонування малих підприємств у довгостроковому періоді, їх розвиток, підвищення конкурентоспроможності великою мірою визначається рівнем управління фінансовими ресурсами. Удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами малих підприємств значною мірою пов'язане із дослідженням сучасних тенденцій їх розвитку, визначенням основних напрямків подальшого підвищення ефективності цього управління та умов їх виходу на міжнародні ринки [5].

Метою статті є дослідження організації малого бізнесу в Україні, визначити проблемні питання їхнього виходу на світовий ринок.

В українській економічній літературі цим проблемам присвячені роботи Д.Бабича, О.Білоруса, С.Біляцького, А.Бурляй, В.Величко, З.Варналія, О.Гаврилюка, І.Єгорова, В.Інякіна, В.Трачука, М.Чумаченка та ін. Водночас, критичний аналіз праць вітчизняних дослідників дає можливість виявити коло невисвітлених питань, пов'язаних, в першу чергу, з прямим закордонним інвестуванням малих та середніх компаній, взаємодією дрібних фірм з транснаціональними  корпораціями,  регулюванням  їх зовнішньоекономічної

діяльності тощо.

Об'єктом дослідження є теоретичні аспекти міжнародного функціонування малого бізнесу в Україні.

Предметом дослідження є ідентифікація місця і ролі суб'єктів сучасного малого підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності.

Ще донедавна малий бізнес ідентифікувався з позицій значущості відносно внутрішнього ринку, але наростаюча інтеграція національних економік у світові господарські процеси та глобалізація об'єктивізували перетворення малого підприємництва на рівноправний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності [1].

За даними офіційної статистики, у сфері малого підприємництва в Україні станом на 1 січня 2011 р. діяли 151,4 тис. підприємств, які забезпечували 7% ВВП. У той же час, у сусідніх з Україною Чехії, Словаччині та Угорщині, частка малих підприємств у ВВП визначалася на рівні 30-40% [3].

Можливими формами міжнародного співробітництва суб'єктів малого підприємництва виступають зовнішня торгівля, міжнародна спеціалізація та кооперація, спільна підприємницька діяльність, надання/отримання ліцензій, міжнародні орендні операції та ін.

Таким чином, основними функціями малого підприємства в зовнішньоторговельній діяльності є наступні:

1) виробничо-господарські (вибір експортної стратегії, виробництво експортної продукції, робіт, послуг, виробничі зв'язки з внутрішніми партнерами);

2) організаційно-економічні (вибір форм і методів роботи на зовнішньому ринку, процес виходу на зовнішній ринок, планування зовнішньоторговельної операції, організація реклами);

3) комерційні (зовнішньоторговельні операції - експортні й імпортні, а також допоміжні операції - транспортні, страхові, валютні і фінансово-кредитні).

Усі  ці  функції   разом   із  вхідними  в  них операціями  являють собою

сукупність елемента зовнішньоекономічної діяльності малого підприємства [2].

Зовнішньоекономічна діяльність малого бізнесу має свою специфіку, обумовлену його характерними рисами, такими як обмеженість фінансових, управлінських ресурсів, міжнародного досвіду та можливостей технологічного трансферу, нестача технічних навичок для перейняття технологій та домінування короткострокових цілей. Ці внутрішні властивості негативно відбиваються на конкурентоспроможності малих підприємств та роблять їх більш вразливими до зовнішніх детермінант міжнародної діяльності, обумовлюють більшу залежність від зовнішньоекономічної та інвестиційної політики, умов конкурентної боротьби, ступеню розвитку інфраструктури, макроекономічної та політичної ситуації, культурних, інформаційних та інших чинників, порівняно з великими компаніями [1].

Також  виникає  низка  ризиків  для  малих  підприємств  при  виході  на

міжнародну арену.  Аналіз сучасного стану економіки України дозволяє виділити наступні причини, що збільшують ризик зовнішньоекономічної діяльності, одні з яких є зовнішніми стосовно підприємницької фірми, інші - внутрішніми. Під зовнішніми факторами варто розуміти ті умови, що підприємець, як правило, не може змінити, але повинний враховувати, оскільки вони позначаються на стані його справ. Існує чотири групи внутрішніх факторів, що впливають на рівень підприємницького ризику: стратегія фірми, принципи діяльності фірми, ресурси і їх використання, якість і рівень використання маркетингу [2]. Головними також чинниками, що впливають на організаційну готовність малої  компанії до міжнародної діяльності, слугують її ресурси, якісні характеристики управління та мотивація щодо зовнішньоекономічної діяльності. Також вагомий вплив на розвиток малого бізнесу впливає і урядова політика країни. Однією з головних вад урядової політики щодо малого бізнесу в Україні кандидат економічних наук Литвиненко В.М. вважає недостатнє урахування особливостей функціонування МП при розробці програм їх підтримки і невизначеність цільової аудиторії серед суб'єктів дрібного підприємництва, на яку спрямовані ті чи інші державні програми і пропонує такі напрямки удосконалення зовнішньої стратегії українських малих підприємств: 1) сприяння зовнішній торгівлі і прямому закордонному інвестуванню дрібних фірм; 2) залучення прямих іноземних інвестицій у національний малий бізнес.

Зроблено висновок, що для України та інших країн з перехідною економікою вже немає часу на поступове еволюційне "вирощування" малих підприємств. Потрібно сконцентрувати зусилля на "прогресивній" частині малого бізнесу (підприємствах, орієнтованих на зростання та інтернаціоналізацію). Для покращення можливостей малого бізнесу діяти на світових ринках потрібно посилити послуги з підтримки бізнесу, покращити координацію з асоціаціями виробників, а також покращити використання існуючих на сьогодні ресурсів ЄС на підтримку малого та середнього бізнесу.

Література:

1. Варналій З. Мале підприємництво: Основи теорії і практики: Монографія/Захарій Варналій,. - 3-тє вид., стереотипне. - К.: Знання.- 2010. - 302 с.

2. Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку//Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №1. - 59-63.

3.   Грицино О.М. Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні// Економіка та держава. - 2011. - №6.- 32-33.

4. Лазоренко Л.В. Економічний механізм регулювання ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого бізнесу / Л. В. Лазоренко//М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». - Симферополь : ДиАйПи, 2008. - C. 382-383.

5. Литвиненко В.М. Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн перехідної економіки// НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2003. - 18 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>