XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., проф. Яцків М.І. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

к.е.н., проф. Яцків М.І.

Львівська філія Європейського університету

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Незаперечною істиною системи ефективного підприємництва є раціональна система організації управління персоналом. Попри те, що деякі менеджери надають превалюючого значення проблемам управління ресурсами, фінансами тощо, обґрунтовуючи свою позицію так званим "поняттям базису", однак мертвий набір ресурсів (основних засобів, сировини, матеріалів, інших активів) повинен бути приведений у дію, запущений в процес "ресурси - виробництво - товар - ринок" живою працею.

Інша сторона постановки проблеми - фетишизація чисельності та структури персоналу, наявності працівників і їх участі у виробничо-технологічному процесі. Позиція загалом зрозуміла, але містить ряд неетичних допусків. Перший із них - неможливість приведення до одного знаменника матеріально-речових і трудових ресурсів, їх навіть неможливо об'єднати числовою характеристикою.

Другий вимагає, аби менеджери володіли методикою комбінації ресурсів щодо кожного окремого випадку, що випливає із мети функціонування підприємства і його спеціалізації. При цьому потрібно визначитись із тим, що системоутворюючим елементом цієї комбінації були все ж таки кількісні та якісні характеристики персоналу підприємства. Не ігноруючи значення людського чинника, його інтелектуального рівня, здатності до вдосконалення професійних навичок тощо, відмічаємо низку визначальних складових його формування.

Насамперед, необхідно визначитись із чисельністю персоналу, виходячи із характеру і масштабів складності та трудомісткості процесів виробничо-технологічного циклу. Тут є значні потенційні можливості економії саме в технологічній частині, оскільки вона найбільш мобільна з усіх ресурсів і може бути вдосконалена на будь-якій операції і загалом, що дозволяє суттєво економити живу працю шляхом заміни її уречевленою. Особливої уваги в цьому сенсі заслуговують технологічні інновації - розробка та впровадження як технологічно нових, так і технологічно удосконалених процесів (процесові інновації) та товарів (товарні інновації). У цій царині ведеться певна робота, про що свідчать дані офіційної статистики. Так, у Львівській області за 2004-2008 роки кількість наукових та науково-технічних робіт зросла з 2178 одиниць до 2233 або на 2,5%, а їх вартість - з 138,4 млн. грн. до 283,8 або на 105,1%. Зростає кількість інноваційно орієнтованих підприємств у промисловості - з 58 до 101 або на 74,1% [1, с.202-208]. За рахунок цього вдалося вивільнити 16,7 тис. працівників. Безперечно, ці люди можуть поповнити армію безробітних, однак це рідко турбує працедавців. З їх погляду - погляду економічної доцільності - більше значення має кадрова політика як система заходів щодо впливу на персонал та формування якісного, професійно достатнього, кваліфікованого потенціалу працівників, які б забезпечили високу продуктивність праці. Таким чином формується так званий людський чинник як визначальний фактор розвитку виробництва за умов ринкової економіки.

За такої ситуації зміна якісних параметрів кадрового потенціалу вимагатиме зростання видатків на його утримання. Насамперед це стосується росту номінальної заробітної плати, що підтверджено статистичними даними. Так, у Львівській області за 2008 рік цей показник збільшився із 794,65 грн. на місяць до 1668,48 грн. або в 2,1 раза більше. [1, с.261]. Очевидно, не весь приріст заробітку варто віднести на рахунок покращання якісних характеристик персоналу, адже ще існує інфляція, підвищення державних гарантій у сфері праці. На нашу думку, питома вага якісних параметрів у зростання складає 20-25%.

Таким чином, превалююча роль персоналу в економіці підприємства збережеться і надалі. Тому варто інтенсифікувати роботу з якісним складом працівників, а затрати на їх утримання певною мірою компенсувати інноваційною діяльністю, що уможливить певну економію на чисельності персоналу на користь його якості. Паралельно слід вести системну роботу з атестації працівників, їх навчання підвищення кваліфікації.

Література:

1. Статистичний щорічник Львівської області за 2008 рік. - Т.1. - Львів, 2009. - 450с.

e-mail: tetyana.stepura@gmail.com

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>