XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Шевчук Л.П., Паньковецька Ю.О., Болдарев Б.М. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

к.е.н. Шевчук Л. П., Паньковецька Ю. О., Болдарев Б. М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. В останні десятиліття для економіки України все більшої ваги набуває сфера торгівлі. Це пов'язано з низкою об'єктивних та суб'єктивних факторів, зокрема скороченням реального сектора економіки та перевищенням частки імпорту в торговельному балансі країни. Насиченість товарного ринку зумовила посилення ролі торговельних підприємств та призвела до виникнення жорсткої конкуренції у даній сфері. Саме тому, головною метою підприємств торгівлі сьогодні є максимізація прибутку шляхом оптимізації витрат, в тому числі й на оплату праці.

Метою даної статті є знаходження оптимальної точки перетину інтересів власника (роботодавця) та найманого працівника, шляхом виявлення статистичних залежностей між рівнем оплати праці торговельних працівників і товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі.

Питанням наукової організації праці та оптимізації витрат на персонал присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених зокрема, Богині Д. П., Грішнової О. А., Завіновської Г. Т., Колота А. М., Мельника І. В. та інших. Крім того, питання аналізу витрат на оплату праці розкриті у працях таких видатних науковців, як Болюх М. А., Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В. та інші. Водночас, жоден із авторів не розглядає заробітну плату через призму саме торговельної діяльності, що і зумовило актуальність обраної теми дослідження.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах заробітна плата є одним з головних чинників забезпечення ефективної системи матеріального стимулювання діяльності працівників підприємств роздрібної торгівлі, що формує мотиваційний механізм їх трудової активності. Від правильної її організації багато в чому залежить успішність і процвітання фірми на ринку.

Відповідно до чинного законодавства України [1], заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

При розгляді заробітної плати варто враховувати її двояку природу, оскільки для підприємства вона є елементом витрат та, водночас, головним чинником забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці. Натомість, для працівника заробітна плата є основним джерелом трудового доходу та засобом задоволення його потреб.

Аналіз праці та заробітної плати - одна з найважливіших та найскладніших ділянок роботи управлінського персоналу торговельного підприємства, оскільки вимагає точних і оперативних даних, в яких відображаються зміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях працівників, кодах виробничих витрат і здійснюється контроль за використовуванням трудових ресурсів [2, с. 310].

В свою чергу, аналіз заробітної плати на макрорівні полягає у застосуванні переважно методів горизонтального та вертикального аналізу, з метою виявлення динаміки та структури середньомісячної заробітної плати в цілому по Україні та у конкретному регіоні, а також відносно інших галузей економіки. Це дає змогу адекватно оцінювати рівень витрат на оплату праці конкретного підприємства у порівнянні з іншими підприємствами галузі, а для новоствореного підприємства відповідні статистичні дані є ще й певним вихідним показником при формуванні власної системи оплати праці.

На підставі статистичних даних [3, с. 192] розглянемо показники середньомісячної номінальної заробітної плати працівників, зайнятих у різних сферах економіки (в т. ч. й працівників торгівлі) та порівняємо їх з рівнем цього показника в середньому по економіці України (табл. 1).

Аналіз наведених даних дасть змогу оцінити привабливість сфери торгівлі для потенційних працівників, а також з'ясувати реальну картину, що склалася з рівнем оплати праці у нашій державі.

 

Таблиця 1

Аналіз середньомісячної номінальної заробітної плати працівників по Україні за видами економічної діяльності, грн.
Показник 2006 2007 2008 2009 2010 % до середнього рівня по економіці
2006 2007 2008 2009 2010
Усього 1041 1351 1806 1906 2239 100 100 100 100 100
Сільське господарство 581 771 1101 1220 1467 55,8 57,1 61,0 64,0 65,5
Промисловість 1212 1554 2017 2117 2580 116,4 115,0 111,7 111,1 115,2
Будівництво 1140 1486 1832 1511 1754 109,5 110,0 101,4 79,3 78,3
Торгівля та ремонт 898 1145 1514 1565 1874 86,3 84,8 83,8 82,1 83,7
Діяльність готелів та ресторанів 735 944 1221 1267 1455 70,6 69,9 67,6 66,5 65,0
Діяльність транспорту та зв'язку 1328 1670 2207 2409 2726 127,6 123,6 122,2 126,4 121,8
Фінансова діяльність 2050 2770 3747 4038 4601 196,9 205,0 207,5 211,9 205,5
Державне управління 1578 1852 2581 2513 2747 151,6 137,1 142,9 131,8 122,7
Освіта 806 1060 1448 1611 1889 77,4 78,5 80,2 84,5 84,4
Охорона здоров'я 658 871 1177 1307 1631 63,2 64,5 65,2 68,6 72,8

