XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Разборська О.О., Студілко Л.М. РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

к.е.н. Разборська О.О., Студілко Л.М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Фінансові установи фактично працюють у напрямах нарощення ресурсної бази з метою забезпечення виконання показників ліквідності, жорсткого обмеження кредитування та  погашення проблем­них кредитів.

Іншими словами, банки змушені жертвувати прибутковістю заради нарощення запасу міцності, що має забезпечити їх стабільність в умовах посилення кризи.

На цьому етапі розвитку особливо актуальним є налагодження ефективної роботи внутрішнього аудиту та служби ризик-менеджменту. Адже від добросовісного виконання їх обов'язків залежить якість кредитного портфеля. Існують методики, згідно з яки­ми стабільність банку визначається часткою проблем­них кредитів в їхніх загальній структурі. Мінімізація таких сумнівних чи безнадійних активів - одне з пріо­ритетних завдань вищезазначених служб [1, с. 65-66].

Питання значення та ролі внутрішнього аудиту в управлінні кредитним портфелем комерційного банку на сьогоднішній день є нагальними, їх досліджували такі вчені, як Маркевич М., Поліщук С., Городій В. та інші.

Кредитні операції банків підрозділяють на активні та пасивні.

Активні кредитні операції - це операції з кредитування клієнтів і надання кредитів іншим банкам (міжбанківський кредит).

Пасивні кредитні операції - це операції з одержання міжбанківського кредиту в НБУ і в інших банках.

Особливої уваги заслуговує, аудит активних операцій, який здійснюється з метою:

•-         перевірки законності здійснюваних банком операцій;

•-         аналізу й оцінки ризику кредитних операцій;

•-         оцінки якості управління активними операціями.

Інформаційними джерелами для перевірки кредитних операцій є:

•-         нормативні документи Національного банку України;

•-         угоди про надання кредиту;

•-         угоди і документи про забезпечення зобов'язань з кредитування;

•-         угоди про заставу майна;

•-         кредитні справи клієнтів;

•-         регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, особисті рахунки, обігово-сальдові відомості);

•-         баланси клієнтів і банку.

Як механізм (програма) здійснення внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій рекомендується використовувати оціночну таблицю відповідної структури та змісту. (табл. 1).

Таблиця 1

Оціночна таблиця проведення внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій

Аудитором перевіряється та повинно бути встановлено
1 Повнота поданих клієнт - одержання кредиту

Наявність необхідних документів згідно вимог

2 Обґрунтованість видачі кредитів (забезпеченість):

- бланкових;

- банківських;

- під гарантії страхових компаній;

- під заставу.

Рівні (ступені) ризику:

•1.      Наявність протоколу засідання кредитної комісії з надання позички.

•2.      Наявність розрахунків ступенів ризику.

•3.      Юридична відповідність кредитних угод або документів, що забезпечують виконання зобов'язань з кредитування.

3 Дотримання визначеного нормативними документами НБУ порядку відкриття, ведення і закриття позичкових рахунків:

•1.      Наявність необхідних документів на відкриття позичкових рахунків.

•2.      Наявність розпорядження керівника банку.

4 Правильність нарахування, оформлення і утримання відсотків за позичками.

Відповідність нормативним документам і листам НБУ.

5 Наявність простроченої заборгованості з кредитів, правильність її обліку:

•1.      Дотримання строків пролонгування.

•2.      Своєчасне віднесення до простроченої заборгованості.

•3.      Нарахування відсотків за заборгованістю; чи віднесені вони за рахунок власного прибутку.

6 Оцінка стану і реальності простроченої заборгованості.

Правильність віднесення простроченої заборгованості до:

•-    сумнівної;

•-    небезпечної;

•-    безнадійної

7 Наявність і своєчасність створення і використання резерву витрат за позичками:

•1.      Можливість.

•2.      Своєчасність.

•3.      Достатність розмірів.

8 Оцінка виданих кредитів за ступенем ризику:

•1.      Проведення розрахунків за нормативами кредитних ризиків.

