XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Малаховський Ю.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

К.е.н., доцент Малаховський Ю.В.

Кіровоградський національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Недоліки застосування концепції доходів населення в системі національних рахунків (СНР), а ще раніше - балансу народного господарства (БНГ) - вимагають обґрунтування альтернативних шляхів дослідження. На регіональному рівні найбільш адекватно виражає величину такого доходу так званий сукупний доход, величина якого виступає статистичним еквівалентом всього обсягу отриманих домогосподарством засобів існування. Незалежно від джерела формування, сукупний дохід встановлюють у ході вибіркового обстеження бюджетів домогосподарств.

Дослідження доходів і видатків населення проводиться з метою аналізу їх динаміки, рівня і складу; вивчення диференціації та моделювання; визначення взаємозв'язку, ступеня впливу на ефективність виробництва та інші соціально-економічні показники; аналізу платоспроможності населення як похідної від величини рівня доходів домогосподарств.

Згідно СНР, під доходом розуміється максимальна кількість коштів, які індивід може витратити протягом даного періоду за умови, що капітальна вартість майбутніх надходжень у грошовому виразі залишиться на попередньому рівні. Підхід дозволяє дати об'єктивну оцінку таким явищам, як інфляція, приватизація, безробіття, що стали характерними для національної економіки порівняно недавно.

У процесі дослідження грошових доходів населення вивчають загальну масу економічних ресурсів, якими фактично володіють і розпоряджаються домогосподарства. Важливе значення має також оцінка потенційних можливостей домогосподарств щодо придбання товарів і послуг у вигляді розрахунку показників купівельної спроможності на основі середньодушового грошового доходу (середньомісячної заробітної плати), а також кількості конкретних товарів, послуг (їх наборів), які можна придбати за них.

Для здійснення такої оцінки найчастіше використовують окремі види товарів та послуг першої необхідності, вартість мінімального "споживчого кошика " як кількісного виразу прожиткового мінімуму, фіксованого набору з 22 найважливіших продуктів харчування (до недавньої пори - раціонального споживчого бюджету).

Найбільш поширеним методом дефляції доходів населення є їх перерахунок з урахуванням індексу споживчих цін, що здійснюється через зваження індексу цін для набору товарів-представників за формулою Ласпейреса. Порівняний дохід в даному випадку обчислюють шляхом ділення поточного доходу на відповідний індекс інфляції.

Зазначений підхід має значні недоліки у процесі застосування для аналізу грошових доходів сільського населення, адже у стандартному наборі товарних представників значну питому вагу займають продовольчі товари, які сільські жителі купують в обмежених кількостях, структура їх грошових видатків на придбання послуг також значно відрізняється від середньої по всьому колу домогосподарств.

Одним з найсуттєвіших завдань, які необхідно вирішувати при дослідженні доходів та видатків сільського населення, є оцінка їх диференціації. Відповідні методики (Парето-Лоренца-Джині), ґрунтовно розроблені зарубіжною соціологією, дають змогу оцінити ступінь диференціації населення за розміром середньодушового сукупного та грошового доходу, рівнем споживанням основних продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг населення з різними грошовими та сукупними доходами. Розподіл сільського населення за середньодушовим сукупним (грошовим) доходом вивчають на основі групувань за 11 доходними групами, а також децильними та квінтильними групами. Його доповнюють аналізом диференціації за групами, що кратні прожитковому мінімуму, межі малозабезпеченості, вартості фіксованого набору з 22 найважливіших продуктів харчування.

Розподіл населення характеризує модальне значення середньодушового доходу, медіанний та середній зважений дохід окремих груп. При цьому обчислюють показники диференціації доходів, які характеризують ступінь нерівності окремих груп за середньодушовими доходами: децильний коефіцієнт диференціації, криву Лоренца, коефіцієнт Джині, коефіцієнт фондів, контрастів тощо.

Одним з поширених методів класифікації домогосподарств за рівнем доходів є метод кластерного аналізу. Він дозволяє виділити в багатовимірному просторі спостережуваних ознак однорідні їх типи. В основі кластерного аналізу лежить вимірювання "відстані" між одиницями статистичної сукупності.

Ефективним засобом аналізу доходів і видатків сільського населення є аналіз балансу доходів і споживання, що здійснюється для диференційованих моделей, які можуть бути представлені у вигляді збалансованих таблиць або у вигляді рівнянь регресії, що відображають залежності між доходами, витратами, споживанням і демографічними характеристиками домогосподарств.

Одним із завдань аналізу доходів і видатків населення є вивчення рівня та поширення бідності у окремому регіоні країни. При цьому за одним з поширених методів (нормативним, статистичним, соціологічним або змішаним) встановлюється конкретна межа грошових (сукупних) доходів, переступивши яку домогосподарства вважаються бідними.

Таким чином, у процесі аналізу доходів і видатків населення встановлюють фактори, які викликають зміни у рівні та структурі споживання, виявляються відповідні закономірності та тенденції. Його результати дозволяють не лише описати зміни у минулому, але й спрогнозувати розвиток явищ у майбутньому.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>