XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Разборська О.О., Борецька О.В. ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ

к.е.н. Разборська О.О., Борецька О.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ

Система державного фінансового контролю в Україні, яка створюється і вдосконалюється з урахуванням сучасних тенденцій економічного розвитку, сприяє поліпшенню керованості фінансової системи, розвитку ринкових відносин і забезпеченню соціальному добробуту населення. В умовах модернізації пенсійної системи важливого значення набувають сучасні засоби і методи ефективного управління та внутрішнього контролю за діяльністю Пенсійного фонду. Особливо важливим питанням в сучасних умовах є встановлення удосконалених напрямів організації і методики перевірки повноти і достовірності даних обліку і звітності в установах Пенсійного фонду та надання методичних рекомендацій  щодо їх застосування.

В пенсійній сфері сьогодні існує низка проблем серед яких особливого значення набуває проблема створення ефективної системи контролю за надходженням та використанням коштів Пенсійного фонду України. Нерозв'язаними залишаються питання дублювання контрольних функцій різними органами державної влади, створення єдиної інформаційної та методологічної бази контролю за коштами Пенсійного фонду. У зв'язку з цим потребують подальшого поглиблення і доповнення теоретичні та методичні положення, пов'язані з удосконаленням системи контролю за коштами солідарної пенсійної системи.

Основним напрямом удосконалення в органах Пенсійного фонду є організація системи внутрішнього контролю , яка є важливим елементом процесу управління, що обумовлено такими причинами:

•-    віддаленість структурних підрозділів від головних управлінь;

•-    постійні зміни в законодавстві;

•-    підвищення ступеню довіри зі сторони страхувальників;

•-    отримання оперативної інформації, що базується на аналізі для прийняття управлінських рішень.

Враховуючи вищезазначене, можна виділити такі основні завдання внутрішньосистемного контролю у Пенсійному фонді:

•1.     Запобігання ухваленню рішень, які суперечать законодавству (аналіз нормативно-правових актів, методичних розробок).

•2.     Забезпечення своєчасного та повного відображення всіх операцій з виконання бюджету.

•3.     Виявлення слабких місць у виконанні бюджету (аналіз показників статистичної та фінансової звітності). У пенсійних установах в основі контрольного дослідження лежить метод порівняння: планових показників з фактично досягнутими; результатів діяльності минулих періодів і поточного року; до затвердження бюджету і після; кращого досвіду і результатів діяльності контрольного об'єкту.

•4.     Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання фінансово-господарських ресурсів.

Внутрішній контроль є процесом, який визначається і на який впливають особи, наділені повноваженнями управління та найвищого управління, а також інший персонал, який надає обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей Пенсійного фонду стосовно достовірності фінансової звітності, ефективності діяльності та дотримання застосованих законів та нормативних актів. Це означає, що внутрішній контроль функціонує і реалізується для усунення визначених ризиків, які загрожують досягненню будь-якої з цих цілей.

Внутрішній фінансовий контроль в органах Пенсійного фонду здійснюється в основному у формі ревізій та перевірок. Як зазначають фахівці Пенсійного фонду України, «поєднанням обох форм фінансового контролю є проведення комплексних ревізій, що сприяє зміцненню державної фінансової дисципліни, поліпшенню надходження коштів до Пенсійного фонду України, ефективному і цільовому їх використанню» [2, с. 6].

Масштаб та складність заходів внутрішнього контролю може різнитися в залежності від типу та розміру пенсійного плану, фонду та установи. Проте, існують певні основні організаційно-адміністративні процедури, що є ключовими для управління ризиками та контролю, а також для раціональної ділової практики, а саме:

•1.     Регулярна оцінка діяльності працівників та установ, які беруть участь у діяльності та контролі за Пенсійним фондом.

•2.     Регулярний перегляд системи компенсацій, щоб бути впевненим, що вона забезпечує відповідні стимули для тих, на кого покладені операційні та контрольні функції за діяльністю Пенсійного фонду.

•3.     Регулярний перегляд інформаційних процесів, системного програмного забезпечення та систем бухгалтерської та фінансової звітності.

•4.     Встановлення, контроль і, якщо необхідно, усунення випадків конфлікту інтересів.

•5.     Механізми накладання санкцій за незаконне використання конфіденційної інформації.

•6.     Застосування адекватної системи вимірювання та управління ризиками, включаючи ефективний внутрішній аудит.

