XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Разборська О.О., Нечепорук О.П. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

К.е.н. Разборська О.О., Нечепорук О.П.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Незалежно від форми власності та організаційно-правової структури підприємство являє собою систему відкритого типу, тобто має тісні контакти із зовнішнім середовищем і, насамперед, з іншими господарюючими суб'єктами, юридичними та фізичними особами, державними установами тощо. Цілі таких контактів можуть бути дуже різноманітними, однак всі вони підпорядковані забезпеченню фінансової стійкості підприємства, правильності формування наявних засобів та їх вкладення.

Фінансова стійкість - це такий стан фінансових ресурсів, за якого підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами та ефективним їх використанням, здатне забезпечити безперервний процес фінансово-господарської діяльності та відновлення затрат на його реконструкцію, розширення та оновлення.

Слід зауважити, що при «життєдіяльності» сучасного підприємства за об'єктивних та суб'єктивних причин не всі процеси фінансово-господарської діяльності відбуваються на ідеальному рівні, коли підприємство для досягнення своїх цілей в достатній кількості формує власні ресурси та відповідає за свої зобов'язання виключно в момент їх виникнення [1].

Протягом свого історичного розвитку розрахунково-платіжні відносини під впливом адміністративних та ринкових механізмів постійно змінювалися та піддавалися еволюції. Ці процеси зумовили якісні зрушення у всій системі виробничо-торговельних відносин. Безперечним є факт зростання розрахунково-платіжних відносин між підприємствами, а це в свою чергу потребує належної організації управління дебіторською та кредиторською заборгованістю [2].

В сучасних умовах розрахунково-платіжні відносини потребують все більше уваги до себе, особливо з огляду на те, що саме на їх основі можливе розгортання ланцюгової реакції порушення розрахунково-платіжної дисципліни між підприємствами, що безумовно, негативно вплине на виробничо-торговельні відносини у цілому.

Тобто боргові процеси є об'єктивною реальністю виробничих та ринкових процесів, що вимагають належної організації фінансового контролю за розрахунково-платіжною дисципліною на підприємстві виробничої сфери.

Метою дослідження є систематизація й узагальнення накопичених знань щодо найпоширеніших порушень розрахунково-платіжної дисципліни підприємств та організації й методики  фінансового контролю за ними на підприємствах виробничої сфери.

У зміцненні фінансового становища підприємства, його платоспроможності та безперебійної роботи відіграє вагому роль фінансовий контроль за станом розрахунків, динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості. У процесі фінансового контролю перевіряється дотримання нормативно-правового регулювання розрахункових операцій і стану розрахунково-платіжної дисципліни.

На сьогодні питанням фінансового контролю  розрахунково-платіжної дисципліни підприємств приділяється велика увага як вітчизняними, так і зарубіжними економістами-науковцями. Так, дослідження М.Баканової, С.Барнгольц, Ф.Бутинець, В.Бєлобородової, В.Завгородній, В.Сопко, Ю.С.Цал-Цалко, А.Шеремета та інших присвячені в основному розрахунково-платіжній дисципліні як складової розрахунків грошовими активами підпримємства. Але більшість дослідників - М.Поук, А.Тейлор, Д.Стоун, К.Хитчинг, З.Живко, Д.Мельник, В.Суторміна, Є.Мних, С.Голов, Н.Дорош, Б.Карпінський, О.Редько, Б.Усач та інші - розглядають розрахунково-платіжну дисципліну як погашення дебіторської та кредиторської заборгованості у формі грошових коштів або товарно-матеріальних цінностей в кредит, які одержує підприємство у результаті властиво підприємницької діяльності відповідно до попередньої домовленості.

У загальному вигляді визначення дебіторської та кредиторської заборгованості, що превалює серед закордонних дослідників, має таке значення: дебіторська заборгованість - це сума боргів, які вині підприємству юридичні або фізичні особи, а кредиторська заборгованість відповідно, - це сума боргів, які винне підприємство юридичним або фізичним особам, та які виникли в результаті господарських взаємовідносин з ними [3].

Отже, головне завдання при організації фінансового контролю розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери полягає    у перевірці  дотримання нормативно-правового регулювання розрахункових операцій та стану розрахунково-платіжної дисципліни (в залежності від форми розрахунку).

При цьому контролерами особлива увага має приділятися своєчасності виявлення помилок у розрахунково-платіжних документах, що стає підставою для різних суперечок під час розрахунків і виникнення конфліктних ситуацій. Такі факти є підставою для претензійної заборгованості, яка пов'язана з нестачами цінностей при їх відпуску, транспортуванні та прийманні.

Однак, слід зауважити, що завдання фінансового контролю розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери полягає не лише у перевірці нормативно-правового забезпечення під час здійснення розрахунків, а також в їх документальному обґрунтуванні.

В подібній ситуації контролеру при проведенні контрольно-ревізійних дій слід звернути увагу на законність розрахунків та видів платежів, їх доцільність, документальну обґрунтованість та правильність відображення розрахункових операцій у бухгалтерському обліку.

 Таким чином, об'єктами фінансового контролю розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери є використання коштів та товарно-матеріальних цінностей під час розрахунків та їх належний своєчасний облік.

Найбільш поширеними джерелами інформації щодо об'єктів фінансового контролю розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери є:

•-    нормативно-правове забезпечення розрахунків із постачальниками та покупцями, розрахунків із бюджетом, розрахунків з різними дебіторами та кредиторами, розрахунків за претензіями, розрахунків за відшкодуванням завданих збитків;

•-    первинні документи та бухгалтерські звіти за розрахунковими операціями;

•-    акти взаємозвірки;

•-    облікові регістри розрахункових операцій;

•-    фінансова звітність;

•-    акти ревізій та перевірок, аудиторські висновки.

