XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Винниченко Н.В. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КОНТРОЛІН-ГУ ТА СФЕРИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

к.е.н., Винниченко Н.В.

ДВНЗ „Українська академія банківської справи Національного банку України"

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КОНТРОЛІНГУ ТА СФЕРИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Останнім часом, за умов коли економічні процеси потребують все нових підходів до управління, щоб забезпечити максимально ефективне використання ресурсної бази в країні, вже досить знайомі всім інструменти залишаються поза увагою, що зумовлено, в першу чергу, обмеженістю у визначенні сфери їх застосування. Так, одним із загальновідомих таких інструментів є контролінг, який сьогодні активно впроваджується в практику багатьох вітчизняних підприємств. На початку XIX сторіччя він почав використовуватися на американських підприємствах, а тому сьогодні не виникає сумнівів, що в сучасному бізнесі він є одним із найефективніших інструментів управління саме підприємством. Не зважаючи на думку більшості науковців щодо необхідності впровадження контролінгу на підприємства, досить часто супроводжується пропозиціями щодо його впровадження на адміністративні та соціальні процеси. Проте розширення сфери впровадження контролінгу не можливе без вирішення значної кількості проблем теоретичного і прикладного характеру, серед яких особливої актуальності набуває питання чіткого розуміння економічної сутності поняття „контролінг". Так, на сьогодні можна виділити декілька наукових підходів до визначення економічної сутності даного поняття: перший підхід ототожнює контролінг з внутрішнім контролем; другий - з автоматизованими системами управління підприємством; сутність третього полягає у порівнянні контролінгу з системою програмно-цільового планування і четвертий підхід базується на ототожненні його з управлінським обліком.

Класичне розуміння контролінгу, яке представлене в роботі [1], і найчастіше використовується в якості основи наукових досліджень, об'єднує дві складові: це філософія чи спосіб мислення керівників, орієнтований на ефективне використання ресурсів і розвиток підприємства (організації) в довгостроковій перспективі або орієнтована на досягнення цілей інтегрована система інформаційно-аналітичної і методичної підтримки керівників в процесі планування, контролю, аналізу і прийняття управлінських рішень по всім функціональним сферам діяльності підприємства [1].

Окрім класичного визначення економічної сутності поняття контролінг, в економічній літературі вживається значна кількість інших визначень, що викликає певні непорозуміння. Зважаючи на це вважаємо за доцільне звернути увагу на визначення даного поняття, які представлені класичними американською і німецькою школами контролінгу. Так серед провідних фахівців, які вважаються засновниками теорії контролінгу на сьогодні можна виділити Й. Вебера, Е.Майєра, Р.Манна, Д.Хана та ін., проте і вони  не мають одностайної думки і дають декілька визначень поняття контролінг. Так, наприклад, Е.Майєр під контролінгом розуміє концепцію ефективного управління фірмою і забезпечення її довгострокового існування, яка передбачає розробку філософії поведінки фірми, використання принципу прямого і зворотного зв'язку в  біокібернетичному контурі регулювання, розробку енергетичного балансу, балансу оточуючого середовища, створення системи обліку витрат, активізацію нематеріальних факторів (комунікації, мотивації, стимулювання праці) [2]. В свою чергу Й. Вебер визначає контролінг, в першу чергу, як інструмент координації, який є елементом управління соціальної системою, і виконує свою основну функцію підтримки керівництва в процесі вирішення ним загального завдання координації системи управління з особливим врахуванням завдань планування, контролю та інформування [3].

З урахуванням напрацювань німецької і американської школи в вітчизняній літературі також сформувалося власні підходи до визначення економічної сутності поняття контролінг, які представлені в роботах таких науковців як М. Пушкар, О. Цуруль, Л. Сухарьова, С.Петренко, Ю. Яковлєв, Д. Гулін, Н. Гура, О.Максименко, С.Смирнов, О.Терещенко, І. Цигилик та ін. Так в роботі [4] під контролінгом розуміється управлінська концепція процесу прийняття рішень, управління за допомогою цілеспрямованого забезпечення інформацією з метою досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності. В.Б. Дзьоба визначає контролінг як управлінську концепцію, яка охоплює всі сфери діяльності підприємства: фінанси і облік, менеджмент і маркетинг, інтегруючи і координуючи діяльність різних служб для досягнення оперативних і стратегічних цілей [5]. Досить схожі, проте і з певними особливостями, надаються визначення даного поняття і іншими науковцями, що створює передумови для подальших досліджень.

Таким чином, значна кількість підходів до визначення економічної сутності поняття контролінг ускладнює розуміння не тільки його сутності, а і сфери його застосування. Більшість існуючих в економічній літературі визначень не можуть застосовуватися в процесі впровадження даного інструменту в інші сфери і економічні процеси, що зумовлює необхідність розробки нових комплексних підходів до вирішення існуючих проблем.

Література:

•1.     Фалько С. Контроллинг в России / С. Фалько, К.Расселл, Л.Леевин [Електронний ресурс] : Режим доступу: www.cfin.ru/management/controlling/ controlling.shtml. - Корпоративный менеджмент.

•2.     Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления / пер. с нем. Ю.Т.Жукова и С.Н.Зайцева. Под ред. С.А.Николаевой. - М. : Финансы и статистика, 1993. -346 с.

•3.     Набок Р. Американська і німецька моделі контролінгу [Електронний ресурс] / А. Набок // Финансовий директор. - №12. - 2007. -  Режим доступу: http://www.management.com.ua/finance/fin142.html?print. - Менеджмент.com.ua  Інтернет-портал для управлінців

•4.     Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях: навч. посібник. / О.А. Царуль - К. : КНЕУ, 2002. - 142 с.

•5.     Дзьоба В. Б. Ефективне управління фінансами за допомогою впровадження системи фінансового контролінгу /В. Б. Дзьоба [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://novograd-rada.ucoz.ua/_ld/0/60_Hdc.pdf

e-mail: nataliyavinnichenko@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>