XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.ф.н., М.В.Мирончук ЗАЛИШКОВА ГРУПА ДІЄСЛІВ РОЗТАШУВАННЯ З СЕМАНТИКОЮ ПРИЄДНАННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

К.ф.н., М.В.Мирончук
Донецький національний університет

ЗАЛИШКОВА ГРУПА ДІЄСЛІВ РОЗТАШУВАННЯ З СЕМАНТИКОЮ ПРИЄДНАННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Упорядкування дієслівної лексики є важливим й актуальним питанням сучасного мовознавства. Широке висвітлення питань семантичної класифікації дієслів знаходимо у роботах Л.Теньера[3], Л.Васильева[1], О.В.Мусурівської [2], Д.Лайонса[4]. Класифікація дієслів розташування (ДР) з семантикою приєднання або включення до семантичних підгруп відбувалася за алгоритмом, де спершу виділялася архісема (архісема С- (розташовувати)), потім ознаки, що відіграють вирішальну роль у диференціації значень конституентів лексико-семантичної групи (описові семи А1 (займати), А2 (заповнювати) та А3(фіксувати). Завершальним етапом опису значеннєвих структури значення ДР з семантикою приєднання або включення було виділення решти сем, що відображають менш важливі ознаки денотата ( відносні семи У( певне місце), Р (певне положення), І, М (певна дія), L1 (певна поверхня) та L2 (певний простір).
За результатами проведеного дослідження, аналіз значеннєвих структур 22 ДР у трьох порівнюваних мовах (англ.- 4 одиниці), нім.- 10 одиниць укр. – 8 одиниць відбувався за умов згасання послідовності виділення сем, що характеризують денотат, а саме: відносна сема „певне положення” набувала провідних позицій в процесі здійснення компонентного аналізу і посідала рівень описової семи, в наслідок чого описові семи втрачали статус визначальних і перетворювалися на відносні. Ідентифікатором описаних перетворень, як вже зазначалося, слугувала сема „певне положення”, яка у ДР залишкової групи трансформувалась у сему розташування у „положення замкнутої лінії поза об’єктом” ( напр. англ. surround ‘оточувати’, нім. umstelleп ‘обставляти’, укр. обставляти) та розташування у „положення, задане певним об’єктом з метою формування єдиного утворення” (напр. англ. thread ‘нанизувати’, string ‘нанизувати’, нім. auffädeln ‘нанизувати’, einrahmen ‘обрамляти’, укр. нанизувати).
Аналіз семантико- морфологічних засобів утворення значеннєвих структур ДР залишкової групи показав, що у всіх трьох мовах ДР не завжди були утворені за допомогою префіксів і за допомогою кореневих морфем, що відображено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Кількість похідних та непохідних ДР у залишкових лексико- семантичних підгрупах

            ДР

 

 

мова

 

 у положення  замкнутої  лінії  поза  об’єктом

у положення  задане певним об’єктом  з метою формування єдиного утворення

 

Усього

англійська

1(25%)

______

 ____       

3(75%)

4 (100%)

німецька

4(40%)  

_____

6 (60%)         

_____

10 (100%)

українська

6(75%)

____

1(12,5%)

1(12,5%)

8 (100%)

Значні кількісні розходження ДР у складі залишкової групи у порівнюваних мовах є теж відображенням відмінностей засобів словотворення у досліджуваних мовах. Розвинутий спектр словотворчих систем німецької та української мов не тільки визначає більше різномаїття дієслів на позначення ситуацій розташування з метою приєднання або включення у положення замкнутої лінії поза об’єктом та у положення, що задане певним обєктом з метою формування єдиного утворення, але й має набагато більший потенціал їх утворення у порівнянні з англійською мовою.
Аналіз структури груп ДР з „семантикою приєднання”, з „семантикою включення” та з „семантикою приєднання і з семантикою включення” показав, що кількісний склад однойменних груп у досліджуваних мовах варіює, що відображено у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Кількісний склад ДР в англійській, німецькій та українській мовах

ДР

 

Мова

з семантикою

приєднання

з семантикою

включення

з семантикою

приєднання і

включення  

залишкова

група

Усього

 

англійська

     37 (6,9 %)

      33 (6,1%)

  80 (14,9%)

4 (0,7%)

154 (28,6%)

Німецька

     57 (10,7%)

   69 (12,84%)

  66 (12,29%)

10 (1,87%)

202 (37,7%)

українська

   59 (10,98%)

   48 (8,93%)

  66 (12,29%)

8 (1,5 %)

181(33,7%)

Усього

   153(28,5%)

    150(27,9%)

 212(39,5%)

22(4,1%)

537(100%)

Значні розходження, щодо кількісного складу дієслів розташування відбуваються внаслідок суттєвих відмінностей словотворчих систем зазначених мов. Розвинутий спектр морфологічних засобів утворення дієслів у німецькій мові (у нашому випадку конституювання дії розташування відбувається неодмінно за наявності семи „положення”, складовим елементом якої є сема „напрямок”, яка, в німецькій мові, реалізується у 97% випадків морфологічним засобом) сприяє формуванню більш точних семантичних структур на позначення дії, ніж в англійській (слабкорозвинута морфологічна система словотворення) та українській мовах.
Література:
1. Васильев Л.М. Семантика русского глагола. – Уфа: Башкирский ун-т., 1981. – 70 с.
2. Мусуривская О.В. Методи інвентаризації лексико-семантичних груп // Науковий вісник. – Чернівці: Вид-во Чернів. ун-ту. – 1996. – Вип.1.– С.51-54.
3. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М.: Прогресс, 1988. – 656 с
4. Lyons, J. Linguistic Semantics: An Introduction. – Cambridge University Press, 1995. – 376 p.

e-mail: egick@skif.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>