XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Шпильова В.О. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

Шпильова В.О., к.е.н., доцент

Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

Пошук нових шляхів комплексної і довгострокової дії на соціально-економічні процеси з врахуванням сучасних тенденцій національного і світового розвитку актуалізує необхідність дослідження методології формування стратегії підвищення конкурентоспроможності регіонів.

Стратегічне планування розвитку території сьогодні розглядається як один із найбільш перспективних та ефективних механізмів реалізації довгострокової регіональної політики в умовах посилення самоорганізації територіальних громад різних рівнів. Пошук ефективних моделей регіонального (територіального) соціально-економічного розвитку визначає необхідність використання стратегічного планування на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування для пошуку найбільш оптимальних стратегій регіонального розвитку, з врахуванням пріоритетів, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції на 2004-2015 роки", „Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2015 року", Законом України „Про стимулювання розвитку регіонів". Створення та збереження якісного середовища життєдіяльності людини є важливою умовою сталого розвитку сучасного суспільства і має стати одним із основних розділів довгострокової стратегії розвитку України та її регіонів. [1, С. 143-144]

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку території (регіону, району, міст, сільських населених пунктів) розглядається як науково-обґрунтоване та практично орієнтоване прогнозування розвитку, яке передбачає визначення напрямків і параметрів розвитку територій, їх економіки, екології і соціальної сфери, заходів щодо реалізації намічених програм та проектів, засоби та шляхи їхнього досягнення на довготермінову перспективу.

Стратегічне планування регіонального розвитку має такі стадії: 1) розроблення концепції регіонального розвитку; 2) обґрунтування важливих пропозицій; 3) формування системи цільових програм. [2, С. 15]

Варто наголосити, що важливою умовою для досягнення суспільно важливих результатів є застосування саме стратегічного підходу як до прогнозування соціально-економічного розвитку територій на різних рівнях управління на основі оптимального поєднання та узгодження загальнодержавних та регіональних інтересів, так і до планування території з метою визначення стратегії використання територіального ресурсу на різних рівнях управління на перспективу. У цьому контексті можна говорити про взаємозалежність та взаємопов'язаність стратегічного прогнозування і планування розвитку та стратегічного планування території. [3, С. 8]

Отже, методологія дослідження стратегічних основ регіонального розвитку вимагає акцентування уваги на об'єктно-наочному змісті регіонального розвитку. Стратегічна дія на розвиток регіонального відтворення виступає об'єктом дослідження. Це дає змогу розглядати саме відтворення в регіоні як безперервний процес становлення і розвитку в ньому соціально-економічних відносин, взаємодії елементів, що їх створюють - суб'єктів регіональної економіки.

Література:

•1.     Хомич Л.В. Стратегія регіонального розвитку і планування території // Л.В. Хомич / Стратегічні пріоритети. - №4 (5), 2007 р. - с. 142-149.

•2.     Пушкар З., Пушкар Б. Стратегічне планування регіонального розвитку /З. Пушкар, Б. Пушкар // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Випуск 13., 2007. - С. 14- 19.

•3.     Топчієв О.Г. Планування територій у контексті сталого розвитку регіонів //Регіональні проблеми України географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. - Херсон: ПП Вишемирський, 2005. - С.3-11.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>