XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Ткаченко Ю.О. ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Ткаченко Ю.О., к.е.н., доцент

Черкаський державний технологічний університет

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Відстеження стану підприємства щодо реалізованої стратегії можливе в ході реалізації стратегічного контролю [1]. У сфері послуг стратегію досить складно розробити, оскільки важко оцінити якість наданої послуги і продуктивність праці. Це пов'язано з розходженнями в якості та складності визначення елементів, з яких складається послуга - вибору серед альтернативного варіанту подання результату діяльності, врахування ролі споживача в наданні послуги. Для вирішення вказаних проблем необхідно розробити систему моніторинг ринку, проводити періодично аудит контактів зі споживачами, наприклад, оцінку роботи викладача студентами та публікацію рейтингу за кожний семестр. Зворотний зв'язок допомагає змінити позицію персоналу.

Для цього організовується система збору й обробки інформації щодо реалізації стратегії, зіставлення її з параметрами, заданими заздалегідь у стратегічних планах або програмах, виявлення відхилень, аналіз причин, що викликали такі відхилення, їх оцінка й ухвалення рішення щодо коригувального впливу. Завдання стратегічного контролю полягає не в тому, щоб зафіксувати невиконання або якийсь зрив, а в тому, щоб не допустити зриву, досягти стратегічних цілей у намічений термін.

Процес стратегічного контролю ділиться на наступні стадії [ 2 , С. 151]:

- вироблення критеріїв оцінки;

- порівняння з ними реальних результатів;

- проведення необхідних коригувальних впливів.

Критерії оцінки будуються на основі конкретних цілей, які були вироблені на стадії стратегічного планування. Ці цілі повинні бути вимірними та орієнтованими в часі, так, щоб можна було порівняти результати, отримані організацією, підрозділом або окремою людиною, з відповідними цілями. Безпосередньому кількісному виміру піддаються не всі цілі. У цих випадках корисно формувати непрямі показники.

Розвиток потужних інформаційних систем, функціонуючих на базі сучасної обчислювальної техніки й телекомунікаційних технологій, дозволяє збирати, обробляти й зберігати інформацію стосовно суті інформаційних потоків, що беруть участь у процедурі контролю. Загальною тенденцією контролю у всіх передових організаціях стає зменшення числа контрольованих показників з одночасним збільшенням числа вимірів і підвищенням ефективності кожної процедури контролю.

У світовій практиці широко поширився новий метод контролю - бенчмаркинг. Це особлива управлінська процедура впровадження в практику роботи організації технологій, стандартів і методів роботи кращих організацій. У рамках бенчмаркингу здійснюється пошук організацій (підприємств), які показують найвищу ефективність, навчання методам їхньої роботи і реалізація передових методів у власній практиці [3, С. 152].

Не тільки керівники комерційних фірм, але й керуючі організаціями суспільного сектора, а також державні службовці багатьох країн світу використовують бенчмаркинг як інструмент оцінки виконаної роботи і для передачі передового досвіду управління.

Література:

•1.     Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2000. - 360 с.

•2.     Мачкур Л.А. Стратегічний контроль та його місце в системі управління підприємством // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 129. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2002 р. - С.150-158.

•3.     Меренюк Т.В. Бенчмаркінг - шлях до конкурентних переваг // Наука та практика. -207: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Кол. авт. - Полтава, 2007. - С. 152-153.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>