XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Заюков І.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ

к.е.н., Заюков Іван Вікторович

Вінницький національний технічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ

В багатьох країнах світу, у тому числі в Україні загострюються демоекономічні проблеми - чисельність населення зменшується та старіє, що, в цілому, негативно впливає на зменшення чисельності учнів, слухачів та на забезпечення економіки цих країн висококваліфікованою робочою силою. В найближчому майбутньому потребу економіки в висококваліфікованих робітниках не можна буде покрити за рахунок лише молодих спеціалістів. Так, за прогнозними даними Інституту демографії та соціальних досліджень            ім. М. В. Птухи НАН України [1] в Україні до 2050 року співвідношення групи населення старше 65 років та населення у віці 15-64 років зросте до 23% у 2020 році та до 38% у 2050 році.

Тому в умовах демографічної кризи, дисбалансу на ринку праці та ринку освітніх послуг, загострення фінансово-економічної кризи  значну увагу необхідно приділяти системі професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а професійно-технічна освіта (ПТО) має розглядатись як важливе джерело формування та розвитку трудового потенціалу України. Багато уваги в працях вітчизняних вчених приділялось проблемам взаємодії між ринком праці та ринком освіти, розвитку системи ПТО в сучасних умовах, підвищенню  її якості тощо, але мало зверталось уваги на демографічну складову, яка сьогодні негативно впливає на розвиток цієї системи.

Низький рівень народжуваності в країні, зростання питомої ваги літніх осіб сприяє старінню населення, а це, відповідно, веде до зменшення чисельності молоді, яка є джерелом поповнення контингенту учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), вищих навчальних закладів (ВНЗ). Якщо проаналізувати в абсолютних цифрах зміну чисельності молоді, то можна сказати, що кількість осіб у віці до 24 років зменшилась в 2009 році порівняно з 1990 роком на  25%. Зменшення чисельності молоді веде до руйнівних процесів формування трудового потенціалу та є гальмом його розвитку.  Проведене дослідження засвідчило, що існує тісний зв'язок між показником чисельності населення у віці до 24 років та кількістю учнів, які навчаються в ПТНЗ (коефіцієнт кореляції (R) становить 0,908). Тобто, зменшення чисельності населення України, у тому числі осіб у віці від 0 до 24 років, істотно впливає на прийом учнів в ПТНЗ та на їх випуск.

Застаріла матеріально-технічна база та скорочення чисельності учнів внаслідок демографічної кризи призведе до неефективності функціонування існуючих ПТНЗ, а наявних бюджетних ресурсів буде недостатньо для того, щоб утримувати їх мережу, а також  підтримувати належний рівень освітніх послуг. Демографічна ситуація та інші чинники скорочення чисельності учнів в ПТНЗ призводять до вивільнення приміщень, які разом із завеликою кількістю вчителів і високими видатками на утримання стають додатковим тягарем для державного бюджету. Виникають проблеми фінансування таких видатків, як утримання матеріально-технічної навчальної бази, закупівля нового обладнання, матеріалів; утримання адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу; фінансування колосальних видатків на комунальні послуги (оренда приміщень, опалення, водопостачання та водовідведення тощо); канцелярські витрати, витрати на купівлю інструменту та спецодягу, інвентарю, сировини, матеріалів, які використовуються в професійному навчанні, тощо.

Таким чином, скорочення контингенту учнів автоматично має зменшити рівень фінансування бюджетних коштів. Щоб якось оптимізувати систему ПТО, необхідно створювати сучасні заклади «відкритого» типу, дати змогу індивідуалізувати в них процес навчання, розвивати інноваційні методи навчання. Важливо в роботі звернути увагу на такий  важливий напрямок розвитку національної системи освіти України, як реалізація системи безперервної і якісної освіти, особливо з урахуванням сучасних демографічних та соціально-економічних тенденцій в Україні. Тому в умовах сучасної демографічної кризи особливо гостро постає питання якості освіти. Низька якість освіти, відсутність сучасного обладнання і освітніх технологій не сприятимуть розвитку трудового потенціалу України та забезпеченості економіки України висококваліфікованими кадрами.

Використання сучасних освітніх технологій в навчальному процесі  дозволить послабити проблему дефіциту в висококваліфікованій робочій силі внаслідок старіння населення і недостатньої кількості молоді.

Тому, на нашу думку, сьогодні в ПТНЗ є актуальним використання (при навчанні учнів, слухачів, у тому числі економічно активних пенсіонерів) модульної технології навчання («Модулі трудових навичок» (МТН) ). Зазначена технологія навчання реалізована в Україні за сприянням Організації Об'єднаних Націй та Міжнародної Організації Праці за всебічної підтримки Уряду України.

Розглядаючи концепцію модульного професійного навчання, яке ґрунтується на "Модулях трудових навичок", можна виділити ряд позитивних переваг порівняно з традиційною системою навчання в ПТНЗ: підвищується якість професійної підготовки (за рахунок розробки спеціальних навчальних матеріалів для слухачів); покращується ефективність системи контролю знань; підвищується орієнтація навчання на діяльність, до якої готується слухач; скорочується  період навчання, що зменшує його вартість); скорочується період між завершенням навчання  і отриманням нової роботи; досягається можливість завершення навчання після засвоєння модульних блоків (видів робіт), достатніх для працевлаштування. Отже, наведені позитивні переваги модульного навчання МТН в сучасних демоекономічних умовах розвитку набувають важливого значення, у тому числі для підвищення якості та гнучкості системи ПТО в цілому.

Література:

•1. Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. - Режим доступу: http//  http://www.idss.org.ua/.

E-mail: Zivan@i.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>