XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Разборська О.О., Сковородько С.В. АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ

к.е.н. Разборська О.О., Сковородько С.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Сучасний етап соціально-економічного розвитку країни потребує поглибленого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави. Сьогодні в Україні, у період загострення соціально-економічних проблем, особливо актуальною є потреба щодо поліпшення прозорості і зрозумілості бюджету для громадськості; поліпшення якості надання державних послуг, які залежать як від обсягу реальних доходів бюджету, так і від того наскільки ефективно розпорядники бюджетних коштів управляють цими фінансовими ресурсами. Саме таким інструментом, який дає змогу ефективніше й прозоріше використовувати бюджетні кошти, є програмно-цільовий метод формування бюджету. Використання даного методу формування бюджету в Україні розпочалося порівняно недавно, а тому процес формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом потребує вирішення цілого ряду проблем, головними з яких є нераціональне та неефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на виконання бюджетних програм. Інструментом, що покликаний вирішити дані проблеми є аудит ефективності бюджетних програм. Серед головних завдань аудиту ефективності і є проведення контролю за раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів, виявлення недоліків у процесі виконання бюджетних програм, встановлення їх причин та розробка пропозицій по їх усуненню.

До сьогодні програмно-цільовий метод формування бюджету досліджували переважно зарубіжні вчені. І лише упродовж двох останніх років вітчизняні вчені і практики, зокрема О.П.Кириленко, І.Б.Стефанюк, І.Я.Чугунов та інші, розглядали це питання у своїх працях.

Проблемі використання аудиту ефективності в процесі виконання бюджетних програм присвячено значну кількість наукових праць. В Україні даний напрямок аудиту є відносно новим і дослідженим поверхнево. В цілому аудит ефективності розглядається у контексті державного фінансового контролю дослідниками Л.В.Юхименком, С.І.Юрієм, Л.Г.Ловінською, І.Б.Стефаник. У напрямку вдосконалення аудиту ефективності бюджетних програм працюють також економісти Левицька С.О., Головань М., Заглада І.В., Шкворець Ю.Ф., Рубан Н.І. У своїх дослідженнях щодо аудиту ефективності українські вчені часто посилаються на Міжнародні стандарти аудиту та на праці зарубіжних дослідників.

В зарубіжних країнах практика формування бюджету за програмно-цільовим методом практикується уже протягом багатьох років і відповідно розроблені та ефективно функціонують дієві засоби контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів, що спрямовуються на виконання бюджетних програм, зокрема на високому рівні перебуває аудит ефективності бюджетних програм. Система контролю, яка функціонує на даному етапі в Україні, є недосконалою, оскільки відсутня цілісність та комплексність у проведенні аудиту ефективності бюджетних програм, існує ряд суперечностей щодо суб'єктів аудиту та меж їх повноважень. Тому метою даної роботи є опрацювання нормативних джерел, досліджень фахівців з цієї тематики для виконання аналізу організації аудиту ефективності бюджетних програм на кожному етапі його здійснення, виявлення недоліків в організації та розробка пропозицій щодо їх усунення.

Найважливішими складовими програмно-цільового методу є :

•-    бюджетні програми і підпрограми;

•-    стратегічне планування;

•-    доходи й видатки: прогноз, оцінка і визначення повноважень;

•-    аналіз, оцінка і контроль за виконанням програм;

•-    прозорість бюджетного процесу та участь громадськості у ньому [3].

Забезпечення такої складової програмно-цільового методу складання бюджету, як аналіз, оцінка та контроль за виконанням програм здійснюється за рахунок проведення аудиту ефективності бюджетних програм.

Процес розробки бюджету за програмно-цільовим методом починається з окреслення проблем, що підлягають розв'язанню. Основною ідеологією такого методу є те, що вкладені фінансові ресурси мають працювати на результат.

Головним нормативним документом, що регламентує порядок проведення аудиту ефективності бюджетних програм в Україні є Наказ Головного КРУ України "Про вдосконалення проведення аудиту ефективності виконання бюджетних програм", яким затверджені методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми.

Аудит ефективності - це форма контролю, яка спрямована на визначення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та встановлення факторів, які цьому перешкоджають. Аудит ефективності здійснюється з метою розроблення обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів у процесі виконання бюджетних програм [1].

