XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Назаренко С.А. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КОН’ЮНКТУРИ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Назаренко С. А., к.е.н., доцент

Черкаський державний технологічний університет

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КОН'ЮНКТУРИ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В Україні завжди було прийнято говорити про якість продукту і при цьому не враховувати якість об'єкту, що його виробляє або так звану систему якості. За кордоном ідея системного підходу до забезпечення якості вже давно є розвиненою та загальновизнаною, тоді як в Україні ця ідея довго не визнавалася. Але останнім часом системний підхід до управління якістю кон'юнктури процесів життєзабезпечення значно поширюється.

Характеристики, які сьогодні задовольняють суспільні або особисті потреби, завтра можуть частково і навіть повністю не відповідати потребам, що змінилися. А виникнення нових потреб вимагає нових властивостей [1, С.  271]. Необхідність розглядати властивості благ з врахуванням чинника часу випливає з непостійності суспільних і особистих потреб. В момент виникнення потреба буває незначною, та з часом вона може істотно зрости, потім зменшитися до мінімуму або зникнути зовсім. Тому для виявлення властивостей продукції/послуг потребу в цій самій продукції варто розглядати з врахуванням чинника часу.

Таким чином, кон'юнктура процесів життєзабезпечення (КПЖ) може досягнути запланованих цілей лише за умов акцентування уваги саме на стадії аналізу і розробки, в яких існує можливість враховувати і закладати інтереси споживачів, пов'язаних із задоволенням запланованих, змінюваних в часі потреб.

Якість вимагає великих зусиль і витрат, своєчасного оновлення технічної бази виробництва та її об'єктів [2, С. 49]. Нереалізовані на ринку товари переконливо відображають правильність або помилковість товарної політики виробників.

Витрати, які несе виробник можна поділити на прямі і непрямі. Прямі витрати, які виникають у виробництві і реалізації, збільшують витрати на продукцію і ведуть до зниження прибутку, а отже і ефективності виробництва. Непрямі (додаткові) виникають під дією ефекту «мовчазного» покупця, антиреклами і контрактних ускладнень.

Мета управління якістю КПЖ полягає в розробці і реалізації підприємством заходів, необхідних для усунення невідповідностей продукції/послуг вимогам, що пред'являються або передбачаються [3, С. 76].

Головна мета системи управління якістю КПЖ полягає в забезпеченні високої якості і конкурентоспроможності продукції на основі всебічного використання науково-технічних, виробничих і соціально-економічних можливостей на користь підвищення ефективності виробництва, якнайповнішого задоволення потреб населення і отримання прибутку від цього.

Література:

•1.     Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент. Експрес-курс / Ф. Кот-лер ; пер. з англ. під ред. Ц.р. Божук. - 2-е видавництво - СПб.: Пітер, 2005. -464 с.

•2.     Робертсон, Б. Лекциі про аудит якості: пер. з англ. / Би. Ро-бертсон; під загальною ред. ДЗИГ. Адлера. - 2-е видавництво, испр, - М.: Стандарти і якість, 2000. - 264 с.

•3.     Гугельов, А.В. Теорія і методологія формування системи менеджменту якості наукоємкого виробництва на принципах паритету інтересів / А.В. Гугельов. - Саратов: Видавництво центр СГСЕУ, 2004. - 196 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>