XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Лупак Р. Л., Маркевич Н. А. ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

к.е.н. Лупак Р. Л., Маркевич Н. А.

Львівська комерційна академія

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Трансформація ринкових відносин в сучасних умовах розвитку господарської системи держави передбачає інтенсивний рух трудових ресурсів, що утворюють складну соціально-економічну систему безпосередньо зв'язаних певними умовами існування і розвитку. При цьому трудові ресурси являють собою сукупність окремих людей визначеного віку і стану здоров'я, в якій продуктивні сили і виробничі відносини взаємно проникають і обумовлюють одна одну. Це сукупність носіїв функціонуючої та потенційної робочої сили і тих відносин, які виникають в процесі її відтворення (формування, розподілу і використання).

Трансформація ринкових відносин в сучасних умовах розвитку господарської системи держави передбачає інтенсивний рух трудових ресурсів, що утворюють складну соціально-економічну систему безпосередньо зв'язаних певними умовами існування і розвитку. При цьому трудові ресурси являють собою сукупність окремих людей визначеного віку і стану здоров'я, в якій продуктивні сили і виробничі відносини взаємно проникають і обумовлюють одна одну. Це сукупність носіїв функціонуючої та потенційної робочої сили і тих відносин, які виникають в процесі її відтворення (формування, розподілу і використання).Аналіз останніх досліджень та публікацій зумовлено необхідністю визначення економічних меж підвищення ефективності використання трудових ресурсів господарської системи держави. Значний внесок у дослідження сутності трудових ресурсів державного значення зробили вчені-економісти як: С.І. Бандур, Д.П. Богиня, Ю.І. Борщевський, О.А. Бугуцький, С.І. Дорогунцов, Л.М. Ільїн, Я.Д. Качмарик, В.І. Литиленко, М.К Орлатий, П.П. Пітюренко, Л.І. Шепотько, К.І. Якуба та ін., завдяки яким було закладено теоретичні та практичні основи формування розселення і ринку праці країни.

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення організаційно-економічного росту трудових ресурсів в господарській системі України та використання їх у взаємозв'язку із визначенням економічних цілей функціонування трудових ресурсів в цілому.

Необхідним є обґрунтування системи росту трудових ресурсів як комплексної системи економічних відносин суспільного виробництва на стадії обміну грошових доходів населення на споживчі товари.

Виклад основного матеріалу досліджень. В умовах ринкових відносин трудові ресурси є носіями, які складаються в процесі їхнього формування, розподілу та використання, що виражається в державному регулюванні розподілу та перерозподілу, підготовки кадрів, забезпечення зайнятості. Це змушує розглядати трудові ресурси і як планово-обліковий показник, і як економічну категорію, залежно від того, з якою метою це поняття використовується у дослідженні економічних меж розвитку трудового потенціалу держави [4, с. 38-40].

Важливого значення для раціонального формування і розподілу трудових

ресурсів набуває розроблення системи їх балансів. При цьому до системи балансів трудових ресурсів відносять: зведений баланс робочих місць і трудових ресурсів (звітний і плановий); баланс розрахунку додаткової потреби в робітниках і службовцях та джерел їх забезпечення; баланс робочого часу; балансовий розрахунок залучення молоді до навчання і розподіл її після завершення навчання; балансові розрахунки потреби в спеціалістах; міжгалузевий баланс затрат праці [4, с. 41-44].

Найбільш суттєвий вплив на розвиток господарської системи України займають: темпи зростання (зменшення) трудових ресурсів; зміна рівнів народжуваності та смертності; статевовікова, освітня, професійно-кваліфікаційна структури населення; міграції та розміщення населення на території країни. Доцільним є обґрунтування тенденції ефективного формування трудових ресурсів України у розрізі територіального розміру (табл. 1).

Аналізуючи чинники впливу на стан ситуації з трудовими ресурсами в Україні, зазначимо, що деформація структури трудових ресурсів поглиблювалася внаслідок тривалого спаду в економіці та посилення кризових явищ у соціально-економічній сфері.

