XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Розкошна О.А., Лазоренко Н. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У БАНКУ

к.е.н., Розкошна О.А., Лазоренко Н.

ДВНЗ „Українська академія банківської справи НБУ", м.Суми

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У  БАНКУ

Антикризове управління передбачає реалізацію антикризових стратегій,  які базуються на великій кількості цільових заходів, спрямованих на подолання можливих загроз, негативних тенденцій у розвитку банку.

Зазначимо, що в умовах кризи керівники відчувають недостатність часового ресурсу, а тому їм необхідно заздалегідь спрогнозувати можливі варіанти погіршення ситуації, формально описати їх у вигляді альтернативних сценаріїв розвитку і сформувати варіанти коригуючих дій.

Аналіз процесу розвитку кризи має проводитися у три етапи:

1. Характеристика найнебезпечніших станів функціонування банку;

2. Визначення факторів, що зумовлюють кризові стани для обирання коригуючих заходів та з`ясування слабких місць;

3. Розробка сценаріїв розвитку кризових ситуацій  і можливих антикризових стратегій розвитку банку.

Управління кризовими станами у фінансових установах має здійснюватися керівниками вищої ланки. Останні повинні спрямовувати реалізацію всіх заходів стосовно подолання кризи  на консолідацію сил банківської установи (проведення загальних зборів, недопущення бюро­кратизації управління, забезпечення централізації збору інформації та колегіальності у прийнятті базових рі­шень)[1].

На оперативному рівні управління банком можуть виникати такі проблеми, як: втрата основних клієнтів; постійне технічне та технологічне оновлення банку; збереження на належному рівні показників ефективності діяльності.

Для вирішення вище зазначених проблем доцільно створення «групи швидкого реагування» за таким регламентом роботи:

- надання широких повноважень функціональним керівникам щодо збору інформації всередині банку;

- регулярне проведення оперативних нарад;

- забезпечення представницького складу групи, до якої повинні входити спеціалісти усіх департаментів;

- підготовка інформації та проектів рішень вищому керівництву;

- формування у кожному департаменті своєї «групи», або виокремлення посади менеджера, який відповідатиме за координацію антикризових дій [2].

Таким чином, для забезпечення ефективного функціонування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком необхідно:

- визначити основну мету антикризового управління, яка має бути адекватною змінам бізнес-середовища і яка передбачатиме оцінку внутрішнього середовища банку, виявлення протиріч та забезпечення взаємодії останнього із зовнішнім середовищем;

-  сформулювати чіткі стратегічні напрями розвитку банку;

- визначити загальні принципи антикризового управління банком, реалізація яких забезпечуватиме ефективність процесу антикризового управління;

- розробити методичний інструментарій формування та реалізації організаційно-економічного механізму антикризового управління;

- приймати ефективні управлінські рішення з кризових питань.

Активізувати  діяльність банків в теперішній час допомагає методична і зважена робота з господарюючими суб`єктами  реального сектора економіки і населенням у напрямку оптимізації структури балансу, доходів і витрат банківської установи, забезпечення дохідності кредитних операцій, мінімізації банківських ризиків, формування позитивності іміджу банківської установи.

Так, наразі банк ПАТ КБ «Хрещатик» перебуває у процесі переходу від антикризової стратегії до стратегії збалансованого зростання, що передбачено бізнес-планом, який охоплює період до 2016 року. Організаційні зміни, поява новітніх банківських продуктів і послуг, які були зумовлені фінансовою кризою в країні, стали можливими за умови співпраці банку з реальним сектором економіки за особливої уваги до малого та середнього бізнесу як перспективних і досить стабільних її сегментів. Курс керівництва на підвищення ефективності операційної діяльності банку у поєднанні з удосконаленням системи управління кредитними ризиками є абсолютно правильним і дієвим [3].

Ефективні антикризові заходи були застосовані на момент кризи (2008-2009рр.) і у ТОВ «Укрпромбанк», зокрема щодо:

- запобігання ризику ліквідності;

- зниження валютного ризику;

- здійснення контролю процентного ризику;

- проведення загально-банківських організаційних заходів [4].

  Отже, досягнення позитивних результатів діяльності банківських установ стане реальністю завдячуючи своєчасній діагностиці кризових станів та забезпечення ефективності процесу антикризового управління.

Література:

•1.     Ребрик Ю.С. План заходів з антикризового управління ліквідністю банком/ Ю.С.Ребрик [Електронний ресурс]:/Вісник університету банківської справи Національного банку України.- 2011.-№1.- Режим доступу:www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category- Назва з екрану.

•2.     Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку [Текст]: Підручник/ Л.О. Примостка. - 2-ге видання [доповнене і перероблене].- К.: КНЄУ, 2004.-468с.

•3.     Офіційний сайт ХрещатикБанку [Електронний ресурс]:/Режим доступу: www.xcitybank.com.ua - Назва з екрану.

•4.     Офіційний сайт Укрпромбанку [Електронний ресурс]:/ Режим доступу: www. ukrprombank.ua - Назва з екрану.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>