XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Шпильова В.О. ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Шпильова В.О., к.е.н., доцент

Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  Виходячи з поелементної структури регіону як системи, що включає екологічну, економічну і соціальну (які визначають умови життя людини), а також просторову, політичну, духовну (які формують умови і можливості розвитку людини) підсистеми, розвиток регіону повинен бути економічно ефективним, соціально орієнтованим, екологічно раціональним, комфортним для людини і бізнесу. Тому вважаємо за доцільне розглянути конкурентоспроможність регіону як системи, що самоорганізується, у всіх її взаємозв'язках і взаємозалежностях.

Більш ніж десятирічний досвід транзитивної економіки в Україні показує, що переважна частина організацій (підприємств, фірм) і їх об'єднань, а тим більше регіонів, все ще не готові до роботи в конкурентному середовищі з багатьох причин:

•-         спадщина колишньої економічної системи (адміністративно-командний характер, економічна структура, що склалася, відображає пріоритетний розвиток виробничих галузей, включаючи пріоритети оборонного виробництва, централізоване планування та розподіл ресурсів і тому подібне) [1, С. 49];

•-         відсутність інтересу (у 1990-і рр.) і обмежена увага (в даний час) до розвитку конкуренції та конкурентоспроможності регіонів з боку центральних органів влади;

•-         складна соціальна ситуація (сильна диференціація суспільства за доходами, все ще висока частка «тіньового» сектору економіки, а отже, незахищеність його працівників, і, як наслідок, низький рівень добробуту та якості життя людей).

Зрозуміло, що вкрай незначний досвід функціонування вітчизняної економіки в умовах, наближених до ринкових, відсутність державної регіональної політики, визначення ролі і впливу регіональної влади в економічних процесах не дозволили накопичити достатню кількість достовірної інформації, що дає змогу дійти єдиної думки щодо конкурентних переваг як національної, так і регіональної економіки.

Досвід зарубіжних країн свідчить про необхідність актуалізації унікальних конкурентних переваг, вироблення власного стратегічного бачення в кожному регіоні України, створення і реалізації механізму управління конкурентоспроможністю регіону [2, С. 11].

Проте необхідним є вирішення двох завдань: по-перше, розглянути еволюцію економічних концепцій і поняття «конкуренція», а по-друге, структурувати регіон як систему, яка самоорганізовується, послідовно виокремлюючи основні елементи, взаємозв'язки і взаємозалежності в ній, переходячи від міркування про конкуренцію до конкурентоспроможності регіонів.

У науковій літературі виділяють наступні підходи у визначенні сутнісних характеристик конкуренції [3, С. 45-46]: поведінковий підхід; структурний підхід;  функціональний підхід. Вважаємо за доцільне використовувати системний підхід, в межах якого конкуренція розглядається як джерело саморозвитку, тобто глибокої якісної зміни складу, зв'язків та функціонування економіки.

Література:

•1.     Белякова Г.Я. Конкурентоспособность региональной экономики: концепция опережающего развития. - Красноярск: СибГТУ, 2001. - 230с.

•2.     Беленький П.Ю. Дослідження проблем конкурентоспроможності // Вісник Національної академії наук України . - 2007. - №5, с. 9-18.

•3.     Брикова І. Концепція міжнародної конкурентоспроможності національного регіону та її практичний вимір // Міжнародна економічна політика. -  №4. - 2006. - С. 29-53.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>