XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Шевчук Л.П., Драчишина Ю.М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

к. е. н. Шевчук Л.П., Драчишина Ю.М.

Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В сучасних умовах розвитку ринку підприємства намагаються активізувати свої взаємовідносини з іншими суб'єктами ринку, включаючи фізичних осіб та державу, які зумовлюють виникнення поточних зобов'язань, які виконують важливу роль у господарській діяльності підприємств, в тому числі торгівельної галузі. Здійснюючи вплив на платоспроможність суб'єктів господарювання,  поточні зобов'язання вимагають ефективного управління грошовими потоками, контролю за фактичним станом розрахунків.

       Ефективність роботи торгівельного підприємства залежить від доцільного використання фінансових ресурсів, основним видом яких є поточні зобов'язання підприємства. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про поточні зобов'язання торгівельних підприємств визначають П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 11 "Зобов'язання", П(С)БО 13 "Фінансові інструменти", П(С)БО 26 "Виплати працівникам". Одним із головних джерел формування оборотних засобів торгівельних підприємств є кредити та позики. Зважаючи на те, що позикові ресурси є недешевими, підприємству потрібно достовірно оцінювати потребу в них.

       Вагоме місце в системі розрахункових операцій мають розрахунки по оплаті праці. Заробітна плата є одним з головних чинників, що забезпечують ефективну систему матеріального стимулювання торгового персоналу. Винагорода за розумову та фізичну діяльність є мотивацією в трудовій діяльності працівників.  Від правильної її організації багато в чому залежить успішність і процвітання компанії на ринку.

       Метою даної статті є дослідження основних аспектів організації оплати праці торгового персоналу на підприємстві.

       Нині в торгівельних підприємствах заробіток працівника залежить від його особистого трудового внеску і якості праці. Вона відіграє подвійну функцію: з одного боку, оплата праці - це головне джерело прибутків робітників і підвищення їх життєвого рівня, з іншого - основний механізм підвищення   ефективності виробництва.

      Зважаючи на це підприємство зацікавлене у забезпеченості кваліфікованими кадрами. На нашу думку, доцільно періодично проводити аналіз професійного складу робітників, що дасть змогу виявити нестачу чи надлишок робочої сили тієї чи іншої професії, спеціаль­ності, і здійснення коригувальних дій  для досягнення високої продуктивності праці. Дані домисли підтверджуються в табл.1, з якої помітно, що існує висока зацікавленість підприємств у працівниках.

Табл.1

Попит і пропозиція робочої сили на ринку праці

Регіон

Кількість громадян, трудовою тис.

зареєстрованих не зайнятих діяльністю,

Потреба     у праців міщення  робочих

підприємств никах  на  за-    вільних місць, тис.

Наванта на одне

 

робоче,

вакансію,

ження  

 

вільне

місце

осіб

Україна

876,2

 542,8

91,1

 65,8

10

8

Вінницька область

43,2

 26,8

1,1

0,6

39

48

 

 Розглядаючи сферу торгівлі та ресторанного господарства можна проаналізувати середньорічну кількість найманих працівників за 2008 та 2009 роки. У 2008 році в торгівлі було зайнято 947 тис. осіб, а в 2009 р. - 852 тис. Що стосується ресторанного господарства, то в 2008 р. було зайнято 94 тис. осіб, а в 2009 р. - 90 тис. осіб з усього займаного населення 11389 тис. в 2008 р. та 10653 тис. в 2009 р. Як ми бачимо, зайнятість населення у торгівлі значно перевищує кількість найманих працівників ресторанного господарства, а по відношенню до усього найманих працівників за видами економічної діяльності становить приблизно 8%.

Провівши аналіз розрахунків з оплати праці ми дослідили цікаву проблему, яка існує на підприємствах, в тому числі торгівельних: зацікавленість підприємств у несвоєчасному розрахунку зі своїми працівниками. Керівники підприємств в затриманні виплати заробітної плати знайшли дохід для себе, оскільки така заборгованість стає безоплатним кредитом. Виходить, що працівники авансують зароблені кожного дня гроші своєму підприємству, надаючи кошти для своєї діяльності. На нашу думку вирішення даної проблеми полягає у виплаті працівникам відсотків за кредитування підприємства, якщо воно хоче користуватися коштами персоналу.

      Отже, оплата праці на сьогоднішній день є важливою складовою поточних зобов'язань підприємства. Оплата праці кожного працівника залежить від його особистого трудового внеску в загальний господарський процес, тому кожне підприємство в торгівлі має прагнути до порозуміння з працівником, в результаті чого обидві сторони були б задоволені і як результат було б досягнено стабільності та платоспроможності підприємства.

Література:

•1.     Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік в підприємствах з різними формами власності/ Н.М. Ткаченко.-Київ:  "А. С. К.", 2008. - С.230-265.

•2.     Алексєєва Н.Ю. Особливості організації бухгалтерського обліку на торговельному підприємстві// Економіка & держава. - 2010. - №9. - С. 68-71.   

•3.     Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу/ В.В. Сопко, В.П. Завгородній. - Київ: «Знання», 2007. -с.145-151.

•4.      Грабова Н.Н Теорія бухгалтерського обліку/ Н.Н. Грабова.-Київ: «А.С.К.», 2008.-с.257-271.

e-mail: julnik.lyulya@mail.ru                                                                                             

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>