XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Керницька М.І. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙ У ПРАЦЯХ Й. ШУМПЕТЕРА

Керницька Марта Іванівна
Львівський державний університет внутрішніх справ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙ У ПРАЦЯХ Й. ШУМПЕТЕРА

Австрійський вчений Йозеф Шумпетер об’єктом свого дослідження зробив науково-технічний та технічно-економічний прогрес і на цій основі відкрив та обґрунтував якісно новий тип економічного розвитку – інноваційний. Заслуга Й. Шумпетера полягає у тому, що він створив цілісну теорію інноваційного типу розвитку. Саме він запровадив у наукове використання категорію «інновація», розуміючи під цим не просто нововведення, а зміну технології виробництва, доводячи, що інновацією є не кожне нововведення, а лише таке, яке зумовлює вдосконалення технології, її перехід на новий, вищий ступінь розвитку.
Й. Шумпетер стверджував, що підприємець – це новатор, який долає інерцію, здійснює зміни, які відкривають нові можливості (ресурсної бази, зсобів виробництва, джерел фінансування). Тобто змінюючи та вдосконалюючи комбінацію факторів виробництва, підприємці спрямовують їх до нової комбінації, яка має забезпечити зростання прибутку. Він вважав діяльність підприємця революційною, бо саме з нею пов’язані нововведення і «творче руйнування», бо саме вона забезпечує оновлення техніки і технології виробництва і прогрес економіки.
За Й. Шумпетером виділяють п’ять типів інновацій:
- виробництво невідомого споживачам нового продукту з якісно новими властивостями;
- впровадження нового засобу виробництва, в основу якого не обов’язково покладено нове наукове відкриття, а може бути застосований новий підхід до комерційного використання продукції;
- освоєння нового ринку збуту галуззю промисловості країни, незважаючи на те, чи існував цей ринок раніше, чи ні;
- залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів незалежно від того, чи існували раніше ці джерела, чи на;
- введення нових організаційних та інституціональних форм, наприклад, створення монопольного стану чи послаблення монопольного становища іншого підприємства.
Узагальнюючи цю класифікацію, можна стверджувати, що в перших двох пунктах інновація виступає у формі продукту, а в решті – як процес. Це виявляється у практиці господарювання: «інновація – продукт», «інновація - процес», між якими існують тісна взаємодія та взаємозалежність.
Й. Шумпетер розрізняв поняття «винахід», «дослідження і розробки» та «інновація». Він вважав,що винахід – це ідеї, які є корисними для бізнесу, але не обов’язково використовуються; дослідження і розробки – це науково-технічна діяльність, яка проводиться у виробництві і в державних чи громадських установах; інновації – це комерційне впровадження нової продукції чи нових засобів виробництва.
Створення Й. Шумпетером теорії якісно нового інноваційного типу розвитку є визначним внеском, о докорінно змінив традиційні уявлення про економічний розвиток та економічне зростання.
Література:
1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., «Прогресс», 1982, с. 53.
2. Schumpeter J. History of Economic Analyses. London. Allen and Unwin, 2000, p. 39 – 40.
3. Schumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analyses of Capitalist Process, 1987, p. 47.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>