XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Смірнов О.О., Смірнова Т.В. ВИПУСКНИКИ ВНЗ НА РИНКУ ПРАЦІ

к.е.н., Смірнов О.О.

Кіровоградський   інститут   регіонального управління та  економіки

Смірнова Т.В.

Кіровоградський  національний технічний університет

  ВИПУСКНИКИ ВНЗ НА РИНКУ ПРАЦІ

Система вищої освіти є важливою складовою соціально-економічного прогресу та стабільності держави, її національної безпеки. Удосконалення системи освіти в Україні передбачає демократизацію навчання і виховання особистості на національних і загальнолюдських цінностях, підтримання на належному рівні якості освітніх послуг, які надаються вищими навчальними закладами

Для України стало нормою, що більшість випускників вузів працюють не за тією спеціальністю, яка позначена в їх дипломі. Але в той же час роботодавці нарікають, що на окремі вакансії вони не можуть знайти фахівців навіть в умовах кризи.

В Україні в 1995/96 - 2009/10 навчальних роках спостерігається постійне збільшення кількості ВНЗ III-ІV рівнів акредитації в цілому на 37,3%. При цьому темпи зростання кількості державних ВНЗ нижчі від недержавних. Але, за даними 2009/10 навчального року, все ж таки кількість державних навчальних закладів перевищує і складає 236 одиниць проти 114 недержавних. Можливість вибору альтернативного виду навчання розширює професійний профіль молоді та її вимоги до майбутнього робочого місця. Проте Міністерство освіти і науки України прогнозує скорочення кількості вищих навчальних закладів на 33% до 2013 року.

Чисельність випускників ВНЗ III-ІV рівнів акредитації за цей період часу збільшилася на 379,4 тис.осіб або у 3,6 рази і склала у 2009/10 навчальному році 527,3 тис.осіб. Тобто в Україні поступово реалізується концептуальне положення про розширення доступу молоді до вищої освіти.

За цей же період кількість професійно-технічних навчальних закладів скоротилася з 1179 до 975, тобто на 17,3%, а їх випускників зменшилось майже на 38 тис. осіб.

Непомірне навантаження на одну вакантну посаду з окремих спеціальностей обумовлене  продовженням  випуску  на  ринок  праці  фахівців непотрібного професійного профілю, низької кваліфікації та недостатнього досвіду. Серед причин плинності кадрів має перевагу звільнення молодих працівників за власним   бажанням.  

Не викликає сумніву той факт, що діяльність державних організацій, які надають послуги у працевлаштуванні, сприяє зайнятості молоді. Однак все ще існує недостатня обізнаність та низький рівень довіри населення до діяльності цих установ, тому організація державної інфраструктури ринку праці потребує подальшого вдосконалення.

Отже, значна частка молоді має несприятливі умови для зайнятості, до перспектив щодо підвищення свого трудового потенціалу, вона часто стикається з порушенням економічних і соціальних прав, дискримінацією та експлуатацією, що є досить поширеним явищем у неформальній сфері зайнятості.

Розподіл зайнятої молоді за сферами економічної діяльності в регіоні     свідчить, що найбільша її частина працює у сфері послуг, менша - в промисловості і будівництві, а в сільському, лісовому, риболовному господарствах зайнято лише біля 20%. Позитивним є зростання її кількості в промисловості. В таких же галузях як сільське господарство, охорона здоров'я і соціальна допомога, освіта частка молоді скоротилася, що свідчить про непривабливість цих сфер зайнятості для молоді та неефективну кадрову політику діючих там підприємств і організацій.

Професійно-технічними навчальними закладами Кіровоградської області підготовлено в 2009 році 5615 кваліфікованих робітників, в тому числі 4189 (74,6%) - із числа учнів - випусників шкіл, 914 (16,3%) - це слухачі з незайнятого населення та 512 (9,1%) - із працюючого населення.

Найбільш популярними професіями, на які сьогодні є попит місцевих роботодавців, являються професії висококваліфікованих робітників - слюсарів, токарів,  електрогазозварників, водіїв, спеціалістів з ремонту електричного обладнання тощо. Є попит і на топ-менеджерів, економістів, лікарів та інженерів з відповідним досвідом роботи й високим рівнем кваліфікації. Складніше знайти роботу в сільському господарстві, переробній промисловості, будівництві, торгівлі та ремонті. Адже роботодавці вимагають не тільки диплом у своїх співробітників, але й глибокі знання та навички в роботі.

Для покращення рівня ефективної зайнятості молоді в Україні в цілому та в Кіровоградському регіоні зокрема необхідно різко збільшити інвестування, спрямувавши кошти в першу чергу на розвиток промисловості, впровадження прогресивних технологічних процесів,  підвищення рівня механізації та автоматизації процесів в усіх галузях, суттєву активізацію інноваційної діяльності.

Розв'язання проблем зайнятості молоді в регіоні необхідно розпочинати з аналізу тенденцій в оцінці конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Оскільки рівень зайнятості молоді низький, важливо провести комплексне дослідження програм зайнятості та засобів регіональної молодіжної політики зайнятості з наступним їх удосконаленням.

Література:

•1. Грішнова О.А. Організаційно-економічний механізм формування освітньо-професійної складової людського капіталу// Вісник СНУ ім. В. Даля. - 2004. - №1 (71).- Част. 2.- С. 57-61.

2. Смірнов О.О. Освітній чинник у формуванні конкурентоспроможності робочої сили // Наукові праці КДТУ: Зб. наук. пр. - Кіровоград: КДТУ. - 2004. - Вип. 5. - Ч.1. - С. 274 - 283.

3.  http://www.ukrstat.gov.ua/

4.  http://www.kirstat.kr.ua/

e-mail: pointblack11@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>