XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Мараховська Т.М., Шуляк В.А. ОСОБЛИВОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Т.М. Мараховська, к.е.н. доц. кафедри фінансів та кредиту

Вінницький національний аграрний університет

Шуляк В.А.  

ОСОБЛИВОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У роботі охарактеризовано суть малого бізнесу та його роль в економіці України. Розглянуто основні проблеми розвитку малих підприємств та запропоновано шляхи державної підтримки малого бізнесу.

У роботі охарактеризовано суть малого бізнесу та його роль в економіці України. Розглянуто основні проблеми розвитку малих підприємств та запропоновано шляхи державної підтримки малого бізнесу.На сьогоднішній день малий бізнес функціонує під регресивним тиском з боку держави. Саме тому тема  розвитку малого бізнесу є актуальною для України. Її досліджують наступні науковці: Воротіна В.О., Хмелевська Л.П., Гладкий Д.М., Жаліла Я.А., Ляпіна Д.В., Ксьондз С.В., Загородній А., Комісар С.Б., Полятикіна Л.І., Васенко В.К., Геєць І.О., Фастовець М., Зіденберг А., Гофман Л., Варналій З.С..

У роботі охарактеризовано суть малого бізнесу та його роль в економіці України. Розглянуто основні проблеми розвитку малих підприємств та запропоновано шляхи державної підтримки малого бізнесу.На сьогоднішній день малий бізнес функціонує під регресивним тиском з боку держави. Саме тому тема  розвитку малого бізнесу є актуальною для України. Її досліджують наступні науковці: Воротіна В.О., Хмелевська Л.П., Гладкий Д.М., Жаліла Я.А., Ляпіна Д.В.,Ксьондз С.В., Загородній А., Комісар С.Б., Полятикіна Л.І., Васенко В.К., Геєць І.О., Фастовець М., Зіденберг А., Гофман Л., Варналій З.С..Розвиток малого бізнесу є найбільш ефективним інструментом ринкового реформування економіки. Важливість цього сектору економіки проявляється в тому, що збільшується кількість зайнятого населення. Це відбувається за рахунок відкриття власної справи та самозайнятості, і як результат збільшується рівень доходу населення та  відповідно зростає сукупний попит наслідком якого є збільшення виробництва.

Відповідно з Господарським кодексом України ст.63 п.7, малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких  середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує  п'ятдесяти  осіб,  а  обсяг валового  доходу  від реалізації продукції (робіт,  послуг) за цей період не перевищує суми 70 млн. грн. [1].

Розвиток малого бізнесу є потужним фактором структурної перебудови економіки, прискорення науково-технічного прогресу, формування нового соціального шару.

         Через фінансову кризу у 2008 р.  виявився несприятливим як для всього бізнесу, так і для малих підприємств зокрема, що призвело до скорочення кількості малих підприємств, але у 2009 р. ситуація стабілізувалася. Припинення зростання кількості малих підприємств викликане, на наш погляд, насиченням ними галузі торгівлі за одночасної відсутності стимулу їхньої появи у виробничих сферах.

Обсяг реалізованої продукції має тенденцію до зростання щорічно: 2009 рік - 436247,8 млн.грн., 2010 рік - 492378,7 млн.грн.

Зрозуміло, що малий бізнес займає вагоме місце у розвитку економіки, тому держава повинна підтримувати розвиток малих підприємств.

Законом України «Про державну підтримку малого підприємництва» № 2063-ІІІ від 19.10.2000 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 523-VI від 18.09.2008 р., визначено такі напрями державної підтримки малого підприємництва [3]:

   1) формування  інфраструктури  підтримки  і  розвитку  малого
підприємництва,  організація державної підготовки,  перепідготовки
та   підвищення   кваліфікації   кадрів   для   суб'єктів   малого
підприємництва;

2) встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва;  

3) запровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності;

4) фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;

5) залучення суб'єктів  малого  підприємництва  до  виконання
науково-технічних і соціально-економічних  програм,  здійснення
поставки продукції (робіт, послуг) для державних та  регіональних
потреб.

Для реалізації державної підтримки малого підприємництва розроблена Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Основними напрямами програми є [4]:

•  вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності, спрямоване на спрощення юридичних процедур у правових відносинах «держава-підприємець»;

• формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності з метою забезпечення системності, послідовності та узгодженості дій з розроблення та впровадження регуляторних актів з урахуванням пропозицій громадськості;

•  активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва шляхом побудови небанківського фінансово-кредитного сектора, спрямованого виключно на малий бізнес.

Податковий кодекс встановлює з 1 квітня 2011 року по 1 січня 2016 ставку податку на прибуток 0% для платників, розмір доходів яких не перевищує 3 млн. грн. на рік, і розмір нарахованої заробітної плати в кожному місяці для працевлаштованого співробітника не менше двох мінімальних зарплат. При цьому підприємство має відповідати одному з таких критеріїв: створено після 1 квітня 2011 року; кількість співробітників не перевищує 20 осіб і щорічний дохід не перевищує 3 млн. грн.. протягом останніх тих років; підприємство було зареєстровано платником єдиного податку до набрання чинності положень Податкового кодексу, виручка за останній рік становила не більше 1 млн. грн. і середня чисельність співробітників складала до 50 осіб [6].

Наступними проблемами, що потребують вирішення є: нерозвиненість конкурентного середовища та недобросовісна конкуренція; вузькість ринку збуту; відсутність економічного механізму сполучення інтересів держави і підприємців, слабка взаємодія державних і підприємницьких структур; дефіцит інвестиційних ресурсів, відсутність мотивації до інвестиційної діяльності.

Тому є необхідним комплексний підхід щодо вирішення проблем підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні, що передбачатиме впровадження цілої низки заходів таких як:

•-   усунення законодавчої невідповідності щодо тлумачення юридичної особи - малого підприємства. Це дасть можливість збільшити кількість малих підприємств, що користуватимуться спрощеною системою оподаткування.

•-   створення банків другого рівня, завдяки яким буде здійснюватися кредитування МБ;

•-   стимулювання розвитку консалтингової діяльності, спрямованої на надання правового та методичного сприяння утворенню малих підприємств;

•-   забезпечення створення мережі бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва для підготовки спеціалістів.

Отже, мале підприємство як організаційна форма підприємства є одним з найбільш ефективних та корисних для країни, яка розвивається в ринкових умовах. Однак рівень розвитку малого підприємництва, проте, залишається незадовільним у нашій країні. У сучасних умовах ця проблема є однією з головних для української економіки.

Література

•1.  Господарський кодекс України стаття 63 пункт 7. Документ 436-15, остання редакція від 05.08.2009 на підставі 1617-17.

•2.  Статистичні дані Держкомстату України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://www.ukrstat.gov.ua/

•3.  Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 18.09.2008. - №523-VІ.

•4.  Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : Закон України (зі змінами станом на 01.07.2010р.) від 21.12.2000р.

•5.  Експрес-випуск статистичної інформації від 31.03.2010 № 78. [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2010/03_10/78.zip.

•6.  Податковий кодекс України (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 ) вiд 01.01.2011

•7.  Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закону України  від 24.11.2009. -  № 29-рп/2009.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>