XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Турянський Ю.І., Коломійчук Н.М., к.е.н. Гаврилко П.П. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ СТАВОК

к.е.н. Турянський Ю.І., Коломійчук Н.М., к.е.н. Гаврилко П.П.

Львівська комерційна академія

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ СТАВОК

Зробивши свій вибір на користь соціально-орієнтованого курсу державотворення і підтвердивши його у Конституції, Україна тим самим долучилась до країн, які обрали збалансоване ринкове оподаткування, що ґрунтуються на принципах соціалізації бюджетно-податкової політики. Проте, принципи організації податкових відносин в Україні є далекими від ідеального варіанту. Тому актуальним питанням є аналіз методики встановлення оптимальних податкових ставок з метою зменшення податкового тиску на платників податку і досягнення соціальної справедливості у суспільстві.Суспільне призначення податків необхідно розглядати в розрізі їх економічної природи, форми прояву та організаційно-правових характеристик. За економічним змістом податкові платежі виражають грошові, розподільчі та перерозподільчі відносини з приводу примусового вилучення на загальнодержавні потреби частини новоствореної вартості з юридичних осіб і домогосподарств на засадах безеквівалентності та односторонності платежу. Матеріальною основою податків є реальна сума податкових надходжень, що акумулюються у зведеному бюджеті держави. З організаційно-правової позиції під податком слід розуміти обов'язковий платіж до бюджету згідно із встановленими законодавством умовами його нарахування та сплати.В економічній літературі чи не найбільше уваги надається дослідженню рівня фіскального навантаження в частині встановлення оптимальної ставки оподаткування. Це дало змогу виокремити два підходи щодо встановлення податкових ставок. Перший з них - універсальний, який встановлює єдину для всіх платників пропорційну ставку; другий - диференційований, що забезпечує декілька ставок в розрізі платників податку (стандартна, підвищена та знижена ставки) або за різними характеристиками та оцінками об'єкта оподаткування.

В цілому критерії та підходи щодо класифікації податкових ставок можна класифікувати залежно від рівня податкового навантаження, способу встановлення та характеру зв'язку з об'єктом оподаткування.

Податковим законодавством України передбачено встановлення твердих  і відносних ставок оподаткування. Тверді ставки застосовуються при нарахуванні акцизного збору з тютюнових виробів, алкогольних напоїв, автомобілів, нафтопродуктів, податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів, імпортного та експортного мита, держаного мита тощо. Значно ширшим є діапазон дії відсоткових податкових ставок, які поширюються на всі інші податки.

В практиці оподаткування використовують такі види відсоткових ставок:

•1)     пропорційні, які не залежать від податкової бази та є єдиними щодо всієї її величини;

•2)     прогресивні, коли ставка зростає в міру збільшення оподатковуваного доходу;

•3)     регресивні, за яких податки зменшуються із збільшенням податкової бази.

Характеристика ставок оподаткування ґрунтується на методах їх формування, що покладені в основу того чи іншого способу нарахування податку, а саме:

•1.      Прогресивне оподаткування пов'язане з поняттям дискреційного доходу, який використовується платником відповідно до власних потреб і інтересів. Обчислити суму дискреційного доходу можна як різницю між сукупним валовим доходом і величиною законодавчо визначеного неоподатковуваного мінімуму. На практиці дискреційний дохід виступає об'єктом оподаткування, який реально відображає межі реалізації інтересів платника залежно від розміру доходів.

•2.      Оподаткування доходів за пропорційними ставками, яке має певні переваги. По-перше, чим більший об'єкт податку, тим нижчою може бути податкова ставка, що є важелем зростання економічних стимулів. По-друге, використання підвищених ставок, як це має місце за прогресивного оподаткування, призводить до ухилення від оподаткування, „тінізації" доходів суб'єктів підприємництва. По-третє, множинність ставок за прогресивного методу оподаткування на певному рівні робить невигідним отримання високих доходів і підриває стимули до зростання власних фінансових ресурсів [1, с. 24-25].

Методологія встановлення податкових ставок є найскладнішою та водночас найважливішою проблемою податкового адміністрування. Рівень та механізм застосування ставок оподаткування має забезпечувати потреби фіску, не порушуючи при цьому соціальної, економічної, політичної гармонії суспільних інтересів. Податкові ставки встановлюються головним чином емпіричним методом, рідше - на основі економіко-математичних розрахунків та моделей.

На наш погляд, у сучасних умовах слід виробити комплексну методику визначення оптимального рівня оподаткування, який би враховував кількісні та якісні характеристики кожного з наведених методів. Тобто, на основі уже існуючого досвіду оподаткування і вивченні емпіричних даних, а також з урахуванням інтуїтивного методу дослідження слід розробити математичну модель, яка б враховувала інтереси усіх учасників процесу перерозподілу частини вартості національного продукту. Це, своєю чергою, гарантуватиме ефективність вітчизняної системи оподаткування і створюватиме необхідні передумови для її функціонування та розвитку.

Отже, організація порядку справляння та адміністрування податків залежить як від виокремлених елементів податку, так і основних принципів оподаткування. Водночас для встановлення ставки оподаткування ми пропонуємо застосовувати комплексну методику, яка б поєднувала кількісні та якісні характеристики інтуїтивного та емпіричного методів оподаткування, а також економіко-математичного моделювання. Такий підхід забезпечить ефективність фіскальної політики, зумовить згладжування вад ринкового саморегулювання, створення додаткових стимулів зростання підприємницької, ділової, інвестиційної активності, вирішення проблем мотивації праці, зниження рівня безробіття та підвищення соціального захисту населення.

 Література:

•1.     Башнянин Г.І. Ефективність фіскально-економічної політики в трансформаційній економіці / [Г.І. Башнянин, В.І. Блонська, С.С. Гринкевич та ін.]. - Львів: Вид-во ЛКА, 2008. - 200 с.

•2.     Крючкова Н.М. Податкова політика в системі макроекономічного регулювання: монографія / Крючкова Наталя Михайлівна - Одеса: Астропринт, 2011. - 174 с.

•3.     Покатаєва О.В. Теоретичні засади правового регулювання справляння загальнодержавних податків та зборів в Україні / Покатаєва Ольга Вікторівна - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2011. - 299 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>