XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Рибалко Л.В. РОЗВИТОК ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НА ЗАСАДАХ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

К.е.н. Л.В. Рибалко,

Полтавська державна аграрна академія

РОЗВИТОК ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НА ЗАСАДАХ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

         Глобальна економічна криза, що охопила світ в останні роки, стала наслідком неспроможності існуючих концептуальних економічних засад гармонізувати суспільний розвиток у відповідності з природничими законами. Стало зрозуміло, що існуючі підходи нездатні розв'язати ті економічні проблеми, що постали сьогодні перед людством.

         Складність ситуації посилюється ще й наростанням екологічних проблем. На Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарія), який відбувся наприкінці січня 2010 року, поряд із питаннями подолання світової економічної кризи, розглядалися питання екологічної безпеки людства в умовах значного погіршення кліматичних та екологічних умов на Землі.

         Переконані, що відповідь на питання як економічного, так і екологічного аспектів слід шукати у постулатах фізичної економії. Основоположником фізико-економічного вчення є С.А. Подолинський, який еколого-економічні проблеми розглядав з позицій ціннісної орієнтації цивілізаційного розвитку, глобальну мету якого вчений вбачав у заощадженні енергії та примноженні енергетичного бюджету Землі [2].

Подальший розвиток цих ідей знаходимо у працях академіка                     В.І. Вернадського, який відкрив науці новий об'єкт обліку та контролю - живу речовину, а у своєму вченні про ноосферу розкрив форму організації взаємодії природи і суспільства [1].

Суттєвий внесок у розвиток української школи фізичної економії зробив М.Д. Руденко, який визначив і обгрунтував джерело абсолютної додаткової вартості та вивів формулу оптимального розподілу ресурсного потенціалу [3].

Провідником ідей, заснованих на фізичній економії, у сучасній вітчизняній і світовій науковій думці став В.О. Шевчук. Розвиваючи й поглиблюючи доробок попередників, вчений як ніколи переконливо заявляє про глобальну місію світового українства у протистоянні екологічним загрозам. На думку В.О. Шевчука, "найпосутнішими підставами для цього є: концентровані на українській території світові чорноземи, оригінальна національна економіко-філософська школа, рушійні (інтелектуальні, суспільно-політичні та національно-демократичні) сили, здатні позиціонувати, утверджувати і втілювати місію України, бути адвокатами нащадків" [4].

Виходячи з постулатів фізичної економії, сучасному етапу розвитку суспільства має відповідати економічна система, у якій ринкові засади підпорядковуються природничим законам буття. Крім того, така економічна система має базуватися на принципах людиноцентризму. Тому необхідно побудувати систему обліку та контролю, яка б відповідала концепції еколого та соціально орієнтованої ринкової економіки.

В основу обліку має бути покладений єдиний світовий вимірник, який унеможливить спекуляції на валютному ринку. Засновники та послідовники фізичної економії вбачають такий вимірник в енергетичному показникові. Це зумовлено необхідністю переорієнтації економічної теорії від трудових засад до енергетичних. Єдиною галуззю, яка здатна функціонувати на засадах антиентропії, є сільське господарство, зокрема, - землеробство. Відтак, в основу енергетичної одиниці слід покласти зерно як форму абсолютного капіталу.

Система бухгалтерського обліку повинна грунтуватися на класифікації природних ресурсів, джерел їх відновлення та форм використання. В основу такого поділу слід покласти ознаку відтворюваності ресурсів. За цією ознакою вони поділяються на відтворювані та невідтворювані, абсолютні та відносні.

З позиції фізичної економії перелік найважливіших абсолютних ресурсів (благ) зводиться до п'яти: гумус, зерно, солома, худоба, гній. Відсутність будь-якого з цих ресурсів унеможливлює людське існування. Їх сукупність являє собою абсолютний, біоенергетичний, врешті - фізичний капітал. У забезпеченні людського життя абсолютні блага не мають жодної альтернативи [4].

  Облік джерел формування та напрямів використання ресурсів грунтується на накопиченні інформації про антиентропійні процеси, результатом яких є відновлення та нагромадження енергетичного потенціалу, а також про обсяги ентропії, які відображають величину енергетичного обкрадання прийдешніх поколінь.

Облік результатів діяльності зводиться до порівняння показників накопичення та витрачання енергії, складання енергетичного балансу. Переважання антиентропійних процесів над ентропійними свідчить про формування прибутку в енергетичній моделі.

У цьому зв'язку значно підсилюється роль контролю за процесами, результатами діяльності та достовірністю відображення їх в обліку. Контроль має здійснюватись на засадах принципу компаративності, що передбачає процедуру порівняння фактичних даних з нормативними. У цьому зв'язку важливого значення набуває правильність визначення і розуміння сутності норм контролю. Їх визначення має підпорядковуватися природничим законам, як і сама ринкова економіка.

Побудова обліку та контролю на засадах фізичної економії сьогодні є об'єктивною необхідністю. Це визначає вектор розвитку цих двох провідних економічних систем, який повинен стати пріоритетним не лише для вітчизняної економічної науки, а й для світової.

Література:

•1.     Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление / В.И. Вернадский. - М: Наука, 1997. - 150 с.

•2.     Подолинський С.А. Вибрані твори / С.А. Подолинський; упоряд. Л.Я. Корнійчук. - К.:КНЕУ, 2000.

•3.     Руденко М.Д. Глобалізація і Україна / М.Д. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. - К.: Журналіст України, 2008. - С. 483-488.

•4.     Шевчук В.О. Глобальна місія світового українства: Всесвітній панукраїнський проект / В.О. Шевчук. - К.: Вирій, 2006. - 32 с.

e-mail: neptoon2007@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>