•7.     Регулярна оцінка системи відповідності нормативним документам.

Дані механізми необхідні для здійснення регулярної оцінки роботи як штатних працівників пенсійної установи, так і зовнішніх суб'єктів надання послуг. Для органу управління також корисно робити самоаналіз своєї діяльності, а для незалежного зовнішнього експерта зробити перевірку системи внутрішнього контролю пенсійної установи [3, c. 578].

Тому, у Пенсійному фонді мають бути запроваджені механізми внутрішнього контролю, що забезпечують роботу всіх працівників та установ, на які покладено виконання операційних та контрольних функцій, у відповідності з положеннями законодавства, а також з цілями, визначеними статутом і внутрішніми правилами пенсійної установи, пенсійним контрактом або угодою про довірче управління та іншими документами. Ці механізми повинні охоплювати всі основні організаційно - адміністративні процедури. А залежно від масштабів та складності пенсійного плану, вони можуть включати такі складові, як: оцінка показників роботи фонду, система компенсацій, інформаційні системи та процеси, а також система управління ризиками.

Потрібно також запровадити адекватну систему вимірювання та управління ризиками, а також ефективну систему внутрішнього аудиту. Подібні механізми контролю формують основу відмінної ділової поведінки, посиленої прозорості та послідовності управлінських рішень для захисту інтересів усіх зацікавлених осіб Пенсійного фонду.

Слід зауважити, що система внутрішнього контролю не може забезпечити управлінський персонал переконливими доказами того, що цілей досягнуто, оскільки їй властиві деякі обмеження. Ці обмеження охоплюють:

•-    звичайну вимогу управлінського персоналу установи Пенсійного фонду, щоб витрати, пов'язані зі здійсненням внутрішнього контролю, не перевищували очікуваних вигод;

•-    більша частина заходів внутрішнього контролю має тенденцію спрямовуватись на традиційні, а не на незвичайні операції;

•-    можливість помилки внаслідок людського фактора - через недбалість, неуважність, помилки  в судженні, а також  неправильне розуміння інструкцій;

•-    можливість уникнути заходів внутрішнього контролю шляхом змови представника управлінського персоналу установи Пенсійного фонду (або працівника) із  зовнішніми або внутрішніми зацікавленими сторонами;

•-    можливість того, що особа, відповідальна за здійснення внутрішнього контролю, зловживатиме відповідальністю перевіряючої особи;

•-    можливість того, що процедури можуть стати невідповідними через зміни в умовах, а їх виконання може погіршитися [3, c. 589].

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що об'єктивні показники ефективності діяльності повинні бути встановлені для усіх працівників та установ, що задіяні в управлінні Пенсійним фондом. Наприклад, належні критерії ефективності діяльності повинні бути встановлені для  вищих ланок управління з управління активами. Діяльність повинна регулярно оцінюватися за встановленими показниками. Результати оцінювання необхідно передавати відповідному спеціалісту, що приймає рішення, а, якщо необхідно, то наглядовому органу або учасникам Пенсійного фонду. Критерії оцінки також необхідно регулярно перевіряти щодо їх відповідності цілям Пенсійного фонду.

Орган управління повинен також розробити відповідну систему контролю для запобігання незаконному використанню особливої або конфіденційної інформації. Можливо запровадити кодекс поведінки, який би вимагав від працівників дотримування високих стандартів чесності та відвертості. Механізми внутрішнього контролю можуть застосовуватися для перевірки та накладання санкцій за недотримання Кодексу поведінки.

І нарешті, установи Пенсійного фонду повинні мати механізми оцінки відповідності законодавству, можливість призначати посадову особу із забезпечення відповідності вимогам закону, щоб ця робота виконувалася на постійній основі.

Література:

•1.     Зайчук Б.О., Зарудний О.Б., Березіна С.Б., Александров В.Т., Недбаєва С.М.. Пенсійний фонд України. Організаційно-правові та соціально-економічні засади функціонування. - К.: «АВТ», 2006. - 1056 с.

•2.     Рекомендації ОЕСР щодо управління пенсійними фондами // Комітет ОЕСР з питань страхування та  пенсійного забезпечення. - 2008. - С. 13-17.

•3.     Селезньов О.В., Ольховікова О.Л. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Навчальний посібник. - К.: ТОВ «ІАМЦ АУ Статус», 2004. - 1028 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>