XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Соколовська В.В , Козійчук Т.А. ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

к.е.н. Соколовська В.В , Козійчук Т.А.

ВТЕІ КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У час глобалізації та мінливих зовнішніх умов інновації повинні запроваджуватись своєчасно та ефективно. Саме тому підприємства, намагаючись адаптуватися до змін, створюють підрозділи для забезпечення, збереження, концентрації усіх знань щодо виробництва товарів і послуг, управлінських технологій та управління підприємством у цілому.

Необхідно сформувати систему управління, яка би відповідала стратегії розвитку підприємства. Запровадження такої системи на підприємствах можливе за допомогою новітніх технологій.

  

  Сучасним проблемам інтеграції компаній у сфері розвитку менеджменту знань присвячується ряд праць зарубіжних і вітчизняних науковців. Вченими: В.Д. Базидевичем, А. Вебером, В.М. Федуловою, К. Фраппаоло, здійснений аналіз теоретичних засад менеджменту знань як у світовій практиці, так і в Україні..

Метою статті є дослідження процесу запровадження системи управління підприємствах на сонові новітніх технологій.

 Велика частина компаній перебудовує свої системи управління з традиційної виробничої і ринковий на технологічну орієнтацію. Передова технологія є сьогодні ключем до успіху на будь-якому ринку, що з нетерпінням чекає продукцію з новими характеристиками і готовий платити за це високу ціну. Найважливішим фактором успіху кожної компанії стає стратегічне управління технологічним розвитком, чи, іншими словами, технологічний менеджмент [3; 234]. До питань технологічного менеджменту відносяться управління життєвим циклом продукту й асортиментом продукції, у тому числі управління процесами заміни застарілих технологій і устаткування, формування інноваційної культури персоналу, управління якістю продукції, що випускається, стратегія управління інтелектуальної власності і багато чого іншого.

У цілому ефективний менеджмент технологій повинний поєднувати перспективи створення нової технології і перспективи попиту на неї. Технологія розглядається як найважливіший засіб створення і підтримки конкурентної переваги, що піднімає її до рівня стратегічного капіталу, яким потрібно грамотно керувати на всіх поверхах компанії [10; 134]. Наскільки цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, які є першоджерелами розвитку продуктивних сил, настільки успішніше вирішуються пріоритетні (щодо виробничих) соціальні завдання життєдіяльності суспільства. Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і передачі інформації. Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту, значно розширювальної можливості використання компаніями інформаційних ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з організацією системи обробки даних і знань, послідовного їхнього розвитку до рівня інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту.

Технологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого чи невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки. Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційна технологія -  це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхні практичні додатки, а також пов'язані  з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми [7; 4,5]. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинне починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.

Технологічну основу інформатизації менеджменту створюють комп'ютери останніх поколінь і сучасні засоби зв'язку. На базі цих технічних засобів формуються інформаційні технології - цілісні системи збору, переробки, передачі, використання інформації з метою управління. В основному мова йде про створення інформаційних технологій з використанням штучного інтелекту [6; 167].

Повна інтегрована автоматизація менеджменту припускає охоплення наступних інформаційно-управлінських процесів: зв'язок, збір, збереження і доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка індивідуальної діяльності, програмування і рішення спеціальних завдань.

До сучасних технічних засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності відносяться:

1. Персональні комп'ютери, об'єднані в мережі.

2. Електронні друкарські машинки.

3.Змістообробні системи ( проблемно-орієнтовані комп'ютерні системи, що мають великі функціональні можливості).

4. Копіювальні машини.

5. Комунікаційні засоби, телефонну техніку.

6. Засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку інформації (до нивідносяться нетрадиційні носії інформації: магнітні диски і стрічки, мікрофільми, диски з оптичними записами).

7. Засоби для обміну інформацією -- "електронна пошта".

8. Відеоінформаційні системи.

9. Локальні комп'ютерні мережі.

10. Інтегровані мережі організацій.