•2.      Оцінка ризику видачі кредиту.

9 Своєчасність і правильність списання на результати діяльності безнадійно виданих кредитів:

  1. За рахунок резерву втрат за позичками.
  2. За рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку (спецфондів).

 

За допомогою даної таблиці, здійснюється поетапна оцінка кредитного портфеля банку, починаючи з моменту отримання кредиту (його видачі, своєчасності та правильності сплати тіла та відсотків по кредиту) до появи простроченої заборгованості й управління безнадійно виданих кредитів.

Як свідчить практика, у кредитних справах найчастіше відсутні:

•-         документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів;

•-         акти перевірки цільового використання;

•-         акти перевірки стану забезпечення;

•-         акти перевірки фінансового стану позичальника у період кредитування;

•-         актуальна фінансова звітність позичальника.

Дослідження питання внутрішньобанківського аудиту кредитного портфеля показало, що найбільш типовими порушеннями, які можуть бути виявлені при перевірці кредитних операцій, є:

•-         недостатнє обґрунтування виданих позичок;

•-         невірне нарахування відсотків;

•-         несвоєчасне віднесення прострочених позичок на призначений для цього рахунок;

•-         відсутність або недостатній розмір резерву на можливі збитки за позичками;

•-         юридична неправомірність кредитних та заставних угод і відносин.

Таким чином, у процесі внутрішньобанківського аудиту важливо визначити реальну дохідність кредитного портфеля, тобто дохід, отриманий на одиницю активів, вкладених у кредити, за певний період часу. Вона служить для оцінки реально отриманого доходу за фінансовими інвестиціями в кредити і зміни прибутковості кредитного портфеля протягом періоду, що досліджується аудитом.

Згідно Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України №114, аудитор в процесі дослідження якості кредитного портфеля повинен скласти висновок щодо того, чи задовольняє якість кредитного портфеля вимогам по дохідності та ризику банку, а також оцінити динаміку кредитного портфеля, тобто наскільки якість портфеля стала краще, ніж за минулий звітний період [2].

В результаті, викладена методика аудиторського дослідження в сукупності з іншими методичними прийомами (розрахунково-аналітичними, документальними) дозволяє всебічно оцінити якість кредитного портфеля для попередження негативного ризику в банківській діяльності.

За результатами проведення внутрішнього аудиту банки опублі­ковують звіт. Дана інформація цікава, як для інвесторів так і для клієнтів, адже у сфері банківської діяльності точиться постійна конкурентна боротьба не стільки і не лише за кількість клієнтів, подальше нарощування видів і обсягів послуг для задоволення попиту користувачів цих послуг, а й за високі місця в рейтингах, присвоєних міжнародними рейтинговими агентствами.

Отож, у конкурентній боротьбі важливим засобом є внутрішній аудит, який допомагає утриматися на ринку. Саме тому, в банках з цією метою створюються відділи, що формують і координують виконання планів внутрішнього аудиту. За сьогоднішніх умов фінансової кризи, дані відділи співпрацюють зі службою безпеки банку. З метою визначення шляхів ухилення від сплати кредитів та швидкого прийняття рішень щодо їх протидії, надання кредитних канікул для постійних клієнтів та їх збереження, пролонгація та реструктуризація боргів за кредитними договорами. Усе це здійснюється з метою ефективного управління кредитним портфелем комерційного банку.

Отже, іншими словами, головною метою внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій являється допомога органам управління комерційного банку в здійсненні ефективного контролю щодо управління кредитним портфелем банку та швидкого реагуванням на зміни фінансового ринку.

Література:

•1.     Маркевич М. Завдання та роль служб внутрішнього аудиту та ризик-менеджменту в умовах світової фінансової кризи та кризи ліквідності // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи: Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих учених, м. Львів, 23-24 жовтня 2008 р. / Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. - Львів, 2008. - 157 с.

•2.     Положення №114 Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджено постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. №566.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>