XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Невмержицький В.І., Терещенко Д.О. УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

К.е.н., доцент Невмержицький В.І., студентка Терещенко Д.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Аналіз сучасного стану системи управління експортною діяльністю свідчить про її обмеженість щодо формування економічно детермінованої товарної структури експорту країни, підвищення експортоздатності вітчизняних підприємств. Наслідками дії ринкових регуляторів зовнішньої торгівлі є звуження до критичного рівня експортних можливостей підприємств фармацевтичної промисловості України, стрімке зростання витрат державного бюджету країни не тільки на критичний, але й на конкуруючий імпорт лікарських засобів, різке загострення конкурентної боротьби на внутрішньому фармацевтичному ринку

Експортна діяльність підприємства містить у собі ознаки системи, якій властива певна форма функціонування, структура, елементи, мета й "передумови життєздатності". Матеріальним субстратом експортної діяльності підприємства як економічної форми підприємницького процесу є експортний потенціал - поняття, що відображає реальну систему внутрішніх і зовнішньоекономічних відносин, взаємодія яких зумовлює формування конкурентних переваг підприємства.

За функціональним змістом управління експортною діяльністю підприємства визначається як система дій і рішень, пов'язаних з формуванням, розвитком та реалізацією експортного потенціалу підприємства. Вона спрямована на забезпечення його життєздатності як суб'єкта світогосподарських зв'язків. Складність управління експортною діяльністю підприємства обумовлюється насамперед специфічним його зовнішнім середовищем як багатокомпонентної та негомогенної системи з нелінійною та нестійкою взаємодією її елементів, зіткненням у міжнародному економічному просторі не тільки інтересів та цілей окремих підприємств, а й загальнодержавних інтересів, пов'язаних із забезпеченням безпеки і суверенітету, із захистом економічного простору держави.

Сучасний механізм зовнішньоекономічного регулювання більше сприяє витісненню вітчизняних підприємств із внутрішнього фармацевтичного ринку України, ніж зростанню їх конкурентоспроможності. Вирішення цієї проблеми вимагає активізації регулятивної функції держави, по-перше, шляхом коригування процесу зовнішньої лібералізації в бік поєднання механізмів відкритості економіки і зваженого протекціонізму і, по-друге, шляхом переорієнтації економічних функцій держави в бік більш активної участі у боротьбі її підприємств на світових товарних ринках.

Сучасний світовий фармацевтичний ринок є одним з найбільш динамічних секторів світового господарства, середньорічні темпи розвитку якого у 5 разів перевищують аналогічний показник для промисловості в цілому.

Головними причинами його фрагментованості є такі: активне використання мета-ресурсів (інтелектуальних, технологічних, інформаційних, управлінських) у виробництві лікарських засобів нового покоління, високі вхідні бар'єри у галузь, які основані на використанні патентних методів захисту нововведень та просторовий (територіальний) чинник, що перетворює світовий фармацевтичний ринок у множину підринків зі стійкою та рухливою фрагментованістю.

Отже, за цих умов особливого значення в управлінні експортною діяльністю підприємства набуває стратегічне позиціювання на основі сегментації, ранжування та вибору найбільш сприятливих для підприємства підринків.

Література:

•1.       Бестужева С.В. Критерії та принципи формування ефективного експортного потенціалу підприємства // Мат. Міжн. науково-практичної конф. 26 березня 2010р. - Харків: Вид-во НФаУ, 2010-. - С. 50-52.

•2.       Мишко С.В. Розвиток зовнішнього ринку лікарських засобів // Бізнес Інформ. - 2010. - №17-18(237-238). - С.73-74.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>