Природній приріст населення України є негативним, що свідчить про неспроможність держави забезпечити економічні потреби та професійний розвиток населення. На нашу думку, створені економічні умови життя державою відносно свого населення повинні мотивувати до стабільного розширення, професійного розвитку, а не навпаки, що можемо спостерігати в сучасних умовах розвитку господарської системи України.

Таблиця 1

Систематизація показників оцінки формування трудових ресурсів України у розрізі територіального розміру

Систематизація показників оцінки формування трудових ресурсів України у розрізі територіального розміру
Показники 2007р 2008р 2009р Абс. відх.,  ± Абс. відх.,  ± Відн. Відх,  % Відн. Відх, %
  2009/07 2009/08 2009/07 2009/08
Трудові ресурси, тис.осіб
Україна 29918,3 30115,4 30647,6 729,3 532,20 102,44 101,77
Донецька Область(max) 2979,5 3012,4 3085,2 105,7 72,80 103,55 102,42
Рівненська Область(min) 557,8 589,2 608,3 50,5 19,10 109,05 103,24
Кількість народжених, тис. осіб
Україна 426,1 460,4 472,7 46,6 12,30 - -
Дніпропетровська Область(max) 405,6 406,2 407,6 2 1,40 - -
Чернівецька Область(min) 95,1 96,4 97,23 2,13 0,83 - -
Кількість померлих, тис.осіб
Україна 762,9 763,2 763,9 1 0,70 - -
Чернігівська Область(max) 82,11 82,73 83,23 1,12 0,50 - -
Закарпатська Область(min) 12,39 12,76 13,21 0,82 0,45 - -
Загальний рух (приріст, тис)
Природний -290,2 -243,9 -194,2 96 49,70 - -
Міграційний 16,8 14,9 14,3 -2,5 -0,60 - -
Загальний -273,4 -229 -180,8 92,6 48,20 - -

 

Лідером у забезпеченні відтворення населення в Україні є Дніпропетровська область, що підтверджує економічну складову формування і розвитку трудового ресурсів в ринковому середовищі накопичення споживчих цінностей. На нашу думку, для врегулювання непростої ситуації, що склалася в Україні щодо збільшення трудовими ресурсами, передусім необхідно вжити таких заходів:

- у демографічній сфері провести експертизу існуючих проектів, програм соціально-демографічного розвитку держави, що орієнтовані на забезпечення повного відтворення населення, поліпшення стану здоров'я та збільшення тривалості життя. Розширити види та збільшити кредитування на демографічні цілі, зокрема надання пільгових кредитів молодим сім'ям з дітьми;

- у професійно-кваліфікаційній та освітній сферах розробити механізм прогнозування професійних потреб економіки з метою формування висококваліфікованих трудових ресурсів. Запровадити жорсткий зворотній зв'язок між існуючими реальними потребами ринку праці та програмами навчальних закладів, що готують спеціалістів. Забезпечити гарантії працевлаштування за фахом випускникам після здобуття ними освіти у спосіб укладання договорів між випускниками та підприємствами.

Висновки. Стратегічне управління трудовими ресурсами орієнтоване на забезпечення необхідного розвитку в господарській системі України при мінімальному ризику. Вибір напрямів використання трудових ресурсів як робочої сили в господарській системі України, оптимізації структури - значною мірою залежать від здатності трудових ресурсів швидко перетворювати власні можливості в матеріальну форму. При цьому швидкість перетворення в якісну форму всіх трудових ресурсів дозволить господарській системі України виконувати економічні завдання щодо забезпечення власної конкурентоспроможності.

Перспективи подальшого дослідження у даному напрямі обумовлюють необхідність розробки та систематизації  тенденцій економічного росту трудових ресурсів в господарській системі України та пріоритетних напрямів управління їх структурою.

Література:

1. Лавриненко С. І. Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні / С. І. Лавриненко // Соціально-економічна політика - 2009. -№ .- С. 115-117.

2. Муравка П. П. Ефективність використання трудових ресурсів у системі локального розселення регіону / П. П. Муравка // Економіка та соціальна політика. - 2006. №  - С. 167-168.

3.Є. П. Качан  економіка праці та соціально-трудові відносини/ навчально-методичний посібник/Тернопіль - 2006 - с. 374

4. http://www.ukrstat.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>