Особливим джерелом для фінансового контролю розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери є нормативно-законодавча інформація, яка законодавчо обґрунтовує розрахунки, а також підтверджує законність (або незаконність) тих або інших розрахункових операцій.

Слід зауважити, що в залежності від виду та форми розрахунків формується інформаційне забезпечення для фінансового контролю розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери, серед яких найпоширенішими є порушення щодо наступних об'єктів.

Так, під час контролю розрахунків із постачальниками викорис­товують як нормативно-законодавчу інформацію, так і первинні розрахунково-платіжні документи, витяги банку та записи в бухгалтерських регістрах (у відповідному обліковому регістрі за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», де ведеться облік за кожним постачальником та підрядником у розрізі кожного документа (рахунка) та оплати). Дана інформація використовується для перевірки розрахунків з постачальниками більшою мірою за одержані товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, основні фонди і т. ін.), виконані роботи й надані послуги (транспортні послуги, комунальні послуги, ремонтні роботи й т. ін.).

Інформацією для контролю розрахунків із покупцями є записи в аналогічних первинних документах та відповідного облікового регістру за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». На підставі операцій, що відображені за дебетом цього рахунка, перевіряється правильність визначення продажної вартості реалі­зованої продукції підприємства виробничої сфери, товарів, виконання робіт, надання послуг, яка має містити податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів. На підставі залишків за кредитом зазначеного рахунка перевіряють суму платежів, що надійшли на рахунки підпри­ємства у банківських установах або в касу, та перевіряють інші види розрахунків.

Під час контролю за розрахунками з різними дебіторами і кредиторами використовуються також розрахунково-платіжні документи, витяги банку, акти взаємозвірки та облікові регістри за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Перевірка виникнення та погашення дебіторської заборгованості здійснюється за відповідними субрахунками у розрізі аналітичного обліку. Джерелами інформації фінансового контролю за кредиторською заборгованістю є записи в облікових регістрах субрахунків та аналітичного обліку за рахунком 68-5 «Розрахунки з іншими кредиторами».

При організації фінансового контролю розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери при підборі методичних прийомів контролю розрахункових операцій важливе значення має інвентаризація розрахунків.

Так, інвентаризація розрахунків із дебіторами, кредиторами, постачальниками й покупцями оформляється актом. При цьому, проводиться звірка розрахунків шляхом надсилання дебіторам витягів з особових рахунків для підтвердження заборгованості чи спростування її. Підприємства-дебітори або підтверджують заборгованість, або повідомляють свої заперечення із зазначенням суми розходжень. Якщо проведені розрахунки відповідають діяльності підприємства, то контролер організовує їх взаємозвірки через оформлення акта звірки розрахунків. Таким чином, саме взаємозвірка  розрахунків дає можливість контролеру підтвердити достовірність і реальність заборгованості та дотримання розрахунково-платіжної дисципліни підприємства.

Контролеру слід пам'ятати, що на субрахунках рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» мають залишатися винятково погоджені суми, а за розбіжностей в сумі дебіторської заборгованості, що є в обліку підприємства, з цими даними інших підприємств, матеріали передаються на вирішення відповідних органів. Слід зауважити, що у випадку виявлення  під час інвентаризації дебіторської заборгованості суми,  термін  позовної давності  якої вже минув, то до акту інвентаризації контролером додається довідка.

Щодо підтвердження достовірності та реальності кредиторської заборгованості, то під час фінансового контролю розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери у такому ж порядку організовується інвентаризація сум заборгованості в розрізі особових рахунків аналітичного обліку.

Оскільки для будь-якого підприємства негативним явищем є пропуск терміну позовної  давності  дебіторської заборгованості, то контролером в обов'язковому порядку мають бути встановлені винні особи, а також   підстави та термін її виникнення для обґрунтовує причини пропуску позовної давності.

Також слід відзначити, що в процесі фінансового контролю розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери достовірність заборгованості постачальників і покупців при розрахунках через банк можна підтвердити даними розрахунково-платіжних документів, які прикладаються до витягів банку з відповідного рахунка. Виявлені порушення розрахунків мають бути відображені у відповідному розділі узагальнюючого документа щодо результатів контролю фінансово-господарської діяльності підприємства, а також підтверджені групувальними відомостями встановлених контролером порушень та зловживань, актами інвентаризації заборгованості з дебіторами, кредиторами, постачальниками і покупцями та актами  звірки розрахунків, що додаються.

З огляду на все вищезазначене, можемо зробити наступні висновки, що «життєдіяльність» сучасного підприємства повною мірою залежить від дотримання ним та іншими фізичними та юридичними особами, з яким воно перебуває у господарських взаємовідносинах, високого рівня розрахунково-платіжної дисципліни. Наявність розрахунково-платіжної дисципліни та належне її дотримання значно впливають на ефективність роботи підприємства. Саме належний своєчасний фінансовий контроль розрахунково-платіжної дисципліни підприємства виробничої сфери забезпечує розробку та впровадження ефективної розрахункової політики, поліпшення платіжної дисципліни, оптимізації розміру дебіторської та кредиторської заборгованості, формування повної й достовірної інформаційної бази для потреб результативного управління процесами постачання сировини, виробництва готової продукції та її реалізації на вітчизняному та зарубіжних ринках.

Література:

•1.     Бєлозерцев В. Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві // Економіст. - 2008. - №5. -  С.58-61.

•2.     Мельник Д. Круговорот долгов в природе // Комп&ньон. - 2007. - №8. - С.36-38.

•3.     Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: подготовительный курс / Пер. С англ. - М.: СИРИН. - 1998. - 326 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>