 

Як видно з табл. 1, впродовж 2006-2010 рр. працівники торгівлі отримували порівняно невелику середньомісячну номінальну заробітну плату, що ледве досягала 85%  рівня номінальної заробітної плати в цілому по Україні. Разом з тим, існує ряд галузей та сфер діяльності (зокрема, сільське господарство, освіта, охорона здоров'я, готельно-ресторанна справа), де рівень заробітної плати значно нижче. При цьому, найбільш привабливими з позиції оплати праці для потенційного працівника, є фінансова діяльність, сфери державного управління, транспорту та зв'язку, а також промисловість і будівництво.

Основним джерелом покриття витрат на оплату праці для підприємств роздрібної торгівлі є торговельна націнка, що формує прибуток підприємства.

При цьому, зростання витрат на оплату праці повинно відбуватися повільніше, ніж зростання обсягів реалізації, оскільки за інших умов підприємство буде нести збитки, а мотиваційний вплив заробітної плати не дасть очікуваного позитивного ефекту.

З метою аналізу взаємозв'язку та взаємозалежності динаміки зміни показників товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та середньомісячної номінальної заробітної плати їх працівників у 2006-2010 рр. за даними табл. 1 та статистичними даними [3, с. 152] розрахуємо темпи приросту цих показників та порівняємо їх у таблиці 2.

Таблиця 2

Динаміка товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та заробітної плати їх працівників, %
Темп приросту Роки
2006 2007 2008 2009 2010
товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України 27,8 27,3 28,0 -7,0 17,9
середньомісячної заробітної плати працівників торгівлі 20,6 21,6 24,4 3,3 16,5

 

Як видно з табл. 2, впродовж 2006-2008 рр. товарооборот підприємств роздрібної торгівлі зростає швидше, порівняно з показниками середньомісячної заробітної плати їх працівників, при цьому, з кожним роком розрив між темпами приросту даних показників стає все меншим. Вже у 2009 році товарооборот підприємств роздрібної торгівлі дещо спадає порівняно з аналогічним показником 2008 року, при цьому спостерігається хоч і незначне (3,3%), але зростання показника заробітної плати. Варто також відзначити, що у 2010 році досліджувані показники дещо зросли, а різниця між темпами їх приросту становила лише 1,4%, що свідчить про негативні тенденції у розвитку підприємств роздрібної торгівлі та порушення об'єктивних закономірностей між показниками їх діяльності.

Саме тому підприємствам торгівлі варто оптимізувати процес нарахування заробітної плати своїм працівникам у відповідності до їх трудового внеску у формування та збільшення результативних показників діяльності таких підприємств, зокрема у зростання їх товарообороту.

Висновки: Таким чином, заробітна плата є досить складною економічною категорією, що відображає перетин багатьох інтересів. Знаходження їх оптимального співвідношення є метою наукової організації праці на торговельному підприємстві та потребує подальшого дослідження. При цьому, заробітна плата повинна бути достатньою, щоб задовольнити потреби працівників підприємства роздрібної торгівлі, проте не настільки великою, щоб мінімізувати його прибуток.

Література:

•1.     Кодекс законів про працю України [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

•2.     Мних Є. В. Економічний аналіз : Підручник / Є. В. Мних. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 412 с.

•3.     Україна в цифрах 2010: Статистичний збірник. - К.: Державний комітет статистики України, 2011. - 252 с.

  

e-mail: julik_sonce@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>