XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Рилєєв С.В., Харинович Д.О. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРОМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА.

к.е.н., Рилєєв Сергій Володимирович

доцент кафедри обліку і аудиту  Чернівецького торговельно - економічного інституту КНТЕУ

Харинович Діана Октавіанівна

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРОМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА.

  Розвиток національної економіки України  відбувається із поступовим переходом до ринкового типу, що визначає розробку відповідних напрямків та механізмів, змін у функціонуванні та гармонізації інтересів зацікавлених в цьому сторін. І саме це дозволяє спостерігати за процесом реформування бухгалтерського обліку, що відбувається в нашій країні. Здійснення ефективних заходів для  стабілізації економіки потребують нових підходів до ефективного управління активами, капіталом та фінансовими результатами.  Це потребує, насамперед, формування і використання в обліку, аналізі та аудиті методологічного інструментарію, який би відповідав усім інформаційним потребам управління фінансово - господарською діяльністю підприємства. 

Від ефективного управління фінансовими результатами в значній мірі залежить  прибутковість, рентабельність, платоспроможність, ділова активність підприємства тощо.

Існуючі системи обліку, аналізу та аудиту на промислових і торговельних підприємствах не завжди відповідають сучасним потребам формування фінансових результатів. Такими можна назвати недосконалі методичні рекомендації з організації та веденні обліку доходів, витрат. Також сюди можна віднести недостатність і недосконалість розробки методик аналізу і аудиту  фінансових результатів  в умовах міжнародних стандартів фінансової звітності та національних положень.

Поняття і основний зміст доходів та фінансових результатів, як економічної категорії розкриваються з істотними відмінностями в різних галузях економічної науки. Даний факт призводить до суперечностей  щодо оподаткування, принципів оцінки фінансових результатів, їх аналізу і аудиту в системі прийняття управлінських рішень. Це привертає увагу багатьох науковців та дослідників, проте відкритим залишається необхідність удосконалення обліково - аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємства.

Вагомий внесок у дослідження питань теоретичних основ та методики обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів зробили вітчизняні й зарубіжні  вчені - науковці: Н.М. Вдовенко, О.В. Будько, О.В. Геращенко, О.М. Єремян, Г.Г. Кірейцев Я.В. Лебедзевич, О.В. Мельничук, Ю.І.Осадчий, О.М. Орило, М.А. Проданчук, Г.А. Ямборко, І.Ф. Шера, Л.І. Гомберг, В.Г. Макарова, Д. Манчіні, Ф. Ескорба.

Проте викладені ними результати досліджень щодо покращення обліково - аналітичного забезпечення обліку фінансових результатів, особливо щодо економічного аналізу та зовнішнього аудиту результатів промислових підприємств, є, на нашу думку, недостатніми з погляду сучасних потреб управління і зумовили вибір теми, її мету  та визначили спрямованість магістерської роботи та основні напрямки для удосконалення методології  та уточнення, а також для глибшого їх теоретичного та практичного дослідження. Потребують удосконалення методології та організації, а також більш глибшого їх теоретичного та практичного дослідження.

Таким чином виникає необхідність у розробці пропозицій, наукових і практичних рекомендацій з організації обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів на підприємствах борошномельної галузі. Даний факт вимагає вирішення наступних питань:

• визначити тенденції розвитку борошномельної галузі та напрямків удосконалення методології обліку та аналізу в управління виробництвом конкурентоспроможної продукції на ринку;

• уточнити терміни «доходи», «витрати», «фінансові результати» їх склад і класифікацію;

• розкрити проблеми оцінки фінансових результатів в умовах ринкових відносин і визначити її вплив на фінансово - господарську діяльність підприємства;

• проаналізувати діючу організацію та методику бухгалтерського обліку фінансових результатів, вплив на них податкового законодавства і виявлення шляхів їх зростання;

• розробити рекомендації з удосконалення методики аналізу ефективності утворення фінансових результатів із застосуванням інформаційних технологій.

Вирішення зазначених проблемних питань  шляхом впровадження передового досвіду щодо організації обліку, аналізу та аудиту, дозволить покращити інформаційне забезпечення управління фінансових результатів підприємства.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>