XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Попова І.В., Панишко О.В. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

к. е. н., доц.  Попова І.В., Панишко О.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Трансформація українського суспільства  обумовила формування нового інвестиційного механізму, головним завданням якого стало підвищення ефективності інвестування. Це зумовлено тим, що інвестиції впливають на глибинні процеси  і є визначальним чинником економічного розвитку країни.

Трансформація українського суспільства  обумовила формування нового інвестиційного механізму, головним завданням якого стало підвищення ефективності інвестування. Це зумовлено тим, що інвестиції впливають на глибинні процеси  і є визначальним чинником економічного розвитку країни.Мета даної роботи полягає у визначенні критеріїв ефективності інвестиційних проектів на основі праць вчених - економістів, а також систематизуванні основних принципів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Дана проблема досліджувалась у працях таких вітчизняних і зарубіжних економістів як І.Бланка, В.Захарченко, В.Шевчука, В.Царьова, В.Шеремета та інших.

Інвестиційний клімат визначає активність суб'єктів господарювання, але він не гарантує досягнення очікуваних результатів при реалізації інвестиційного проекту. В умовах невизначеності і ризику, у процесі реалізації проекту перед суб'єктами інвестиційної діяльності постають питання оцінювання ефективності проекту. Сьогодні традиційні  підходи щодо прийняття інвестиційних рішень і оцінки ефективності інвестиційних проектів не відповідають показникам, які висуваються  власниками підприємств [1].

Оцінка ефективності інвестиційних проектів  - один з найвідповідальніших етапів у системі управління реальними інвестиціями. Строки повернення вкладеного капіталу, варіанти його перспективного використання, додатковий потік прибутку підприємства у наступному періоді залежать від того наскільки об'єктивно проведена дана оцінка.

У своїх працях науковці виділяють різні показники оцінки економічної ефективності реальних інвестицій, поділяючи або не поділяючи їх на групи.

В. Царьов виділяє такі показники як чиста теперішня вартість, індекс рентабельності, внутрішня норма доходності, період окупності, метод визначення рентабельності на основі простого прибутку, метод визначення дисконтова них затрат, метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій [2].

А. Пересада виокремив чисту теперішню вартість, внутрішню норму доходності, індекс рентабельності, період окупності, дисконтова ний період окупності, дохідність залученого капіталу, дохідність на акцію [4].

Такі економісти як В. Шевчук, П. Рогожин виділяють чистий приведений дохід, внутрішню норму дохідності, індекс рентабельності, період окупності.

І. Бланк виокремлює показники, які визначаються на основі дисконтних методів розрахунку: чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності дисконтований, внутрішня ставка дохідності. А також показники, які розраховуються на основі статистичних методів: індекс рентабельності, період окупності [3].

Г. Бірман, С. Шмідт виділяють наступні показники економічної ефективності інвестицій: чистий приведений дохід, внутрішня норма дохідності, індекс рентабельності.

Виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновок, що всі науковці по-різному визначили  набір критеріїв економічної ефективності інвестицій. Але кожен із них виокремив такі показники, як чистий дисконтований дохід, період окупності інвестицій, індекс доходності та внутрішня форма доходності. Розрахунок саме цих показників вказує на економічну ефективність інвестиційного проекту [2].

Для проведення оцінки ефективності участі в проекті  акціонера фірми:

-  компанія, що реалізує проект оцінює ринкову вартість акціонерного капіталу компанії та вартість однієї акції;

-  враховуються розмір пакета акцій, що належать акціонерові;

- потенцій дохід акціонера  характеризується як різниця між розрахунковою ринковою ціною пакета й витратами на його придбання [3].

Систематизовані показники оцінки ефективності інвестицій допоможуть у розрахунках будь-яких типів інвестиційних проектів незалежно від їхніх особливостей. При оцінці ефективності інвестиційного проекту необхідно звернути увагу на наступні принципи:

•1.  Оцінка ефективності проводиться на основі порівняння вигод та витрат за проектом з урахуванням економічної, технічної, екологічної, фінансової та соціальної можливості реалізації проекту.

•2.   Повинні бути враховані альтернативні витрати та альтернативні вкладення в капітал.

•3.   Проект розглядається упродовж усього життєвого циклу.

•4.  Розглядається принцип позитивності та максимального ефекту.

•5.  Повинні бути враховані темпи інфляції.

•6.  Необхідно враховувати ступінь ризику.

•7.  Проводиться облік чинника часу.

•8.  Грошові потоки різних років повинні бути приведені до одного року.

Таким чином, оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах невизначеності і ризику є дуже важливою для суб'єктів інвестиційної діяльності. Для досягнення максимального результату, слід правильно визначити систему критеріїв ефективності інвестиційного проекту та дотримуватись основних принципів при  реалізації даного проекту.

Література:

1. Онікієнко С.В.   Облікові методи оцінки інвестиційної привабливості //Вісник Національного банку України. - 2009. - № 7. - С. 49-51.

2. Царёв В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царёв. - Одесса, 2008. - 464 с.

3.  Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк.- К.:Эльга-Н, Ника - Центр, 2008. - 448 с.

4. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности / А.А. Пересада. - К.:«Изд-во Либра» ООО, 1996г. - 344 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>