XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Невмержицький В.І., Терещенко Д.О. ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

К.е.н., доцент Невмержицький В.І., студентка Терещенко Д.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ефективна взаємодія економіки України зі світовим господарством можлива лише за умови створення у країні високорозвинутого експортного комплексу, структурні та функціональні характеристики якого мають визначатися у контексті основних тенденцій розвитку сучасного міжнародного бізнесу, стратегічних ресурсів розвитку країни та її національних інтересів.

Практика розвитку сучасного міжнародного бізнесу свідчить, що без ефективної системи управління неможливо забезпечити успіх країни та її підприємств у їх боротьбі за світогосподарські позиції. У найбільш розвинутих країнах світу у вирішенні проблеми конкурентоспроможності підприємств активно використовується потенціал так званих "мета-ресурсів" (міжнародний маркетинг, експортний менеджмент, менеджмент персоналу та організації), якість яких є визначальною для досягнення цілей їх міжнародного бізнесу.

Таким чином, особливо актуальними є проблеми розробки теоретично виважених моделей та методико-практичного інструментарію управління експортною діяльністю підприємства, вдосконалення системи його організаційно-економічного забезпечення, що адекватні умовам транзитивної економіки.

 Серед досліджень проблем управління експортною діяльністю підприємства заслуговують на особливу увагу роботи таких українських учених, як В.Андрійчук, О.Білорус, В.Геєць, М. Дудченко, Ю.Іванов, А.Кредисов, Г.Климко, І.Лукінов, Д.Лук'яненко, Ю.Макогон, та ін.

         На сучасному етапі розвитку вітчизняних підприємств, дуже актуальним є, розробка науково-методичних засад управління експортною діяльністю підприємства та вдосконалення його організаційно-економічного і методичного забезпечення на основі вирішення таких основних задач: розкриття й уточнення економічної сутності експорту як явища і процесу, визначення його передумов (механізму запуску), структури, факторів формування та регуляторного механізму життєздатності; аналіз теоретичних засад управління експортною діяльністю підприємства, розкриття його особливостей як однієї з функціональних підсистем менеджменту підприємства.

Отже, можна зробити такі висновки: В умовах ринкової трансформації економіки вітчизняна система управління експортної діяльності підприємств перебуває ще в процесі розвитку і має необхідний потенціал для перетворення у важливий інструмент економічного зростання. На основі узагальнення теоретичних досліджень та аналізу практичного досвіду доведено, що при формуванні концептуальної моделі управління експортної діяльності підприємства необхідно використовувати методологію системного підходу до вирішення управлінських проблем. Серед основних елементів організаційно-управлінського механізму експортної діяльності підприємств можна виділити сім основних блоків, кожен з яких є відносно самодостатньою системою: 1) аналіз причин та формування цілей виходу підприємства на зовнішній ринок; 2) аналіз внутрішнього середовища; 3) аналіз зовнішнього середовища; 4) вибір підприємством форми виходу на зовнішній ринок; 5) формування організаційної структури управління ЗТД; 6) управління експортною конкурентоспроможністю підприємства; 7) оцінка ефективності та результативності управління експортної діяльності підприємства.

Література:

•1.     Дика О., Дзюб М. Зовнішньоторговельні зв'язки як чинник економічного зростання України // Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції "Актуальні проблеми формування економічної системи України." - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. - С.85-86.

•2.     Жук О. Основні види і методи зовнішньоторговельних операцій підприємств // Матеріали щорічної науково-практичної конференції "Менеджмент у 21 ст: розвиток організацій та управління персоналом": У 2-х ч. / За заг. Ред. А. Чемериса. - Львів: ЛІДУ НАНУ, 2004. - Ч.1. - С. 42 - 45.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>