XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Рилєєв С.В., Чухно І.С. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА.

к.е.н.  Рилєєв Сергій Володимирович

доцент кафедри обліку і аудиту Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Чухно Інна Сергіївна

студентка 5 курсу спеціальності 8.050.106 "Облік і аудит" факультету підприємництва ЧТЕІ КНТЕУ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Поступовий розвиток економічних відносин в Україні, загострення конкурентної боротьби призвело до виникнення необхідності оптимізації процесу управління майном підприємства вцілому та оборотними активами зокрема. Адже від оптимального складу активів та ефективності їх використання в значній мірі залежить фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємства.

Для будь-якого підприємства буде важливим визначити, чи повністю інформаційна база задовільняє потреби керівництва в системі управління, чи, можливо, необхідно удосконалити методологію та організацію обліку, аналізу і контролю, сприяти впровадженню автоматизованої системи управління, яка б дозволила покращити інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень.

У процесі дослідження даної проблеми звертається увага на методику проведення фінансового аналізу ефективності використання оборотних активів, визначення факторів, які негативно впливають на неї, а які навпаки прискорюють оборотність активів і зменшують тривалість операційного та фінансового циклів. Не можна забувати і про оптимізацію складу нормованих оборотних активів, так як їх надлишки викликають дефіцит грошових ресурсів і обмежують фінансову активність підприємства. З іншого боку нестача оборотних активів не дозволить підприємству виконати поставлені завдання виробництва та реалізації продукції.

На жаль, за сучасних умов господарювання, підприємства не надають належної уваги  грунтовному аналізу та всебічному контролю ефективності використання запасів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості та грошових потоків. На відміну від багатьох вітчизняних підприємств, іноземні компанії з розумом підходять до удосконалення обліку надходження та використання своїх оборотних коштів.

У дослідженні питань методології обліку, аналізу та контролю ефективності використання оборотних активів вагомий внесок зробили вчені-науковці: С.Ф. Голов, П.М. Гарасим, Л.А. Лахтіонова, Л.М. Чернелевський, М.І. Должанський, Т.А. Демченко, І. Сікора, С.М. Юрій, С.С. Масіян, К.А. Ігоніна, М.В. Кужельний, Є.В. Мних, В.В. Сопко, А.Д. Шеремет та ін. Звичайно, тематика оборотних активів ніколи не втрачає своєї актуальності і тому зараз з'являється велика кількість нових досліджень, зокрема: О.В. Коновалової, І.А. Бондарьової, Л. Городянської, В. Кодацького, С.І. Надточія, О.А. Садовникова. Проте, викладені ними результати досліджень особливо щодо обліку, аналізу та аудиту ефективності використання оборотних активів є недостатніми і потребують подальшого удосконалення.

Таким чином виникає необхідність:

•· обгрунтування концептуальних підходів щодо сутності і значення оборотних активів;

•· уточнення терміну "оборотні активи" в різних галузях економічної науки;

•· виявлення шляхів покращення методології  бухгалтерського обліку оборотних активів, який є джерелом інформації для прийняття вагомих управлінських рішень керівництвом підприємства;

•·  уточнення інформаційного забезпечення аналізу оборотних активів та визначення шляхів його оптимізації;

•·розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання оборотних активів шляхом проведення їх грунтовного аналізу, а також забезпечення контролю за збереженням та використанням оборотних активів.

Для покращення забезпечення управління формування і використання оборотних активів підприємства необхідно визначити їх оптимальну структуру, відповідно до якої вести детальний аналітичний облік надходження і витрачання даних активів.

Задля удосконалення процесу управління оборотними активами економістам підприємства потрібно проводити більш різноманітні аналітичні дослідження, звертаючи особливу увагу на специфіку галузі, в якій працює підприємство. Не менш важливим є здійснення прогнозування показників ефективності використання оборотних активів. Дотримуючись запланованих показників, можна простежити, чи відбулося погіршення роботи підприємства, а також визначити причини, що його викликали. В такому випадку завданням управління стане усунення факторів, які негативно вплинули на роботу підприємства.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>