XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Нікітішин А.О., Семенюк Ю.В. ПОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПЛИВУ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

к.е.н., Нікітішин А.О., Семенюк Ю.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПЛИВУ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Питання удосконалення системи оподаткування юридичних осіб в Україні набуває вагомого значення як у теоретичному, так і в практичному планах, оскільки наслідки світової фінансової кризи впливають на фінансовий стан переважної більшості суб'єктів господарювання.

Проблеми оподаткування суб'єктів господарювання в умовах фінансово-економічної кризи та шляхи їх вирішення досліджувалися у працях таких учених, як А.М. Соколовська, Н.Б. Фролова, В.П. Мартиненко, І.О. Лютий, І.О. Луніна, В.М. Мельник та ін. Разом із тим, потребує більш детального дослідження практика останніх змін у податковій політиці країн - членів ЄС та України з огляду на необхідність використання податкового інструментарію в оздоровленні фінансів суб'єктів господарювання. 

Метою даної статті є дослідження сучасних напрямів вітчизняної та зарубіжної податкової політики, розробка рекомендацій щодо її подальшого застосування як важливої складової інструментарію оздоровлення фінансів суб'єктів господарювання.

У сучасних фінансово-економічних відносинах система оподаткування юридичних осіб чинить вагомий вплив на фінансовий систан підприємств та є дієвим інструментом реалізації політики економічного зростання, шляхом його оздоровлення.

Наявність в більшості країн Європейського Союзу, на відміну від України, пільгових ставок ПДВ та диференційованого підходу до оподаткування різних видів послуг (заклади харчування, перукарські послуги, тощо) надає їм можливість використовувати податкові важелі впливу на фінансовий стан господарюючих суб'єктів, підпримуючи таким чином загальну економічну кон'юнктуру.

В даному напрямку деякі країни, враховуючи значний спад промислового виробництва, а відтак прибутків юридичних осіб, обрали шлях зменшення податкового навантаження на таких платників податків. Так у Бельгії зменшено ставку ПДВ з 21 до 6 % для будівництва приватного і соціального житла. В даному напрямку в Румунії зменшено з 19 до 5 % ставку ПДВ для будівництва соціального житла, але за умови не перевищення його площі 120 м.кв. і вартості 90 000 Євро. З метою підтримки готельного бізнесу у Кіпрі тимчасово скорочено на 3 % ставку ПДВ - до 5 %. У Чеській Республіці встановлена пільгова ставка ПДВ для трудомістких місцевих послуг та пільги з даного податку на пасажирські автомобілі, які використовуються у підприємницькій діяльності. У Фінляндії починаючи з 1 жовтня 2009 року передбачено зменшення ставки ПДВ з 17 до 12 % на товари харчування. У Франції з 1 липня 2009 року зменшена до 5,5 % ставка податку для послуг ресторанного сервісу. У Мальті пролонговано знижки з податку для послуг в сфері культури. Великобританія пішла шляхом тимчасового (на період з 1 грудня 2008 року по 31 грудня 2009 року ) скорочення стандартної ставки ПДВ з 17,5 до 15 %.Значний вплив на оздоровлення фінансів суб'єктів господарювання чинить позитивна ситуація із відшкодуванням ПДВ. В рамках вирішення проблеми оптимізації адміністрування податків у Бельгії, Португалії та Іспанії прискорено процедуру відшкодування ПДВ. Зокрема, у сусідній Польщі зменшено період для повернення податку з 180 до 60 днів.

На сьогодні гармонізація у сфері прямого оподаткування головним чином зосереджена на податках, які справляють безпосередній вплив на рух капіталу: податку на операції з капіталом та податку на відсотки і дивіденди. І якщо на даний час непряме оподаткування підлягає регулюванню численними регламентами та директивами Ради та Комісії Європейського Союзу, то в рамках прямого оподаткування країнам - членам в більшій мірі надано фіскальний суверенітет і воно віднесено до регламенту національних законодавчих систем, що надає їм можливості для широкого використання цих податків у боротьбі із кризою. Підтвердженням зазначеного суверенітету є значна зміна ставок оподаткування індивідуальних і корпоративних доходів в 27 країнах - членах Європейського Союзу. За період з 2000 р. по 2008 р. найвища середня арифметична ставка податку з доходів фізичних осіб зменшилась з 44,7 до 37,8 %, а середня арифметична ставка податку на корпоративний прибуток з 31,9 до 23,6 %, що сприяло зменшенню податкового тиску на економічних суб'єктів, вивільненню та створенню додаткових фінансових ресурсів [1].