Сьогодні українським підприємствам необхідно вибрати свій шлях розвитку і зіткнутися з проблемами сучасного світу. У мінливому середовищі постійно відбуваються процеси плинності робочої сили, що саме по собі є негативним фактором для діяльності компаній. Постійний відтік кадрів спричинює втрату здобутих знань, необхідних для підтримання високого рівня конкурентоспроможності фірм як на вітчизняному ринку, так і закордоном. Саме для вирішення цих проблем необхідно впровадити систему, яка би забезпечувала збереження інтелектуального капіталу підприємства, та його ефективне використання [1; 14].

Поетапне запровадження системи управління передбачає:

•1.                      Накопичення знань в організації.

•2.                      Передачу цінної інформації наступникам/колегам.

•3.                      Сприйняття та освоєння інформації, перетворення її у знання співробітниками та вищим керівництвом.

•4.                      Структуризацію та систематизацію набутих знань для їх інтегрування в єдиний комплекс.

•5.                      Власне запровадження системи управління на підприємстві.

•6.                      Забезпечення ефективного функціонування системи менеджменту знань, безперервне її оновлення та удосконалення, тобто її використання.

Для досягнення високої результативності системи необхідно дослідити основні проблеми, які виникають при впровадженні системи управління. Найважливішими для вирішення проблемами в цьому напрямку є відсутність чіткого визначення цілей та неефективне використання наявного ресурсного потенціалу організації.

Для ефективного запровадження системи управління на підприємствах обов'язково необхідно розробити налагоджений механізм формування інтелектуальних ресурсів. Звичайно, в умовах посилення міжнародної конкуренції це неможливо без використання новітніх інформаційних технологій, що забезпечують вільний доступ співробітників до інформаційної бази для отримання необхідних знань та їх накопичення. Для цього потрібно навчати працівників правильному користуванню даною системою.

У зв'язку із розвитком ринкових відносин та розвитку високопродуктивного менеджменту ми спостерігаємо високо технологічне озброєння виробничих підприємств, новими технологіями. Які збвільшують виробництво при менших як організаційних витратах так і при внутрішньогосподарських. Тобто при впровадженні нової технології ми маємо більш ефективне її використання та виробництво продукції.

Також у даній статті, автором було запропоновано систему  менеджменту знань на підприємствах на основі новітніх технологій, визначено основні етапи формування системи. 

У даній статті досліджено ряд нагальних питань, пов'язаних із впровадженням та функціонуванням системи менеджменту знань на  підприємствах на основі новітніх технологій. Було розроблено орієнтовну схему функціонування системи менеджменту знань, визначено основні етапи формування системи, виявлені головні проблеми, з якими стикаються зарубіжні компанії при самостійному запровадженні системи управління знаннями.

Література:

•1. Андрианов В. Интеллектуальная модель управления в бизнесе / В. Андрианов // Проблемы теории и практики управления. - 2009. - №7. - С.11-14.

•2.  Букович А., Руфь У. Управление знаниями. Руководство к действию. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 357с.

•3.  Веснин В.Р. Основы менеджмента / В. Р. Веснин. - М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2009. - 428 с.

•4.  Гибало Н.П. Теория информационной экономики в институциональной структуре интеллектуального капитала / Н. П. Гибало // Экономика образования. - 2010. - №1. - C. 63-76.

•5.   Гаврилюк Т.А. Бази знань інтелектуальних систем / Т. А. Гаврилюк, В. Ф. Хорошевський. - К: Либідь, 2009. - 422 с.

•6.    Дев'ятко В.В. Системи штучного інтелекту / В. В. Дев'ятко. - К.: Либідь, 2008. - 311 с.

•7.   Прохоров А. Технології управління знаннями і документообіг / А. Прохоров // Компьютерпрес. - 2007. - № 1. - С. 5-9.

•8.   Федулова Л.І. Сучасні концепції менеджменту: Навчальний посібник / Л. І. Федулова. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 536 с.

•9.   Будзап Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. -- К, 2010. 296 с.

•10.  Гончарук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю// Актуальні проблеми економіки 2008 №2 - с.232


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>