Суб'єктами аудиту ефективності виступають Рахункова палата України, Державна контрольно-ревізійна служба, Державна податкова адміністрація, Державне казначейство, Державний комітет статистики.

Основні завдання аудиту ефективності: оцінка виконання заданих параметрів програми - порівняння результативних звітних показників виконання програми із заданими параметрами (у тому числі в паспорті бюджетної програми); виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру, які перешкоджають своєчасному і повному виконанню бюджетної програми; визначення рівня впливу виявлених упущень і недоліків на якість виконання бюджетної програми (ефективність використання державних ресурсів); розробка пропозицій щодо вдосконалення організації виконання бюджетної програми, підготовка висновків щодо доцільності її подальшої реалізації із залученням оптимального (або додаткового) обсягу державних ресурсів чи її припинення; підготовка пропозицій для користувачів аудиторського звіту щодо шляхів більш раціонального та ефективного використання державних ресурсів [2].

Проведення аудиту ефективності відбувається у декілька етапів [1]:

I. Підготовка до аудиту.

II. Проведення аудиту.

III. Реалізація результатів аудиту.

На етапі підготовки до аудиту відбувається попереднє ознайомлення з бюджетною програмою; вивчення інформації про виконання паспорта бюджетної програми; визначення проблем у виконанні бюджетної програми.

На етапі безпосереднього проведення аудиту ефективності відбувається оцінка результативних показників, основними з яких виступають [4]:

•1.     Показники затрат - відображають обсяг та структуру матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, залучених (витрачених) на виконання бюджетної програми.

•2.     Показники продуктивності відображають кількість вироблених одиниць продукції, наданих послуг або кількість споживачів, яким були надані послуги державною установою в рамках програм.

•3.     Показники економічності - економія визначається як однаковий вихід продукту за найменших витрат. Відносним показником економії є показник економічності як відношення передбаченої програмою вартості факторів чи ресурсів до її фактичної величини.

•4.     Показник якості, який відображає, наскільки послуга досягла своєї мети або виконала завдання, задовольнила потребу споживача або задовольнила загальноприйняті вимоги галузевого стандарту. Показники якості є найскладнішим типом результативних показників, при цьому вони дуже корисні, оскільки зосереджуються на кінцевій меті, задля якої існує програма.

•5.     Показник ефективності - показник витрат (або сума інших ресурсів на одиницю продукту). Цей показник є інструментом, який відображає, наскільки державні послуги надаються за рахунок найменших витрат. Але він не відображає, наскільки повно задовольняються потреби за бюджетною програмою, яка на них спрямована. Вони висвітлюють зміни у витратах на одиницю продукції та ефективність діяльності щодо надання цих послуг (наприклад, витрати на одного клієнта, витрати на один випадок).

Результатом аудиту ефективності є надання обґрунтованого звіту щодо ефективності бюджетної програми, визначення причин неефективного використання бюджетних коштів та розробка кола заходів, спрямованих на підвищення ефективності програми. Він має бути написаний у такий спосіб, який відповідає специфіці організацій, для яких він призначений. В процесі реалізації результатів аудиту відбувається публікація аудиторського звіту та інформації про результати аудиту ефективності, інформування, контроль за станом впровадження наданих пропозицій.

Таким чином аудит ефективності бюджетних програм є важливою складовою державного фінансового контролю при застосуванні програмно-цільового методу формування бюджету. Правильна його організація дозволить не тільки контролювати використання бюджетних коштів, а й значно їх економити, враховуючи недоліки, виявлені аудитом. В Україні ще є ряд проблем та невирішених питань, які залишаються відкритими. Однак використання зарубіжного досвіду, врахування вітчизняних особливостей діяльності бюджетної сфери сприятимуть розвитку даної галузі аудиту і значно покращать функціонування державних фінансів.

Література:

•1.     Про вдосконалення проведення аудиту ефективності виконання бюджетних програм: Наказ Головного КРУ України від 15.12.2005 р. №444.

•2.     Каплун О., Цебринська С. Суть та необхідність аудиту ефективності // Наука молода. - 2006. - №6. - С. 140-143.

•3.     Кульчицький М.І., Перун З.В. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом // Фінанси України. - 2005. - №2. - С. 78-83.

•4.     Павлюк К.В. Оцінка виконання бюджетних програм: результативні показники // Фінанси України. - 2005. - №2. - С. 70-77.

    E-mail: skovorodko@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>