XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Лозовський О.М., Вакар І.В. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

к.е.н., доцент Лозовський Олександр Миколайович,
магістрант Вакар Інна Володимирівна
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Поняття “механізм” використовується у загальному розумінні у двох основних значеннях:
1. Внутрішня будова механізму, приладу, апарата, яка приводить їх у дію.
2. Система, що визначає порядок якого-небудь виду діяльності.
Механізм управління - це складова частина системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності управлінського об'єкта.
Управління персоналом виступає у формі безперервного процесу, спрямованого на цільову зміну мотивації працівників для отримання від них максимальної віддачі, а отже, і досягнення високих кінцевих результатів діяльності підприємства. Основною метою роботи з персоналом в сучасних умовах є формування особистості, що володіє високою відповідальністю, колективною психологією, високою кваліфікацією, розвинутим відчуттям співвласника підприємства.
Управління персоналом є різноманітною діяльністю спеціальних функціональних служб організації і лінійних керівників відповідних виробничих підрозділів, направленою на реалізацію цілей.
В стратегічному механізмі управління кадрами можна виділити: цілі управління (ЦУ); кількісний аналог цілей – критерії управління (КУ); фактори управління (ФкУ) – елементи об’єкта управління і їх зв’язки, на які впливають в інтересах досягнення поставлених цілей; методи впливу на дані фактори управління (МУ); ресурси управління (РУ) – матеріальні і фінансові, соціальний і організаційний потенціали, при використанні яких реалізується обраний метод управління і забезпечується досягнення поставленої цілі. Для кожного конкретного підприємства механізм управління (МехУ) формується з елементів: МехУ = (ЦУ, КУ, ФкУ, МУ, РУ).
Даний механізм виконує визначену місію організації, впливає на конкретні фактори, використовуючи визначені ресурси чи потенціали. Цей механізм формується кожний раз, коли приймається управлінське рішення через узгодження всіх елементів механізму управління. У відповідності з цілями управління (стратегічними, тактичними) цей механізм може бути як довгостроковим так і короткостроковим. Основними елементами цього механізму повинні бути організаційно-правові і правові системи регулювання господарсько-правових відносин між суб’єктами господарювання.
Для того щоб механізм “запрацював”, потрібно визначити форму і зміст дій посадових осіб на всіх рівнях ієрархії управління підприємством. В прийнятому рішенні встановлюється направленість впливу механізму управління, враховуючи внутрішні і зовнішні фактори. Всі виробничі, господарські і міжособистісні зв’язки потребують правового регулювання.
Механізм управління акціонерним товариством являє собою багаторівневу систему взаємопов’язаних механізмів різної природи: економічних, мотиваційних, організаційних, правових і політичних.
Для управління працею акціонерні товариства (АТ) розробляють і затверджують відповідні документи. Наприклад, положення про персонал визначає основні вимоги кадрової політики щодо формування персоналу АТ, розробки та здійснення програм розвитку персоналу, регулює порядок оплати, порядок найму, просування по службі, атестації, вивільнення персоналу, питання формування соціального партнерства персоналу та адміністрації. Корпорації, що мають такі положення, меншою мірою потерпають від конфліктів між власниками і персоналом, між менеджерами та виконавцями. Як правило, такий внутрішній документ дає визначення персоналу корпорації, його структуру, іноді кількісний склад. Іноді в таке положення включаються пункти загального значення.
З цією ж метою приймається також окреме положення – кодекс поведінки члена персоналу акціонерного товариства, який регламентує значну частину вимог до поведінки працівника.
Іноді в положення про персонал включають пункти про гарантованість зайнятості працівників з боку адміністрації, вибір структурними підрозділами і працівниками форм організації праці і її оплати та ін.
Ці документи корисно доповнити правилами внутрішнього трудового розпорядку. Прийняття цих правил має за мету сприяти вихованню робітників і службовців в дусі сумлінного відношення до праці, подальшому зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанні робочого часу, високій якості робіт, підвищенню продуктивності праці та ефективності функціонування корпорації.
Особлива увага при розробці правил внутрішнього трудового розпорядку приділяється зобов’язанням працівників і адміністрації, які розробляються і приймаються для чіткого юридичного оформлення їх стосунків.
З метою регулювання інформаційних потоків рада АТ затверджує перелік інформації, відкритої для ознайомлення акціонерів (оскільки частина інформації є комерційною таємницею). Розробляються такі положення як: “Про ознайомлення з інформацією в АТ”, “Про комерційну таємницю в АТ”.
Кожен акціонер повинен бути повідомлений про те, яка інформація є відкритою для ознайомлення, а також де, коли і на яких умовах він може ознайомитися з нею. Крім того, слід ознайомити усіх акціонерів з переліком даних, які є комерційною таємницею.
В акціонерному товаристві часто розробляють положення щодо порядку укладання і виконання договорів. Договірна робота в акціонерному товаристві, зрозуміло, виходить за межі внутрішніх господарських відносин, проте доцільно створити внутрішні нормативні акти, які регламентують укладання посадовими особами угод із зовнішніми суб’єктами підприємництва для забезпечення інтересів корпорації, а також запобігання помилок, а то й корисливих дій з боку менеджменту чи посадових осіб.
Регулювання оплати праці в АТ здійснюється на основі розробки і затвердження єдиного для корпорації положення про оплату праці. Інколи застосовуються і допоміжні положення, наприклад положення про контракти з посадовими особами, головою правління; про винагороди за результатами діяльності корпорації. Також розробляються положення про надання позик і забезпечення житлом, надання матеріальної допомоги (пенсій), положення про застосування неустойок.
Особливістю корпорацій є можливість використовувати акції для стимулювання працівників. Слід відмітити, що при цьому передбачається створення певних фондів, наприклад фонду акціонування працівників товариства з одночасним запровадженням системи “участі у результатах”.
Таким чином, програмною метою в організації роботи з персоналом повинні стати оволодіння механізмом управління трудовою діяльністю людини відповідно до принципів ефективного використання її особистого потенціалу і формування особистості, що володіє колективною психологією, високою кваліфікацією, розвинутим відчуттям співвласника організації і високою відповідальністю.

Література:

1. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002.- 17с.
2. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2005. – 752с.
3. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 295с.
4. Олейнікова Л.Г. Управління персоналом як необхідна передумова менеджменту підприємства // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2007. - №3(15). – С. 57-64.

e-mail: inna.vakar@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>