XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Логвінова О.П. ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО РИЗИКУ ЗА КРИТЕРІЄМ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

к. е. н., Логвінова О.П.

Інститут хімічних технологій (м.Рубіжне)

Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО РИЗИКУ ЗА КРИТЕРІЄМ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні спонукає всіх суб'єктів господарювання до активізації зусиль в галузі логістики. Однак впровадження та застосування положень логістики невід'ємно супроводжується впливом низки чинників ризику, що зумовлює небезпеку недосягнення поставлених цілей логістичної діяльності або виникнення несприятливих відхилень від очікуваних її параметрів. Це потребує підвищеної уваги з боку керівництва підприємства до проблеми логістичного ризику, зокрема, його адекватної ідентифікації, аналізу та оцінки, а також розробки та реалізації заходів щодо обмеження можливого негативного впливу відповідних чинників ризику.

Важливою передумовою обмеження ризику, зокрема, логістичного, є результати його аналізу та оцінки, які дозволяють визначити ступінь небезпеки та міру прийнятності ризику для конкретного суб'єкта господарювання, обрати відповідний спосіб обмеження ризику, визначити найбільш дієві засоби обмеження ризику та реалізувати їх на практиці. Отже, необхідне застосування у практиці управління логістичним ризиком критеріїв і підходів до його оцінки, що відповідають сучасному стану розвитку теорії та практики логістичного управління.

Так, однією з характерних тенденцій логістичного менеджменту є все більш активне застосування категорії «логістичний потенціал», який відображає спроможність системно інтегрованих підрозділів підприємства до успішного здійснення логістичної діяльності за окремими її функціональними галузями [4, с. 18]. Отже, якщо підприємство володіє певною критичною масою чинників успішного здійснення логістичної діяльності, відповідно, воно спроможне до протидії чинникам логістичного ризику. Тому з метою оцінки логістичного ризику на підприємстві доречне застосування категорії «ризикостійкість логістичного потенціалу», яка характеризує достатність наявного логістичного потенціалу підприємства для протидії чинникам логістичного ризику.

Кількісна оцінка ризикостійкості логістичного потенціалу визначається як співвідношення оцінки логістичного потенціалу підприємства до оцінки рівня логістичного ризику та показує, у скільки разів логістичний потенціал підприємства більший або менший за рівень логістичного ризику підприємства. Якщо логістичний потенціал підприємства більший за рівень логістичного ризику підприємства, значення ризикостійкості логістичного потенціалу перевищуватиме одиницю. Отже, логістичний потенціал підприємства є достатнім для протидії чинникам логістичного ризику підприємства. В цьому випадку застосування протиризикових заходів не потрібне, хоча все одно необхідне постійне контролювання ризику з метою недопущення непередбачуваного перевищення ним граничного рівня. Чим більше значення ризикостійкості логістичного потенціалу підприємства, тим нижче рівень логістичного ризику, і навпаки, зменшення значень ризикостійкості логістичного потенціалу свідчитиме про зростання ризику.

У випадку, коли логістичний потенціал підприємства менший за рівень логістичного ризику, значення ризикостійкості логістичного потенціалу буде менше за одиницю, що свідчитиме про недостатність логістичного потенціалу підприємства для протидії чинникам логістичного ризику та потребу у застосуванні більш радикальних протиризикових заходів, можливо, навіть, уникнення ризику шляхом відмови від певних логістичних заходів і операцій.

Рівність логістичного потенціалу та логістичного ризику свідчить про наявність балансу між чинниками успіху та ризику логістичной діяльності підприємства, але це значення є граничним, тому потребує обережного поводження суб'єкта управління при прийнятті рішень щодо доцільності логістичного рішення та вибору способів обмеження логістичного ризику на підприємстві, оскільки деякі чинники ризику мають латентний характер і можуть несподівано виявлятися та спричиняти втрати підприємства.

Оцінки логістичного потенціалу підприємства та логістичного ризику визначаються окремо із застосуванням експертного методу. Далі вони співвідносяться між собою для обчислення критерію ризикостійкості логістичного потенціалу підприємства.

Таким чином, критерій ризикостійкості логістичного потенціалу дозволяє отримати адекватну оцінку небезпеки здійснення логістичної діяльності на підприємстві та визначити найбільш прийнятні заходи обмеження логістичного ризику, що сприятиме підвищенню ефективності господарювання та конкурентоспроможності підприємства.

Література:

•1.   Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - 480 с.

2. Кальченко А.Г., Кривещенко В.В, Логістика: Навч. Посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 472 с.

3. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. Посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 192 с.

4. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - 316 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>