XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Невмержицький В.І., Дідур В.Г. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

К.е.н., доцент Невмержицький В.І., Дідур Вікторія Георгіївна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність є стратегічно важливим напрямком діяльності для динамічного розвитку вітчизняних підприємств та організацій. Зростання кількості підприємств експортерів та імпортерів України, обсягів міжнародних розрахунків і валютних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках нашої держави, визначає актуальність даного дослідження.

Метою дослідження є вивчення та аналіз проблем і перспектив прогнозування обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку.

Для досягнення сформульованої мети поставлені такі завдання:

•-         проаналізувати сучасний стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняних підприємствах;

•-         розробити шляхи покращення ЗЕД на українських підприємствах;

•-         намітити стратегії поведінки підприємств на зовнішніх ринках.

Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна не є винятком. У зв'язку з цим зростає значення правового регулювання питань функціонування різних суб'єктів господарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами і ґрунтуються на законах зовнішньоекономічної діяльності. Саме так це сформульовано в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність". З його прийняттям зовнішньоекономічна діяльність в Україні вперше одержала правовий статус. Цей закон є нормативно-правовим актом, в якому пропонується визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності, її суб'єктів, їхніх прав і свобод; встановлюються принципи здійснення та організаційні форми зовнішньоекономічної діяльності.

Поведінка вітчизняних підприємств на зовнішньому ринку значною мірою визначається внутрішніми її можливостями і перспективами розвитку при досягнутому рівні стратегічного управління. Разом з тим стратегія зовнішньоекономічної діяльності є однією з важливих складових стратегічного плану підприємства і системи стратегічного управління. Процес входження України в систему світо-господарських зв'язків багато в чому залежить від якості прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні ділові операції, як і внутрішні, є результатом визначених управлінських дій: прогнозування і планування, організації, мотивації, керівництва, контролю тощо.

Пріоритетним напрямком розвитку український підприємств, є розробка ефективних заходів прогнозування  обсягів реалізації продукції вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках.

Отже, для покращення діяльності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках необхідно: зміцнити конкурентоспроможність промислової продукції, створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів, істотне розширення попиту і забезпечення на цій основі сталого зростання обсягів виробництва; розвивати наукоємні галузі промисловості на базі подальшої активізації взаємодії з науковими організаціями; здійснювати політику модернізації та технічного переобладнання підприємств; удосконалювати фінансово-кредитні стосунки у виробничій сфері.

Література:

•1.     Дідківський М.І., Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. Рекомендовано МОН, 2006. - 462 с.

•2.     Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб./ О.А Кириченко . -4-є вид., перероб. i доп.. -К.: Знання-Прес, 2009.-384 c. 

•3.     Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко. -Житомир: Рута, 2008.-542с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>