       В системі корпоративного оподаткування спостерігається яскраво виражена стимулююча політика урядів європейських країн, спрямована на збереження нормальних умов для роботи діючих та новостворених підприємств. Так, у Норвегії передбачено зростання податкового кредиту для компаній, які займаються визначеними дослідженнями та проектами розвитку. У Чеській Республіці запроваджено прискорену амортизацію для специфічних активів. У Люксембурзі зменшено ставку податку на корпоративні доходи з 22 до 21 %, а у Швеції з 28 до 26,3 %. З метою стимулювання інвестицій у Польщі запроваджено прискорену амортизацію для певних основних засобів, які знаходяться на балансі невеликих платників податків, а у Великобританії затримано заплановане збільшення для невеликих компаній податку на корпоративний дохід і збільшено амортизаційні відрахування для нових інвестицій до 40 % протягом року [2].  

Щодо України, то на сьогодні вітчизняна податкова політика не залишається пасивним інструментом регулювання фінансового стану суб'єктів господарювання і чинить певний вплив на оздоровлення їх фінансів. У даному контексті в нашій державі були спроби на законодавчому рівні тимчасово, до 1 січня 2011 року, звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію основних фондів, матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих виробів (крім підакцизних товарів) промисловими підприємствами, які створюють нові виробництва із впровадженням енергозберігаючих технологій. Це стосується також і ввезення таких товарів, як внесків до статутних фондів цих підприємств. З метою зменшення впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості, надано право промисловим підприємствам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів  третьої групи до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

У рамках проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні звільнено від оподаткування дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від продажу комерційних прав. Також звільнено від оподаткування ПДВ операції з імпорту товарів (капітальних активів), отриманих УЄФА в Україні.

Серйозним кроком для подальшого розвитку сільськогосподарського підприємництва, подальшого зміцнення його фінансового стану є продовження можливості застосування механізму справляння фіксованого сільськогосподарського податку. До прийняття в жовтні 2008 року Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" дія Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" обмежувалася 31 грудням 2009 року.

Враховуючи негативний вплив фінансової кризи на вітчизняну банківську систему, логічним є затримка до 1 січня 2013 року терміну набрання чинності положень системи оподаткування доходів фізичних осіб в частині оподаткування доходів, отриманих у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок). Останній факт має надзвичайно важливе значення, оскільки він дасть змогу підвищити ліквідність банківської системи, збільшити розмір її інвестиційних ресурсів.

Вимоги зменшення фіскального дефіциту, який на даний час становить  загрозу економічній безпеці України, зумовили значні зміни в акцизному оподаткуванні, що негативно впливатиме на фінансовий стан виробників підакцизної продукції. Зокрема, підвищено ставки акцизного збору на спирт, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, бензини моторні, нові автомобілі та кузови до них. На спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів встановлено нульову ставку акцизного збору, для тютюнових виробів запроваджено ставку у процентах до обороту реалізації на рівні 16 % [3, с. 6-7].

Таким чином, в умовах зменшення ефективності грошово-кредитної політики через розбалансування фінансових ринків, важливу роль в оздоровленні фінансів суб'єктів господарювання, їх стабілізації має відігравати податкове стимулювання. На нашу думку, тактичною метою вітчизняної податкової політики, в рамках реалізації стимулюючої фіскальної політики, має стати перегляд та оптимізація механізму оподаткування галузей, які здійснюють виробництво інноваційно-інвестиційних товарів і споживчих товарів довгострокового користування. Саме вони, на відміну від галузей промисловості, які виробляють товари короткострокового користування та сфери послуг, найбільше потерпають від фінансової кризи.

Література:

•1.     Taxation trends in the European Union. Main results. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. - 42 p.

•2.     Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States and Norway. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. - 384 p.

•3.     Вісник податкової служби України. - 2009. - №5(529).

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>