XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Кравченко В.П., Буряк В.О., Самсонова К.В. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кравченко В. П.,  к.е.н, доцент,

Буряк В. О., Самсонова К. В.,студентки,

Кіровоградський національний технічний університет

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Бюджетна політика сприяє підтримці сталого економічного розвитку регіонів та держави. Через механізм бюджетної політики здійснюється державне регулювання економічних процесів на всіх економічних рівнях. Розвиток держави залежить від того на скільки вдало та ефективно діють основні принципи бюджетної політики.

Бюджетна політика сприяє підтримці сталого економічного розвитку регіонів та держави. Через механізм бюджетної політики здійснюється державне регулювання економічних процесів на всіх економічних рівнях. Розвиток держави залежить від того на скільки вдало та ефективно діють основні принципи бюджетної політики.Актуальність обраного питання обумовлюється необхідністю узагальнення спостережень науковців щодо ролі бюджетної політики у соціально-економічному розвитку країни, а також необхідністю систематизації запропонованих вченими різнопланових заходів підвищення ефективності бюджетної політики.

Дослідженню теоретичних засад і суперечностей реалізації бюджетної політики держави присвячено праці І.О. Лютого, Ц.П. Огонь, В.Ф. Піхоцького. Зокрема О. Д. Гордей у своїй праці здійснив аналіз соціальної складової бюджетної політики [1, с. 195]. З.В. Бойко та С.М. Юрій досліджують цілі та завдання бюджетної політики в умовах кризових явищ економіки та визначають перспективи її розвитку [2].

Інститут бюджетної політики, як система впорядкування бюджетних відносин та певний тип поведінки держави стосовно формування й розподілу бюджетних коштів, нерозривно пов'язаний із існуванням базового для неї інституту бюджету. Згідно інформації Міністерства фінансів України щодо виконання бюджету у 2009 році зазначено, що саме завдяки державній підтримці основних секторів економіки, реалізації антикризових заходів вдалося стабілізувати ситуацію та пройти „дно" кризи, демонструючи певне пожвавлення у окремих видах економічної діяльності [3, с. 8].

Антиінфляційні заходи уряду, які вживалися протягом 2008-2009 років, у 2009 році дали свій результат - показники інфляції були найнижчими за останніх 3 роки - індекс споживчих цін зріс на 12,3%, індекс цін виробників промислової продукції - на 14,3%. Дані зміни відбулися, попри посилення тиску на зростання цін з боку девальвації гривні - за рік на 48 % [3, с. 8]. Отже, бюджетна політика сприяє підтримці сталого економічного розвитку держави.

Але на сучасному етапі залишаються невирішеними такі проблеми бюджетної політики, як:

- незбалансованість державних витрат і доходів;

- розпорошення бюджетних коштів по сотнях бюджетних програм;

- недосконалість бюджетного процесу;

- відсутність дієвої системи контролю за виконанням існуючих принципів та правил бюджетної політики;

- порівняно низька можливість регуляторного впливу на економічні і соціальні процеси у суспільстві через недостатню інструментальність бюджетної політики;

- слабкий ступінь координації бюджетної політики з іншими складовими фінансової та економічної політики, особливо грошово-кредитною політикою;

- відсутність науково обґрунтованих пріоритетів бюджетної політики та стимулів до їх реалізації;

- низький рівень бюджетної дисципліни та, як наслідок, невиконання незапланованих цілей і завдань бюджетної політики;

- повільне впровадження в практику роботи державних установ середньо- та довгострокового бюджетного планування для підвищення рівня збалансованості і прозорості державного та місцевих бюджетів.

 Ключовою проблемою сучасної бюджетної політики України є незбалансованість державних витрат і доходів, пов'язана в основному з темпами зростання обсягів виробництва і його ефективності, збільшенням витрат на соціальні програми, розширенням спектру соціальних пільг тощо. Дана проблема веде до нарощення державного дефіциту, а він у свою чергу до появи і зростання державного боргу, що негативно впливає на економіку країни. Функціонування незбалансованого бюджету обмежує виконання державою своїх функцій, що може посилити соціальну напругу, спричинити занепад науки, виробництва, охорони здоров'я, тощо.

Також, однією з важливих проблем ефективності бюджетної політики є розпорошення бюджетних коштів по сотнях бюджетних програм, запровадження яких досить часто відбувається необґрунтовано, без реальних економічних розрахунків та без дотримання законів України. До того ж бюджетні програми часто не доводяться до логічного завершення.

На наш погляд, для розв'язання визначених проблем та забезпечення підвищення ефективності бюджетної політики можна досягти за рахунок якісного поліпшення нормативно-правової бази, що регламентує перебіг бюджетного процесу в Україні, шляхом її уніфікації, консолідації і спрощення. Також потрібно оптимізувати стратегію ведення бюджетної політики, зокрема реформування бюджетної сфери повинне узгоджуватися з податковою реформою та реформами в соціальній сфері.

Для підвищення результативності бюджетної політики в Україні необхідно посилити використання непрямих важелів бюджетного регулювання (забезпечення структурної перебудови господарського комплексу, послаблення централізації економічного розвитку й посилення економічного потенціалу регіонів, збільшення потенціалу вітчизняного товаровиробника тощо).

Отже, для підвищення ефективності вітчизняної бюджетної політики необхідно:

- оптимізувати функціонування системи управління державними фінансами;

- чітко законодавчо регламентувати процес акумуляції й руху фінансових потоків, забезпечення їх прозорості для суспільства;

- забезпечити високі темпи зростання національної економіки;

- досягти надійності прогнозу основних макроекономічних показників, на основі яких формуються дохідна й видаткова частини державного бюджету, - обсягів і темпів зростання ВВП, темпів інфляції, валютного курсу;

- дотримуватися об'єктивності під час формування дохідної частини бюджету;

- мінімізувати фінансові втрати держави під час використання державної власності;

- оптимізувати бюджетні витрати, що сприятиме повноцінному фінансовому забезпеченню реалізації державних функцій;

- забезпечити послідовність розвитку бюджетного процесу, достатність фінансових ресурсів для виконання бюджетних зобов'язань на кожному рівні на основі законодавчо затверджених мінімальних державних соціальних стандартів і обґрунтованих нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості;

- освоїти сучасні методи оцінки раціональності бюджетних асигнувань.

Література:

•1.     Гордей О.Д. Соціальний аспект бюджетної політики // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №6 (108). - С.194-198.

•2.      Бойко З.В., Юрій С.М. Основні напрямки бюджетної політики та перспективи її розвитку. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/boyko-zv-yuriy-sm-osnovni-napryamki-byudzhetnoyi-politiki-ta-perspektivi-yiyi-rozvitku/.

•3.     Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання державного бюджету у 2009 році // Урядовий кур'єр. - 2010. - 26 лютого. - №37. - С.8.

 

e-mail: VikTORIya06.08@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>